Đề Xuất 5/2022 # Bài Tập Có Đáp Án Môn Nguyên Lý Thống Kê Và Thống Kê Doanh Nghiệp # Top Like

Xem 17,523

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Có Đáp Án Môn Nguyên Lý Thống Kê Và Thống Kê Doanh Nghiệp mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 17,523 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
 • Giải Bài Tập Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Ueh
 • Bài Tập Có Lời Giải Môn Quản Trị Ngân Hàng
 • Đáp Án Vở Bài Tập Sinh Học 7
 • Bài Tập Có Lời Giải Trang 27, 28 Sbt Sinh Học 8
 • Chương 2: THU THẬP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ

  Bài 2.1

  Có tài liệu về bậc thợ của các công nhân trong một xí nghiệp như sau:

  1 3 2 4 3 1 2 7 1 3 4 3 2 4

  2 4 3 5 6 2 6 3 3 4 3 2 4 3

  1 4 3 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 6

  2 4 3 5 1 4 2 6 3 5 4 2 1 3

  3 4 5 1 3 3 5 3 2 4 3 5 4 1

  5 4 3 5 2 3 6 4 5 6 7 1 4 1

  y/c:

  – hãy phân tổ của công nhân xí nghiệp theo bậc thợ

  – biểu diễn kết quả lên đồ thị

  bài số 2.2

  có tài liệu thu thập được về số nhân viên bán hàng của 40 cửa hàng thương mại thuộc một thành

  phố trong kì báo cáo như sau:

  25 24 15 20 19 10 5 24 18 14

  7 4 5 9 13 17 1 23 8 3

  16 12 7 11 22 6 20 4 10 12

  21 15 5 19 13 9 14 18 10 15

  – căn cứ theo số nhân viên bán hàng, phân tổ các cửa hàng nói trên thành 5 tổ có khoảng

  cách đều nhau.

  – Tính tần suất và mật độ phân phối của dãy số đã xây dựng ở câu 1

  Bài số2.3 tại một

  xí nghiệp ta thu thập được thông tin về thời gian cần thiết để hoàn thành một loại sản phẩm của

  50 công nhân như sau(đơn vị tính: phút):

  20,8 22,8 21,8 22,0 20,7 20,9 25,0 22,2 22,8 20,1

  25,3 20,7 22,5 21,2 23,8 23,3 20,9 22,9 23,5 19,5

  23,7 20,3 23,6 19,0 25,1 25,0 19,5 24,1 24,2 21,8

  21,3 21,5 23,1 19,9 24,2 24,1 19,8 23,9 22,8 23,9

  19,7 24,2 23,8 20,7 23,8 24,3 21,1 20,9 21,6 22,7

  – 1. phân tài liệu thành 7 tổ với khoảng cách đều nhau

  – Tính tần suất và tần số tích lũy của mỗi tổ

  – Vẽ đồ thị tần số và tần số tích lũy.

  Chương3: MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ

  1

  Có tài liệu về vốn đầu tư xây dựng của một địa phương được trình bày dưới dạng bảng

  sau( đơn vị tính: triệu đồng):

  năm Tổng số Trong đó

  Xây lắp Thiết bị Xây dựng khác

  1996 12806,3 8195,9 3603,5 1008,9

  1997 15959,1 8023,8 6662,8 1272,5

  1998 20559,1 14987,9 2957,5 2622,7

  1999 16019,6 11973,9 2425,6 1602,2

  2000 16795,3 12591,6 2603,5 1600,2

  2001 16300,0 11600,0 2500,0 2200,0

  – hãy xác định các số tương đối có thể tính toán

  – hãy lấy ví dụ minh họa cho từng loại

  bài số 3.2

  có tài liệu về thực hiện kế hoạch về doanh thu quý I, II của một năm của 3 cửa hàng thuộc công

  ty A như sau( đơn vị tính: triệu đồng):

  Tên cửa hàng Thực tế quý I Kế hoạch quý II Thực tế quý II

  1 900 1000 1000

  2 1300 1500 1800

  3 1600 2500 2075

  Hãy tính các số tương đối thích hợp nhằm đánh giá kế hoạch doanh thu của từng cửa hàng của cả

  công ty.

  Bài số 3.3

  1. một xí nghiệp có kế hoạch hạ thấp giá thành đơn vị sản phẩm của kì nghiên cứu là 5%.

  Gía thành thực tế đơn vị sản phẩm kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 7%.hãy tính số

  tương đối hoàn thành kế hoạch giảm giá thành.

  2. một xí nghiệp có kế hoạch hạ thấp lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất một đơn

  vị sản phẩm của kỳ nghiên cứu là 4%. Lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất một

  đơn vị sản phẩm của kỳ nghiên cứu so với ký gốc tăng 2%. Hãy tính số tương đối hoàn

  thành kế hoạch về hoàn thành chỉ tiêu nói trên.

  3. một xí nghiệp có kế hoạch tăng tổng sản lượng công nghiệp của kỳ nghiên cứu là

  8%.thực tế của kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc, tổng sản lượng đã tăng 12%. Hãy tính số

  tương đối hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu tổn sản lượngc của xí nghiệp.

  bài số 3.4

  có tình hình thu hoạch lúa trong năm của 3 hợp tác xã thuộc một xã như sau:

  2

  Tên hợp tác xã Vụ hè thu Vụ đông xuân

  Năng suất

  (tạ/ha)

  Diện tích

  (ha)

  Năng suất

  (tạ/ha)

  Diện tích

  (ha)

  A 33 100 40 120

  B 35 120 38 140

  C 37 180 36 140

  – tính năng suất lúa bình quân vụ hè thu,vụ đông xuân của toàn xã

  – tính năng suất lúa bình quân mỗi vụ trong năm của toàn xã

  bài 3.5

  có tình hình thu hoạch lúa tron năm của 3 hợp tác xã thuộc một xã như sau:

  Hợp tác xã Năng suất( tạ/ha) Tỉ trọng diện tích thu hoạch

  (%)

  A 33 20

  B 35 35

  C 37 45

  Hãy tính năng suất lúa bình quân trong năm của toàn xã.

  Bài 3.6

  Có tài liệu về tình hình sản xuất lúa vụ mùa năm báo cáo của 3 hợp tác xã trong cùng một huyện

  như sau:

  Hợp tác xã Diện tích gieo

  cây(ha)

  Lượng phân

  bón hóa học

  cho một ha(kg)

  Năng suất lúa

  bình

  quân(tạ/ha)

  Giá thành 1 tạ

  lúa(1000d)

  Số 1 120 180 36 74

  Số 2 180 160 35 76

  Số 3 250 200 40 70

  – tính lượng phân hóa học bình quân cho một ha

  – năng suất lúa thu hoạch bình quân

  – giá thành bình quân 1 tạ lúa

  bài 3.7

  có tài liệu phân tổ của các hợp tác xã thuộc một huyện theo năng suất thu hoạch lúa vụ năm báo

  cáo như sau:

  Năng suất lúa(tạ/ha) Số hợp tác xã

  30-50 10

  3

  35-40 20

  40-45 40

  45-50 25

  50-55 5

  – có thể tính năng suất thu hoạch lúa bình quân của toàn huyện hay không?

  – Hãy bổ sung thêm điều kiện để tính năng suất thu hoạch lúa bình quân

  Bài số 3.9

  Có một xe tải chạy đi 2 lần và chạy về 2 lần giữa nông trường X và nhà ga Y với tốc độ ( dvt:

  km/h) như sau: lượt đi lần lượt là 40, 35. lượt về lần lượt là 45,60

  – hãy tính tốc độ bình quân của xe trong tất cả lượt đi và về, biết rằng quãng đường từ nhà

  ga đến nông trường là 120km.

  – nếu không biết quãng đường từ nhà ga đến nông trường thì có tính được tốc độ bình quân

  không?

  Bài số 3.10

  Có tài liệu về 2 xí nghiệp chế biến thuộc công ty K cùng sản xuất một loại sản phẩm trong kỳ

  nghiên cứu như sau:

  Quý Xí nghiệp X Xí nghiệp Y

  Giá thành Đơn

  vị sản

  phẩm(1000d)

  Tỷ trọng sản lượng

  của từng quý trong

  năm(%)

  Giá thành đơn

  vị sản

  phẩm(1000d)

  Tỷ trọng chi phí sản

  xuất của từng quý

  trong năm(%)

  I 19,5 16 20,0 18

  II 20,2 35 21,4 36

  III 20,4 30 19,2 29

  IV 19,8 19 18,5 17

  – tính giá thành bình quân đơn vị sản phẩm của xí nghiệp X

  – tính giá thành bình quân đơn vị sản phẩm của xí nghiệp Y

  bài số 3.11

  có tình hình sản xuất tại 2 xí nghiệp dệt trong 6 tháng của 1 năm như sau:

  Xí nghiệp Quý III Quý IV

  Sản lượng

  vải(1000m)

  Tỷ trọng vải

  loại I(%)

  Sản lượng

  vải(1000m)

  Tỷ trọng vải

  loại I(%)

  A 240 90 250 92

  B 360 92 350 94

  4

  – tính tỷ trọng vải loại một bình quân mỗi quý của từng xí nghiệp trong 6 tháng

  – tỷ trọng vải loại một bình quân cho cả 2 xí nghiệp trong quý III, IV và 6 tháng cuối năm.

  Bài 3.12

  Có tài liệu về tuổi nghề của công nhân trong 3 tổ trong một xí nghiệp như sau:

  Tổ I 2 2 5 7 9 9 9 10 10 11 12

  Tổ

  II

  3 5 8 10 12 15 16

  Tổ

  III

  2 3 4 4 4 5 5 7 7 8

  Trong mỗi tổ hãy tính tuổi nghề bình quân, số mốt và số trung vị

  Bài 3.13

  Có tài liệu về năng suất lao động của các công nhân trong một mỏ than như sau:

  Phân tổ công nhân theo năng suất

  lao động ngày(kg)

  Số công nhân

  400-450 10

  450-500 15

  500-600 15

  600-800 30

  800-1200 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 9 Bài 1 Chi Tiết
 • Top 32 Đề Kiểm Tra Lịch Sử Lớp 6 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Đề Thi Môn Lịch Sử Lớp 6 Học Kì 1 Tải Nhiều
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 6: Văn Hóa Cổ Đại
 • Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Có Đáp Án Môn Nguyên Lý Thống Kê Và Thống Kê Doanh Nghiệp trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100