Đề Xuất 5/2022 # Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Unit 7: How Do You Learn English? # Top Like

Xem 12,078

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Unit 7: How Do You Learn English? mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,078 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Unit 7: How Do You Learn English?
 • Bài Giải Toán Lớp 5
 • Toán Lớp 5 Bài Giải
 • Bài 3, 4 Trang 31 Sgk Toán 5
 • Giải Bài Tập Trang 171 Sgk Toán 5: Luyện Tập
 • Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 7: How Do You Learn English?

  Để học tốt Tiếng Anh 5 thí điểm

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 7

  Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần vậy Mai?

  I have it four times a week.

  Tôi học nó bốn lần một tuần.

  b) Do you have English today?

  Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

  Yes, I do.

  Vâng, có.

  c) How do you practise reading?

  Bạn luyện đọc như thế nào?

  I read English comic books.

  Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

  d) How do you learn vocabulary?

  Bạn học từ vựng thế nào?

  I write new words in my notebook and read them aloud

  Tôi viết nhừng từ mới vào tập và đọc to chúng.

  2. Chỉ và đọc

  a) How do you speak English?

  Bạn nói tiếng Anh thế nào?

  I speak English every day.

  Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

  b) How do you listen to English?

  Bạn nghe tiếng Anh thế nào?

  I watch English cartoons on TV.

  Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

  c) How do you write English?

  Bạn viết tiếng Anh thế nào?

  I write emails to my friends.

  Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn tôi.

  d) How do you read English?

  Bạn nói tiếng Anh thế nào?

  I read short stories.

  Tôi đọc nhiều truyện ngắn.

  3. Chúng ta cùng nói

  Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

  Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần?

  I have English … times a week

  Tôi có môn Tiếng Anh… lần một tuần.

  Do you have English today?

  Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

  Yes, I do./ No, I don’t.

  Vâng, có./ Không, không có.

  How do you practise…?

  Bạn luỵện tập… thế nào?

  I…

  Tôi…

  4. Nghe và đánh dấu

  1. b 2. c 3. a 4. b

  Audio script

  1. Linda: How do you practise listening, Nam?

  Nam: I watch English cartoons on TV.

  2. Linda: How do you learn English, Mai?

  Mai: I sing English songs.

  3. Linda: How do you practise reading, Trung?

  Trung: I read English comic books.

  4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

  Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

  5. Đọc và hoàn thành

  (1) because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. Hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết nhừng từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!

  6. Chúng ta cùng hát.

  How do you learn English?

  Bạn học tiếng Anh thế nào?

  How do you learn English?

  How do you practise speaking?

  I speak to my friends every day.

  How do you practise reading?

  I read English comic books.

  How do you practise writing?

  I write emails to my friends.

  And how do you practise listening? watch English cartoons on TV.

  Bạn học tiếng Anh thế nào?

  Bạn luyện nói thế nào?

  Tôi nói với bọn tôi mỗi ngày.

  Bạn luyện đọc thế nào?

  Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

  Bạn luyện viết thế nào?

  Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?

  Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi

  Lesson 2 – Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới 1. Nhìn, nghe và lặp lại

  a) What foreign language do you have at school?

  Ngoợi ngữ bạn học ở trường là gì?

  English. What about you, Akiko?

  Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

  b) I have French.

  Tôi học tiếng Pháp.

  Oh, really?

  Ổ, vậy hả?

  c) And do you like English?

  Và bạn có thích tiếng Anh không?

  Yes. It’s my favourite subject.

  Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

  d) Why do you learn English?

  Tại sao bạn học tiếng Anh?

  Because I want to sing English songs.

  Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

  2. Chỉ và đọc

  a) Why do you learn English?

  Tại sao bạn học tiếng Anh?

  Because I want to watch English cartoons on TV.

  Bởi vì tôi muốn xem nhừng phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

  b) Why do you learn English?

  Tại sao bạn học tiếng Anh?

  Because I want to read English comic books.

  Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

  c) Why do you learn English?

  Tại sao bạn học tiếng Anh ?

  Because I want to talk with my foreign friends.

  Bởi vì tôi muốn nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.

  3. Chúng ta cùng nói.

  Hỏi và trâ lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh. How do you learn English?

  Bạn học tiếng Anh thế nào?

  I…

  Tôi…

  Why do you learn English?

  Tại sao bạn học tiếng Anh?

  Because I want to.. Bởi vì tôi muốn…

  4. Nghe và điền số.

  a. 2 b. 4 c. 1 d. 3

  Audio script

  1. Tony: You speak English very well!

  Hoa: Thank you, Tony.

  Tony: How do you practise speaking?

  Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

  2. Tony: How do you learn English vocabulary?

  Nam: I write new words and read them aloud.

  Tony: Why do you learn English?

  Nam: Because I want to sing English songs.

  3. Tony: How do you practise listening?

  Mai: By watching English cartoons on TV.

  Tony: Do you understand this cartoon?

  Mai: Yes, I do.

  Tony: That’s great! Well done.

  Mai: Thank you.

  4. Tony: How do you practise reading?

  Quan: I often read English comic books.

  Tony: Why do you learn English?

  Quan: Because I want to read English comic books

  5. Viết về em

  1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

  I speak to my friends every day.

  Tôi nói với bọn bè mỗi ngày.

  2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

  I read English comic books.

  Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

  3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

  I write emails to my foreign friends. .

  Tôi viết nhiều thư điện từ cho bạn bè nước ngoài.

  4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

  I write new words on notebooks and read them aloud. Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

  5. Tại sao bạn học tiếng Anh?

  I want to sing English songs.

  Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

  6. Chúng ta cùng chơi

  How do I learn English? (Charades)

  (Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

  Lesson 3 – Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

  1. Nghe và lặp lại

  ‘How do you ‘practise ‘speaking?

  Bạn luyện nói thế nào?

  I ‘speak ‘English ‘every ‘day.

  Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

  ‘How do you ‘practise ‘reading?

  Bạn luyện đọc thế nào?

  I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

  Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

  ‘How do you ‘practise ‘writing?

  Bạn luyện viết thế nào?

  I ‘write ’emails to my ‘friends.

  Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

  ‘Why do you ‘learn ‘English?

  2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

  Tại soo bạn học tiếng Anh?

  Be’cause I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

  Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

  1. b I learn English by talking with my friends.

  Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.

  2. a Mai learns English by reading comic books.

  Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.

  3. a Nam learns English by writing emails to his friends.

  Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.

  4. b We learn English because we want to talk with our foreign friends.

  Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Unit 7: How Do You Learn English?
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Mới Unit 6
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Unit 3: Where Did You Go On Holiday?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Unit 7: How Do You Learn English? trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100