Đề Xuất 5/2022 # Bài Tập C++ Có Lời Giải (Code Mẫu) # Top Like

Xem 13,761

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập C++ Có Lời Giải (Code Mẫu) mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,761 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Học Phần Quản Trị Marketing Có Đáp Án Tmu
 • Bài Tập Tình Huống Môn Marketing Có Đáp Án
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Doanh Nghiệp Có Lời Giải
 • Hướng Dẫn Và Giải Đáp Chi Tiết Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Cơ Bản
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải & Đáp Án
 • Bên cạnh các bài tập Python, Java, Quản Trị Mạng cũng tổng hợp cho các bạn một số bài tập C++ cơ bản để luyện tập thêm trong quá trình học ngôn ngữ lập trình C++.

  Dần dần sẽ là những bài khó hơn như tạo và quản lý danh sách sinh viên, tài liệu, in hoặc thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cùa đề bài. Thậm chí là vẽ cả đồ thị của hàm lượng giác.

  Bài tập C++ số 1

  Câu 1: Mô phỏng phép nhân tay

  Lập trình in ra màn hình mô phỏng phép nhân tay 2 số nguyên dương có 3 chữ số nhập từ bàn phím. Ví dụ với 2 số nhập vào là 763 và 589 thì phải in ra màn hình như sau:

  Code mẫu:

  Câu 2: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá

  Một người cần rút một số tiền T từ ngân hàng và muốn tổng số tờ ít nhất. Cho biết có các loại tiền mệnh giá 100, 20, 5 và 1. Nhập từ bàn phím số tiền T và in ra số tờ mỗi loại mệnh giá và tổng số tờ nhận được.

  Code mẫu:

  Câu 3: Đổi số sang số La Mã

  Hãy lập trình nhập 1 số nguyên dương nhỏ hơn 1000 và đổi sang số La mã tương ứng, in kết quả ra màn hình.

  Code mẫu:

  Câu 4: In cách đọc số

  In ra màn hình cách đọc một số nguyên dương nhỏ hơn 1000000. Ví dụ số 726503 đọc là: bảy mươi hai vạn sáu ngàn năm trăm linh ba.

  Code mẫu:

  Câu 5: Giải phương trình bậc hai

  Lập trình giải phương trình ax 2 + bx + c = 0, các hệ số thực a, b, c nhập từ bàn phím.

  Code mẫu:

  Bài tập C++ số 2

  Câu 1: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích

  Nhập 3 số thực a, b, c và kiểm tra 3 số đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác không? Nếu là 3 cạnh tam giác thì cho biết là tam giác nào trong các loại tam giác sau: đều, vuông cân, vuông, cân, thường và tính chu vi, diện tích của tam giác đó. In kết quả ra màn hình.

  Code mẫu:

  Câu 2: Tính số năm cần gửi tiết kiệm

  Một người cần có một số tiền T, tích lũy bằng cách gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là S với lãi suất có kỳ hạn theo năm là P% theo phương thức lũy tiến (lãi của mỗi năm được cộng vào với tiền gốc). Hãy nhập vào các số thực T, S, P và xác định số năm cần gửi tiết kiệm.

  Code mẫu:

  Câu 3: In số PI tính được với sai số cho trước

  Lập trình tính số PI với sai số eps cho trước nhập từ bàn phím. Biết rằng số PI tính theo công thức: PI = 4 – 4/3 + 4/5 – 4/7 +… tính tổng các số hạng có giá trị không nhỏ hơn eps. In ra số PI tính được và số PI của Turbo C++ với 10 chữ số thập phân để so sánh.

  Code mẫu:

  Câu 4: Tìm và in số hoàn hảo

  Tìm và in ra màn hình tất cả các số hoàn hảo không vượt quá số n cho trước nhập từ bàn phím. Số hoàn hảo là số bằng tổng các ước số của nó không kể ước số là chính số đó. Ví dụ số 6 là số hoàn hảo vì 6=1+2+3.

  Code mẫu:

  Câu 5: Tìm và in các số nguyên tố nhỏ hơn n

  Tìm và in ra màn hình tất cả các số nguyên tố không vượt quá số n cho trước nhập từ bàn phím. Số nguyên tố là số chỉ có ước số là 1 và chính số đó.

  Code mẫu:

  Bài tập C++ số 3

  Câu 1: Kiểm tra số chính phương

  Viết 1 hàm kiểm tra 1 số có là chính phương hay không (số chính phương là số bằng bình phương của một số nguyên nào đó); một hàm kiểm tra 1 số có phải là số Pitago hay không (số Pitago là số chính phương và bằng tổng 2 số chính phương khác). Trong hàm main nhập số nguyên dương và sử dụng các hàm trên kiểm tra có là số chính phương? số Pitago?

  Code mẫu:

  Câu 2: Giải bất phương trình bậc nhất

  Code mẫu:

  Câu 3: Viết hàm đệ quy tìm ước chung lớn nhất

  Viết hàm đệ quy tìm ước số chung lớn nhất của 2 số tự nhiên; một hàm tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số tự nhiên. Hàm main sử dụng các hàm đã viết và có thể chạy nhiều lần để tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của các cặp số nguyên dương khác nhau. Yêu cầu kiểm tra dữ liệu nhập vào phải là các số nguyên dương.

  Code mẫu:

  Câu 4: Tính giai thừa cách của số nguyên dương n

  Viết hàm đệ quy tính giai thừa cách của số nguyên dương n. Hàm main sử dụng hàm này và có thể chạy nhiều lần để tính cho nhiều số n khác nhau nhập từ bàn phím. Yêu cầu kiểm tra dữ liệu nhập vào phải là số nguyên dương. Công thức tính giai thừa cách của n: n!=1.3…n nếu n lẻ và n!=2.4…n nếu n chẵn.

  Code mẫu:

  Câu 5: Viết hàm đệ quy giải bài toán tháp Hà Nội

  Viết hàm đệ quy giải bài toán tháp Hà Nội: Cần chuyển n tầng tháp từ vị trí A sang vị trí B dùng vị trí C làm trung gian. Yêu cầu: Mỗi lần chỉ chuyển 1 tầng, chỉ được dùng các vị trí A, B, C để đặt các tầng tháp, không được đặt tầng lớn lên trên tầng nhỏ. Hàm main sử dụng hàm này và có thể chạy nhiều lần để tính cho nhiều số n khác nhau nhập từ bàn phím.

  Code mẫu:

  Bài tập C++ số 4

  Câu 1: In các phần tử của mảng theo yêu cầu

  Nhập mảng n số thực, tìm và in ra phần tử nhỏ nhất, lớn nhất, tính và in ra trung bình cộng của các phần tử trong mảng. In ra các phần tử nhỏ hơn, lớn hơn trung bình cộng.

  Code mẫu:

  Câu 2: Nhập, sắp xếp, in mảng

  Viết một hàm nhập mảng, một hàm sắp xếp mảng, một hàm in các phần tử của mảng ra màn hình. Hàm main sử dụng các hàm này để nhập mảng n phần tử, in ra mảng trước và sau khi sắp xếp.

  Code mẫu:

  Câu 3: Nhập, in mảng, đếm đoạn theo các tiêu chí

  Viết một hàm nhập mảng, một hàm in các phần tử của mảng ra màn hình, một hàm đếm số các đoạn tăng, một hàm tìm đoạn tăng dài nhất trong mảng. Hàm main sử dụng các hàm này để nhập mảng n phần tử, in mảng, in số đoạn tăng và đoạn tăng dài nhất trong mảng.

  Code mẫu:

  Câu 4: Nhập, in, tính tích 2 ma trận

  Viết một hàm nhập các phần tử của ma trận 2 chiều, một hàm in ma trận theo hàng cột, một hàm nhân 2 ma trận. Hàm main sử dụng các hàm này để nhập ma trận A kích thước MxN và ma trận B kích thước NxP. In ra ma trận A, B và ma trận C là tích 2 ma trận A và B.

  Code mẫu:

  Câu 5: Nhập, in ma trận vuông, tính định thức

  Viết một hàm nhập các phần tử của ma trận vuông cấp n, một hàm in ma trận theo cấu trúc hàng cột, một hàm tính định thức ma trận cấp n. Hàm main sử dụng các hàm này để nhập ma trận vuông cấp n, in ra ma trận, tính và in ra định thức của ma trận đó.

  Code mẫu:

  Bài tập C++ số 5

  Câu 1: Kiểm tra tính đối xứng của một xâu

  Viết hàm kiểm tra tính đối xứng của 1 xâu ký tự. Trong hàm main nhập xâu ký tự từ bàn phím và cho biết xâu đó có đối xứng không. Yêu cầu chương trình chạy nhiều lần.

  Code mẫu:

  Câu 2: Thống kê số lần xuất hiện một ký tự trong xâu

  Viết hàm thống kê tần số xuất hiện mỗi ký tự trong một xâu ký tự. Hàm main nhập xâu ký tự từ bàn phím và in ra tần số của mỗi ký tự. Yêu cầu chương trình chạy nhiều lần.

  Code mẫu:

  Câu 3: Chuẩn hóa xâu ký tự

  Viết một hàm chuẩn hóa xâu ký tự: biến đổi xâu ký tự thành xâu sao cho trong xâu không có 2 dấu cách liền nhau, một hàm tìm số từ của 1 xâu ký tự, một hàm tìm từ dài nhất trong 1 xâu ký tự. Hàm main sử dụng các hàm này để nhập xâu ký tự từ bàn phím, in ra xâu trước và sau khi chuẩn hóa, số từ trong xâu và 1 từ dài nhất trong xâu đó.

  Code mẫu:

  Câu 4: Nhập mảng xâu ký tự và sắp xếp tăng dần

  Viết 1 hàm nhập mảng xâu ký tự, 1 hàm sắp xếp mảng tăng dần. Hàm main sử dụng các hàm này nhập danh sách tên sinh viên và in ra danh sách theo thứ tự ABC của tên.

  Code mẫu:

  Bài tập C++ số 6

  Câu 1: Quản lý điểm số thí sinh bằng mảng

  Code mẫu:

  Câu 2: Quản lý tài liệu, in danh sách theo yêu cầu

  Tạo danh sách liên kết chứa các tài liệu ngành công nghệ thông tin, mỗi tài liệu gồm: mã, tên tài liệu, số trang, năm xuất bản. Hãy in ra danh sách tất cả tài liệu và danh sách những tài liệu xuất bản từ năm 1998, yêu cầu in theo các cột, có kèm cột số thứ tự.

  Code mẫu:

  Câu 3: Quản lý thanh toán tiền điện

  Code mẫu:

  Bài tập C++ số 7

  Câu 1: Tạo tệp số, đếm số, số lớn nhất, số nhỏ nhất

  Tạo tệp chứa các số nguyên đọc từ bàn phím. Sau đó đọc từ tệp đã tạo để thống kê và in ra kết quả: số lượng các số trong tệp, số lượng các số dương, số lớn nhất, số nhỏ nhất.

  Code mẫu:

  Câu 2: Tạo tệp tên sinh viên, sắp xếp và in

  Tạo tệp văn bản chứa danh sách họ tên sinh viên nhập từ bàn phím. Sau đó đọc từ tệp đã tạo vào 1 mảng; sắp xếp mảng tăng dần và in ra danh sách sinh viên đã sắp xếp kèm theo cột số thứ tự.

  Code mẫu:

  Câu 3: Tạo tệp danh sách hồ sơ sinh viên theo yêu cầu

  Tạo tệp chứa danh sách hồ sơ sinh viên gồm mã số, họ tên, điểm trung bình. Sau đó đọc từ tệp đã tạo vào 1 mảng; sắp xếp mảng giảm dần theo điểm trung bình và in ra danh sách sinh viên theo các cột, có kèm theo cột chỉ số thứ tự.

  Bài tập C++ số 8

  Câu 1: Vẽ lá cờ đỏ sao vàng tại vị trí trung tâm màn hình.

  Code mẫu:

  Câu 2: Vẽ mô phỏng tháp phát sóng ăng-ten.

  Code mẫu:

  Câu 3: Vẽ bầu trời sao trên màn hình.

  Code mẫu:

  Câu 4: Vẽ đồ thị hàm số y=sinx.

  Code mẫu:

  Câu 5: Vẽ quả bóng chuyển động trong khung chữ nhật.

  Code mẫu:

  Bài tập C++ số 9

  Câu 1: Tạo lớp vec-tơ theo yêu cầu

  Tạo lớp vec-tơ có các thuộc tính kích thước và mảng chứa các thành phần của vecto; các phương thức: nhập, xuất, cộng 2 vecto. Hàm main sử dụng lớp vec-tơ để thực hiện nhập, xuất và tính tổng 2 vecto.

  Code mẫu:

  Câu 2: Tạo lớp phân số theo yêu cầu

  Tạo lớp phân số có các thuộc tính là tử và mẫu số; các phương thức: nhập, hiện, rút gọn, quy đồng mẫu số 2 phân số, cộng 2 phân số. Hàm main sử dụng lớp và thực hiện các phương thức này.

  Code mẫu:

  Câu 3: Tạo lớp hàng hóa theo yêu cầu

  Tạo lớp hàng hóa có các thuộc tính là mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền; các phương thức: nhập, tính thành tiền. Tạo lớp hàng hóa mới kế thừa lớp hàng hóa, thêm các thuộc tính: đơn giá vận chuyển và công vận chuyển tính bằng đơn giá vận chuyển nhân với số lượng; các phương thức: tính công vận chuyển, nhập và tính thành tiền. Hàm main sử dụng các lớp này và thực hiện các phương thức.

  Code mẫu:

  Câu 4: Viết hàm nhập, xuất, sắp xếp mảng

  Sử dụng khuôn mẫu viết các hàm nhập, xuất, sắp xếp mảng. Hàm main sử dụng các hàm khuôn mẫu này để nhập mảng n phần tử, in ra mảng trước và sau khi sắp xếp cho hai trường hợp: mảng số nguyên và mảng số thực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Check Số Nguyên Tố Trong C++
 • Các Dạng Bài Tập Nâng Cao Về Số Nguyên Tố Cực Hay, Có Lời Giải
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Về Số Nguyên Tố Và Hợp Số
 • Bài Tập Ôn Tập Về Số Nguyên Tố Và Hợp Số
 • Các Dạng Bài Tập Về Cộng Trừ Số Hữu Tỉ Toán Lớp 7
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập C++ Có Lời Giải (Code Mẫu) trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100