Đề Xuất 5/2022 # Học Phần Giải Tích A2 – Mfe Neu – Khoa Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân # Top Like

Xem 11,682

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Phần Giải Tích A2 – Mfe Neu – Khoa Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,682 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Tích Cho Kinh Tế, Quản Trị, Khoa Học, Sự Sống Và Xã Hội/raymond A. Barnett, Micheal R. Ziegler, Karl F. Byleen.
 • Môn Giải Tích Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích
 • Giải Tích Hàm – Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam
 • Học Phần Giải Tích A3 – Mfe Neu – Khoa Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

  LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

  1. TÊN HỌC PHẦN:

  Tiếng Việt:          Giải tích A2

  Tiếng Anh:           Calculus A2

  Mã học phần:      TOCB1103

  Số tín chỉ: 3

  2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán cơ bản

  3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Giải tích A1 (TOCB1102)

  4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

  Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân, phương trình sai phân, chuỗi và tích phân của hàm nhiều biến.  Đây là phần giải tích nâng cao, cần thiết, làm công cụ toán học hữu ích để sinh viên có thể tiếp cận, phân tích, nghiên cứu các mô hình kinh tế động bằng các phương pháp toán học.

  5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

  Sinh viên cần nắm vững các kiến thức chung về  phương trình vi phân, sai phân và cách giải một số phương trình vi phân, sai phân cấp 1 và cấp 2. Sinh viên cần nắm vững các kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi hàm và biết cách khảo sát tính hội tụ của chuỗi. Nắm vững cách tính phân bội: 2 lớp, 3 lớp cũng là yêu cầu của học phần.

  6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

  PHÂN BỔ THỜI GIAN 

   STT

  Nội dung

  Tổng số  tiết

                Trong đó

   Ghi chú

     Lý thuết

   

  1

  2

  3

  4

   

   

  Chương 1

  Chương 2

  Chương 3

  Chương 4

  Kiểm tra  HP

         12

         10

         10     

         12

           1

  9                          8

  7                          8                     

  0                        

  3                           2

  3                         4                            

  1

   

   

     Cộng    

        45

         31                    

        14

   

  CHƯƠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

  Chương 1 trình bày khái quát về phương trình vi phân và cách giải một số phương trình vi phân thường cấp 1, cấp 2.

  1.1 Các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân

              1.1.1 Các khái niệm chung về phương trình vi phân

              1.1.2 Các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân thường cấp 1

  1.2 Cách giải một số phương trình vi phân thường cấp 1

              1.2.1 Phương trình phân ly biến số và một số phương trình đưa được về phương trình phân ly biến số

              1.2.2 Phương trình tuyến tính  và phương trình Becnoulli

              1.2.3 Phương trình vi phân toàn phần – Phương pháp thừa số tích phân

  1.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

              1.3.1 Khái niệm chung về phương trình thường cấp 2

              1.3.2 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

              1.3.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số

  Tài liệu tham khảo của chương 1:

  1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 6.

  2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

  3) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc, chương 5.

  4) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 3, NXB Giáo dục, chương 11.

  5) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England,  các chương  18,21,22,23.

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

  Chương 2 trình bày khái quát chung về phương trình sai phân và cách giải một số phương trình sai phân thường cấp 1, cấp 2.

  2.1  Các hhái niệm cơ bản về phương trình sai phân

              2.1.1 Thời gian rời rạc và khái niệm sai phân

              2.1.2 Khái niệm phương trình sai phân

  2.2 Phương trình sai phân cấp 1

              2.2.1 Phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất

              2.2.2 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 1

  2.3 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2

              2.3.1 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 tổng quát

              2.3.2 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số

  Tài liệu tham khảo của chương 2:

  1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 7.

  2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

  3) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc, chương 5.

  4) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England,  các chương  18,21,22,23.

  CHƯƠNG 3   CHUỖI

  Chương 3 trình bày kiến thức chung, cơ bản về chuỗi , bao gồm : chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi lượng giác.

  3.1 Đại cương về chuỗi số

              1.1.1 Các khái niệm cơ bản về chuỗi số

              1.1.2 Điều kiện cần của chuỗi hội tụ

              1.1.3 Các tính chất cơ bản của chuỗi hội tụ

  3.2 Chuỗi số dương

              3.2.1 Khái niệm chung về chuỗi số dương

              3.2.2 Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương    

  3.3 Chuỗi số có số hạng với dấu bất kỳ

              3.3.1 Chuỗi số có số hạng với dấu bất kỳ – Hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ

              3.3.2 Chuỗi số đan dấu

              3.3.3 Các tính chất của chuỗi hội tụ tuyệt đối

  3.4 Dãy hàm và chuỗi hàm

              3.4.1 Dãy hàm và sự hội tụ của dãy hàm

              3.4.2 Chuỗi hàm và sự hội tụ của chuỗi hàm

              3.4.3 Các tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều

  3.5 Chuỗi lũy thừa

              3.5.1 Khái niệm chuỗi lũy thừa – Bán kính hội tụ và khoảng hội tụ

              3.3.2 Các tính chất của chuỗi lũy thừa

              3.3.3 Khai triển hàm số thành chuỗi lũy thừa

  Tài liệu tham khảo của chương 3:

  1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 8.

  2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

  3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 2, NXB Giáo dục, chương 8.

  CHƯƠNG 4  TÍCH PHÂN BỘI

  Chương 4 trình bày khái quát chung về tích phân của hàm số n biến số và cách tính tích phân của hàm hai biến, ba biến.

  4.1 Tích phân kép

              4.1.1 Định nghĩa  và các tính chất

              4.1.2 Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Đề các

              4.1.3 Công thức đổi biến trong tích phân kép và ứng dụng của tích phân kép

  Ethereum is open access to digital money and data-friendly services for everyone – no matter your background or location. It’s a community-built technology what is ethereum You can use Ether as a digital currency in financial transactions, as an investment or as a store of value. Ethereum is the blockchain network

  4.2 Tích phân bội ba

              4.2.1 Khái niệm tích phân bội ba

              4.2.2 Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Đề các

              4.2.3 Phương pháp đổi biến trong tích phân bội ba

  Tài liệu tham khảo của chương 4:

  1) LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 9.

  2) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 3, NXB Giáo dục, chương 3.          

  7. GIÁO TRÌNH

  LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

  8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

  2) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc.

  3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 2, NXB Giáo dục.

  4) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 3, NXB Giáo dục.

  5) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc.

  6) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGOS, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England. 

  9. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

              – Tham dự giờ giảng và làm bài tập: 10%

              – Bài kiểm tra: 20%

              – Bài thi cuối học kỳ: 70%

              – Điều kiện dự thi hết học phần: Nghỉ học không quá 20% thời lượng học   phần.Nghỉ học vượt quá 20% thời lượng học phần thì phải học lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Tư Vấn – Xây Dựng Và Địa Chất Thế Kỷ
 • Lưới Khống Chế Trắc Địa Như Thế Nào
 • Dãy Số – Tập Hợp
 • Tra Cứu Tài Liệu Tại Thư Viện Đại Học Thương Mai
 • Khai Triển Taylor – Maclaurin (Taylor Expansion)
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Phần Giải Tích A2 – Mfe Neu – Khoa Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân trên website Expressrotaryhotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100