Sql Server – Function Và Trigger

--- Bài mới hơn ---

 • Dưới Đây Là Một Số Câu Hỏi Trong Bài Tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương Incoterm
 • Bài Tập Hệ Điều Hành
 • Lập Trình Trực Quan
 • Xml: Bài 4.1. Lược Đồ Xml
 • 1000 Bài Tập Lập Trình C/c++ Có Lời Giải Giành Cho Sv
 • Trong bài trước mình đã giới thiệu về Stored Procedure , Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Function và Trigger – một phần cũng không kém phần quan trong trong lập trình với cơ sở dữ liệu

  1. Hàm – Functions

  Cũng giống như Stored Procedure Hàm là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm. Điểm khác biệt giữa hàm và thủ tục là hàm trả về một giá trị thông qua tên hàm. Điều này cho phép ta sử dụng hàm như là một thành phần của một biểu thức chẳng hạn như trong các câu lệnh truy vấn hay các câu lệnh thực hiện cập nhật dữ liệu

  Trong SQL có rất nhiều các hàm được định nghĩa sẵn (Được chia theo nhóm – Trong 1 Database bạn chọn Programmability/Functions/System Functions) như các hàm về chuỗi (String Functions), các hàm về ngày tháng (Date and Time Functions), Các hàm toán học (Mathematical Function), … Ngoài những hàm do hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp sẵn, bạn có thể tự xây dựng các hàm nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình – Các hàm do người dùng định nghĩa. Các hàm do người dùng định nghĩa thường có 2 loại: Loại 1 là Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng” – Table-valued Functions; Loại 2 là Hàm với giá trị trả về là một giá trị – Scalar-valued Functions và các hàm này cũng sẽ được Hệ quản trị phân thành 2 nhóm.

  Các hàm sẵn có của SQL bạn tự tìm hiểu và sử dụng, trong bài viết này mình giới thiệu qua về những hàm “Do người dùng định nghĩa”.

  Cú pháp của hàm như sau:

  CREATE FUNCTION Ten_Ham ( [Danh_Sach_Cac_Tham_So] ) 

  RETURNS Kieu_Du_Lieu_Tra_Ve_Cua_Ham

  AS 

  BEGIN

     Cac_Cau_Lenh_Cua_Ham

  END

  – Ten_Ham: Tên của hàm cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc định danh và không trùng với tên của các hàm hệ thống có sắn.

  – Danh_Sach_Cac_Tham_So: Các tham số của hàm được khai báo ngay sau tên hàm và được bao bởi cặp dấu (), Danh sách các tham số này có thể không có – trường hợp này thì sau tên hàm bạn cần có cặp dấu (). Nếu hàm có nhiều tham số thì các khai báo phân cách nhau bởi dấu phẩy và phải bao hồm 2 phần: Tên tham số được bắt đầu bởi dấu @, Kiểu dữ liệu của tham số

  – Cac_Cau_Lenh_Cua_Ham: Tập hợp các câu lệnh sử dụng trong nội dung hàm để thực hiện các yêu cầu của hàm.

  Ví dụ 1: Mình sẽ lấy một ví dụ thật đơn giản là hàm không có Danh_Sach_Cac_Tham_So – trả về giá trị là năm hiện hành (Theo giờ hệ thống trên máy Database server):

  CREATE  FUNCTION dbo.fuGetCurrYear () 

  RETURNS int

  AS 

  BEGIN

   RETURN   YEAR(getdate())

  END

   

  Xem ví dụ trên bạn sẽ thấy nó rất đơn giản nhưng qua đây bạn cũng đã biết được việc viết hàm trong SQL như thế nào.

  Ví dụ 2: Tiếp theo mình sẽ viết một ví dụ nữa để bạn hiểu và có thể viết cho mình các hàm tự định nghĩa:

   CREATE  FUNCTION dbo.fuDaysInMonth (  @Thang Int,  @Nam  Int )  RETURNS int AS  BEGIN    DECLARE @Ngay Int  IF @Thang = 2   BEGIN     OR (@Nam % 400 = 0))     SET @Ngay = 29    ELSE     SET @Ngay = 28   END  ELSE   SELECT @Ngay =     CASE @Thang     WHEN 1 THEN 31     WHEN 3 THEN 31     WHEN 5 THEN 31     WHEN 7 THEN 31     WHEN 8 THEN 31     WHEN 10 THEN 31     WHEN 12 THEN 31     WHEN 4 THEN 30     WHEN 6 THEN 30     WHEN 9 THEN 30     WHEN 11 THEN 30    END  RETURN @Ngay END

   

  Ví dụ 3: Bạn xem tiếp ví dụ sau để xác định thứ trong tuần của một giá trị kiểu ngày

  CREATE FUNCTION fuThu

  (

   @ngay DATETIME

  )

  RETURNS NVARCHAR(10)

  AS

       BEGIN

            DECLARE @KetQua NVARCHAR(10)

            SELECT @KetQua=CASE DATEPART(DW,@ngay)

                          WHEN 1 THEN N’Chủ nhật’

                          WHEN 2 THEN N’Thứ hai’

                          WHEN 3 THEN N’Thứ ba’

                          WHEN 4 THEN N’Thứ tư’

                          WHEN 5 THEN N’Thứ năm’

                          WHEN 6 THEN N’Thứ sáu’

                          ELSE N’Thứ bảy’

                        END   

            RETURN (@KetQua)  /* Trị trả về của hàm */

  END

  SELECT e.FirstName, e.LastName,

  dbo.fuThu(e.BirthDate) AS ThuOfBirth 

  FROM Employees e

  Tiếp theo mình sẽ nói về Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”

  Nếu đã biết về SQL chắc hẳn bạn đã biết cách tạo View từ các bảng trong CSDL, Nhưng với View bạn không thể truyền các tham số được, điều này phần nào đó làm giảm tính linh hoạt trong việc sử dụng View. Vậy nên khi bạn cần sử dụng dữ liệu dạng View mà có các tham số thì việc sử dụng hàm là một giải pháp hợp lý nhất.

  Ví dụ 4: Giả sử Mình tạo 1 View như sau: 

   CREATE VIEW vProducts  as  SELECT      Categories.CategoryID,  Categories.CategoryName,  Products.ProductName,  Products.QuantityPerUnit,  Products.UnitPrice FROM          Categories INNER JOIN  Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID  WHERE Categories.CategoryID=1

  Ví dụ 5: Tạo một hàm trả về dữ liệu dạng bảng tùy theo giá trị của biến @CategoryID truyền vào:

  CREATE FUNCTION fuGetProducts

  (

   @CategoryID int

  )RETURNS TABLE

   AS

    RETURN

    (

     SELECT    

    Categories.CategoryID,

    Categories.CategoryName,

    Products.ProductName,

    Products.QuantityPerUnit,

    Products.UnitPrice

   FROM        

    Categories INNER JOIN

    Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID

    WHERE [email protected])

  chạy thử hàm trên(Chú ý là khi hàm trả về dạng bảng bạn cũng coi đó như 1 table hoặc 1 View và bạn có thể truy vấn theo 1 hay nhiều trường của hàm) như sau:  

  SELECT CategoryID,

  CategoryName,

  ProductName,

  QuantityPerUnit,

  UnitPrice

  FROM  dbo.fuGetProducts(1)

   

  Sẽ tra về dữ liệu chính là Select * from vProducts ở trên. Nếu muốn lầy Theo CategoryID=2 bạn dùng câu lệnh Select * from dbo.fuGetProducts(2)…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Foxpro – Sanghv
 • Bài Tập Cây Nhị Phân Tìm Kiếm
 • 6 Cách Sửa Lỗi The Archive Is Either In Unknown Format Or Damaged
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi Giải Nén Winrar
 • Cách Khắc Phục Lỗi The Archive Is Either In Unknown Format Or Damaged
 • Tổng Hợp 10 Bài Tập Truy Vấn Sql Có Lời Giải Hay Cho Học Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Sql Giải Đề Thi Tuyển Lập Trình Viên Của Fpt Fsoft
 • 25 Ví Dụ Về Ôn Tập Sql Quản Lý Sinh Viên
 • Bài Tập Tổng Hợp Sql Kèm Đáp Án
 • Một Số Bài Tập Mẫu Sql(Phân I)
 • Pp Mới Giải Một Lớp Bài Tập Khó Vê Giới Hạn Trong Ct Thpt
 • Tổng hợp bài tập truy vấn SQL có lời giải hay :

  Câu hỏi 1 : Để quản lý Thực tập nghề nghiệp của sinh viên, người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu có tên là ThucTap gồm các sơ đồ quan hệ sau:

  Khoa(makhoa char(10), tenkhoa char(30), dienthoai char(10))

  GiangVien(magv int, hotengv char(30), luong decimal(5,2), makhoa char(10))

  SinhVien(masv int, hotensv char(30), makhoa char(10), namsinh int, quequan char(30))

  DeTai(madt char(10), tendt char(30), kinhphi int, NoiThucTap char(30))

  HuongDan(masv int, madt char(10), magv int, ketqua decimal(5,2))

  Các lệnh SQL tạo bảng Đầu tiên bạn cần thực hiện lệnh tạo Data Base trước như sau : Nhập dữ liệu cho từng bảng : Thêm dữ liệu vào bảng Khoa :

  Thêm dữ liệu vào bảng Giảng Viên :

  Thêm dữ liệu vào bảng SInh Viên : Thêm dữ liệu vào bảng Đề Tài : Thêm dữ liệu vào bảng Hướng Dẫn :

  Câu hỏi 2 : Cũng cùng nội dung câu hỏi trên bạn hãy đưa ra thông tin gồm mã số, họ tên và tên khoa của tất cả các giảng viên .

  SELECT GV.Magv, GV.Hotengv, K.Tenkhoa

  Câu hỏi 3 : Sử dụng lệnh xuất ra mã số, họ tên, tên khoa của các giảng viên hướng dẫn từ 3 sinh viên trở lên.

  Câu hỏi 4 : Sử dụng lệnh SQL để xuất ra thông tin về những sinh viên chưa có điểm thực tập .

  Câu hỏi 5 : Thực hiện lệnh SQL xuất ra số điện thoại của khoa mà sinh viên có tên ‘Le van son’ đang theo học .

  Câu hỏi 6 : Sử dụng lệnh truy vấn SQL lấy ra mã số và tên các đề tài có nhiều hơn 2 sinh viên tham gia thực tập .

  Câu hỏi 7 : Sử dụng câu lệnh truy vấn SQL lấy ra mã số, tên đề tài của đề tài có kinh phí cao nhất .

  Câu hỏi 8 : Sử dụng câu lệnh SQL xuất ra Tên khoa, Số lượng sinh viên của mỗi khoa .

  Câu hỏi 9 : Sử dụng truy vấn SQL xuất ra mã số, họ tên và điểm của các sinh viên khoa ‘DIALY và QLTN’ .

  SELECT SV.Masv,SV.Hotensv,HD.KetQua

  Câu hỏi 10 : Sử dụng câu lệnh SQL xuất ra danh sách gồm Mã số, Họ tên và Tuổi của các sinh viên khoa ‘TOAN’ .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Sql Cơ Bản
 • Bai Tap Va Loi Giai Sql
 • Giải Bài Tập Toán 9, Hướng Dẫn Giải Bài Trang Sgk Toán Lớp 9 Đại Số, H
 • Các Công Thức Hóa Học Lớp 11 Giải Nhanh Mọi Dạng Bài Tập Hiđrocabon
 • Pp Giải Bài Tập Về Anken
 • Bài Tập Sql Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 10 Bài Tập Truy Vấn Sql Có Lời Giải Hay Cho Học Sinh
 • Bài Tập Sql Giải Đề Thi Tuyển Lập Trình Viên Của Fpt Fsoft
 • 25 Ví Dụ Về Ôn Tập Sql Quản Lý Sinh Viên
 • Bài Tập Tổng Hợp Sql Kèm Đáp Án
 • Một Số Bài Tập Mẫu Sql(Phân I)
 • Bài 1: Để quản lý Thực tập nghề nghiệp của sinh viên, người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu có tên là ThucTap gồm các sơ đồ quan hệ sau:

  Khoa(makhoa char(10), tenkhoa char(30), dienthoai char(10))

  GiangVien(magv int, hotengv char(30), luong decimal(5,2), makhoa char(10))

  SinhVien(masv int, hotensv char(30), makhoa char(10), namsinh int, quequan char(30))

  DeTai(madt char(10), tendt char(30), kinhphi int, NoiThucTap char(30))

  HuongDan(masv int, madt char(10), magv int, ketqua decimal(5,2))

  A. Sử dụng SSMS để tạo lập và nhập dữ liệu cho CSDL

  B. Chỉ sử dụng 01 lệnh SQL trả lời các yêu cầu sau:

  I

  1. Đưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của tất cả các giảng viên
  2. Đưa ra thông tin gồm mã số, họ tênvà tên khoa của các giảng viên của khoa ‘DIA LY va QLTN’
  3. Cho biết số sinh viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’
  4. Đưa ra danh sách gồm mã số, họ tênvà tuổi của các sinh viên khoa ‘TOAN’
  5. Cho biết số giảng viên của khoa ‘CONG NGHE SINH HOC’
  6. Cho biết thông tin về sinh viên không tham gia thực tập
  7. Đưa ra mã khoa, tên khoa và số giảng viên của mỗi khoa
  8. Cho biết số điện thoại của khoa mà sinh viên có tên ‘Le van son’ đang theo học

  II

  1. Cho biết mã số và tên của các đề tài do giảng viên ‘Tran son’ hướng dẫn
  2. Cho biết tên đề tài không có sinh viên nào thực tập
  3. Cho biết mã số, họ tên, tên khoa của các giảng viên hướng dẫn từ 3 sinh viên trở lên.
  4. Cho biết mã số, tên đề tài của đề tài có kinh phí cao nhất
  5. Cho biết mã số và tên các đề tài có nhiều hơn 2 sinh viên tham gia thực tập
  6. Đưa ra mã số, họ tên và điểm của các sinh viên khoa ‘DIALY và QLTN’
  7. Đưa ra tên khoa, số lượng sinh viên của mỗi khoa
  8. Cho biết thông tin về các sinh viên thực tập tại quê nhà
  9. Hãy cho biết thông tin về những sinh viên chưa có điểm thực tập
  10. Đưa ra danh sách gồm mã số, họ tên các sinh viên có điểm thực tập bằng 0

  Ok xong phần bài tập sql cơ bản nha !!! Cái này làm nhiều ắt sẽ quen tay, mà cái nào chả vậy 😀

  Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bai Tap Va Loi Giai Sql
 • Giải Bài Tập Toán 9, Hướng Dẫn Giải Bài Trang Sgk Toán Lớp 9 Đại Số, H
 • Các Công Thức Hóa Học Lớp 11 Giải Nhanh Mọi Dạng Bài Tập Hiđrocabon
 • Pp Giải Bài Tập Về Anken
 • Bài Tập Tự Luận Hữu Cơ 11 Tổng Hợp Từng Chương
 • Một Số Bài Tập Mẫu Sql(Phân I)

  --- Bài mới hơn ---

 • Pp Mới Giải Một Lớp Bài Tập Khó Vê Giới Hạn Trong Ct Thpt
 • Luyện Tập Giới Hạn Hàm Số
 • Chuyên Đề Giới Hạn Của Dãy Số Và Hàm Số
 • Giải Bài Tập Về Định Giá Trái Phiếu
 • Một Số Bài Tập Nâng Cao Hóa 8 Có Đáp Án
 • Khách hàng đặt hàng cho cty thông qua các đơn đặt hàng. Thông tin chung về các đơn đạt hàng được lưu trữ trong DONDATHANG (mỗi một đơn đặt hàng phải do một nhân viên của cty lập và do đó bảng này có quan hệ với bảng NHANVIEN)

  Thông tin chi tiết của các đơn đặt hàng (đặt mua hàng gì, số lượng, giá cả, …) được lưu trữ chi tiết trong bảng CHITIETDATHANG. Bảng này có quan hệ với DONDATHANG và MATHANG.

  Sử dụng câu lệnh sau để tạo cơ sở dữ liệu:

  /*2. Những đơn đặt hàng nào yêu cầu giao hàng ngay tại cty đặt hàng và những đơn đó là của công ty nào? */

  /*3. Những mặt hàng nào chưa từng được khách hàng đặt mua?*/

  /*4. Những nhân viên nào của công ty chưa từng lập bất kỳ một hoá đơn đặt hàng nào? */

  /*5. Trong năm 2003, những mặt hàng nào chỉ được đặt mua đúng một lần*/

  /*6. Hãy cho biết mỗi một khách hàng đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt mua hàng của công ty? */

  /*7. Mỗi một nhân viên của công ty đã lập bao nhiêu đơn đặt hàng (nếu nhân viên chưa hề lập một hoá đơn nào thì cho kết quả là 0) */

  /*8. Cho biết tổng số tiền hàng mà cửa hàng thu được trong mỗi tháng của năm 2003 (thời được gian tính theo ngày đặt hàng). */

  /*9. Hãy cho biết tổng số lượng hàng của mỗi mặt hàng mà cty đã có (tổng số lượng hàng hiện có và đã bán). */

  /*10. Nhân viên nào của cty bán được số lượng hàng nhiều nhất và số lượng hàng bán được của nhân viên này là bao nhiêu?*/

  /*11. Mỗi một đơn đặt hàng đặt mua những mặt hàng nào và tổng số tiền mà mỗi đơn đặt hàng phải trả là bao nhiêu? */

  /*12. Hãy cho biết mỗi một loại hàng bao gồm những mặt hàng nào, tổng số lượng hàng của mỗi loại và tổng số lượng của tất cả các mặt hàng hiện có trong công ty là bao nhiêu? */

  /*13. Thống kê xem trong năm 2003, mỗi một mặt hàng trong mỗi tháng và trong cả năm bán được với số lượng bao nhiêu.*/

  /*14. Cập nhật lại giá trị NGAYCHUYENHANG của những bản ghi có giá trị NGAYCHUYENHANG chưa xác định (NULL) trong bảng DONDATHANG bằng với giá trị của trường NGAYDATHANG.*/

  /*15. Cập nhật giá trị của trường NOIGIAOHANG trong bảng DONDATHANG bằng địa chỉ của khách hàng đối với những đơn đặt hàng chưa xác định được nơi giao hàng (có giá trị trường NOIGIAOHANG bằng NULL)*/

  /*16. Cập nhật lại dữ liệu trong bảng KHACHHANG sao cho nếu tên công ty và tên giao dịch của khách hàng trùng với tên công ty và tên giao dịch của một nhà cung cấp nào đó thì địa chỉ, điện thoại, fax và email phải giống nhau.*/

  /*17. Tăng lương lên gấp rưỡi cho những nhân viên bán được số lượng hàng nhiều hơn 100 trong năm 2003 */

  *18. Tăng phụ cấp lên bằng 50% lương cho những nhân viên bán được hàng nhiều nhất.*/

  /*19. Giảm 25% lương của những nhân viên trong năm 2003 ko lập được bất kỳ đơn đặt hàng nào */

  /*20. Giả sử trong bảng DONDATHANG có them trường SOTIEN cho biết số tiền mà khách hàng phải trả trong mỗi dơn đặt hàng. Hãy tính giá trị cho trường này.*/

  /*21. Xoá khỏi bảng MATHANG những mặt hàng có số lượng bằng 0 và không được đặt mua trong bất kỳ đơn đặt hàng nào.*/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Tổng Hợp Sql Kèm Đáp Án
 • 25 Ví Dụ Về Ôn Tập Sql Quản Lý Sinh Viên
 • Bài Tập Sql Giải Đề Thi Tuyển Lập Trình Viên Của Fpt Fsoft
 • Tổng Hợp 10 Bài Tập Truy Vấn Sql Có Lời Giải Hay Cho Học Sinh
 • Bài Tập Sql Cơ Bản
 • Một Số Bài Tập Mẫu Sql(Phần Iii)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 7: Thiết Kế Mạch Đếm
 • Đề Thi Nghiệp Vụ Ngoại Thương Có Đáp Án
 • Bài Tập Chương Iii Otomat Hữu Hạn Và Biểu Thức Chính Quy
 • Bài Giảng Và Ngân Hàng Đề Thi Otomat
 • Giải Bài Tập Round Robin
 • CREATE TABLE ( (30) NOT NULL, (30) NULL, CONSTRAINT IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’U’)) CREATE TABLE ( (30) NOT NULL, (30) NULL, (30) NULL, CONSTRAINT IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’FN’, N’IF’, N’TF’, N’FS’, N’FT’)) execute dbo.sp_executesql @statement = N’CREATE FUNCTION (@ngay DATETIME) RETURNS INT AS BEGIN DECLARE @thang INT, @quy INT SET @thang = month(@ngay) IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’U’)) CREATE TABLE ( (30) NOT NULL, (30) NULL, CONSTRAINT IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’U’)) CREATE TABLE ( NOT NULL, NULL, (30) NULL, (30) NULL, CONSTRAINT IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’U’)) CREATE TABLE ( (30) NOT NULL, (30) NULL, CONSTRAINT IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’FN’, N’IF’, N’TF’, N’FS’, N’FT’)) execute dbo.sp_executesql @statement = N’create function (@SlsPerID nvarchar(10)) returns nvarchar(10) as begin declare @hienthi nvarchar(10) declare @name nvarchar(50) select @name = name from SalesPerson where @SlsPerID= SlsPerID from Customer where Name = @name) SET @hienthi = N”không” IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’P’, N’PC’)) EXEC dbo.sp_executesql @statement = N’create PROCEDURE DECLARE contro CURSOR FOR select s.SlsPerID, s.Name, isnull(sum(x.OrdAmt), 0) as OrdAmt from xswSalesOrd x right join SalesPerson s on x.SlsPerID = s.SlsPerID where Year(x.OrderDate) = 2010 or x.OrderDate IS NULL group by s.SlsPerID, s.Name OPEN contro DECLARE @SlsPerID NVARCHAR(10) DECLARE @Name NVARCHAR(50) DECLARE @OrdAmt money declare @HienThi nvarchar(100) /*Bắt đầu duyệt qua các dòng trong kết quả truy vấn*/ FETCH NEXT FROM contro INTO @SlsPerID,@Name,@OrdAmt WHILE @@FETCH_STATUS=0 set @HienThi = N”Không Đạt Yêu Cầu Doanh Số” set @HienThi = N”Đạt Yêu Cầu Doanh Số” INSERT INTO #temp(SlsPerID, Name, OrdAmt, HienThi) SELECT @SlsPerID, @Name, @OrdAmt, @HienThi FETCH NEXT FROM contro INTO @SlsPerID,@Name,@OrdAmt /*Đóng con trỏ và giải phóng vùng nhớ*/ CLOSE contro DEALLOCATE contro select * from #temp drop table #temp IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’FN’, N’IF’, N’TF’, N’FS’, N’FT’)) execute dbo.sp_executesql @statement = N’CREATE FUNCTION (@giaBan MONEY, @ngayBan DATETIME) SET @chietKhau = CASE dbo.fncQuy(@ngayBan) WHEN 1 THEN @giaBan*0.1 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’P’, N’PC’)) EXEC dbo.sp_executesql @statement = N’create proc (@startDate varchar(10)=null, @endDate varchar(10)=null) select @Start=Convert(datetime,@startDate,103) select @End=Convert(datetime,@endDate,103) print ”Loi: Ngay bat dau lon hon ngay ket thuc.”; SELECT xswSalesOrd.CustID, month(OrderDate) AS Thang, COUNT(xswSalesOrd.CustID) AS SoLanMuaHang FROM Customer INNER JOIN xswSalesOrd ON Customer.CustID=xswSalesOrd.CustID WHERE ((xswSalesOrd.OrderDate) BETWEEN @Start AND @End) GROUP BY xswSalesOrd.CustID,Month(OrderDate) IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’P’, N’PC’)) EXEC dbo.sp_executesql @statement = N’create proc select @Start=Convert(datetime,”01-Jan-2010”,103) select @End=Convert(datetime,”31-Mar-2010”,103) select top 10 xswSlsOrdDet.InvtID, sum (LineAmt) as doanhso from (xswSalesOrd inner join xswSlsOrdDet on xswSalesOrd.OrderNbr= xswSlsOrdDet.OrderNbr) where ((OrderDate) between @Start and @End) group by xswSlsOrdDet.InvtID order by sum(LineAmt) desc IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND type in (N’FN’, N’IF’, N’TF’, N’FS’, N’FT’)) execute dbo.sp_executesql @statement = N’CREATE FUNCTION (@maHang NVARCHAR(10), @maDonHang NVARCHAR(10)) DECLARE @chietKhau MONEY, SELECT @ngayBan = OrderDate WHERE OrderNbr = @maDonHang WHERE OrderNbr = @maDonHang AND InvtID = @maHang SET @chietKhau = dbo.fncTinhChietKhau(@giaBan, @ngayBan) IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'’)) ALTER TABLE WITH CHECK ADD CONSTRAINT ) REFERENCES (... FOREIGN KEY(.) IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'’) AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'’)) ALTER TABLE WITH CHECK ADD CONSTRAINT ) REFERENCES ([InvtID]) Câu 1:

  Hiển thị danh sách nhân viên bán hàng gồm:

  Chú ý: viết user-function để nhận biết nhân viên và khách hàng.

  Câu 2:

  Viết Store-procedure hiển thị danh sách nhân viên bán hàng cùng doanh số bán hàng trong năm 2010, trường hợp có doanh số <=100 triệu thì hiển thị “Ko đạt yêu cầu doanh số”, ngược lại hiển thị “Đạt yêu cầu doanh số”.

  Chú ý: sử dụng cursor.

  Câu 3:

  Viết user-function để tính toán chiết khấu cho mã hàng trong tất cả các đơn hàng trong năm 2010, mã hàng được truyền vào thông qua tham số của function.

  Cụ thể như sau:

  Chú ý: giá trị chiết khấu sau khi tính toán được update vào trường User3 trong table xswSlsOrdDet. Sử dụng transaction.

  –Them Column User3 vao table xswSlsOrdDet

  — Bắt đầu cập nhật BEGIN TRAN

  Câu 4:

  Viết store-procedure liệt kê 10 mặt hàng có doanh số cao nhất trong khoảng thời gian từ 01-Jan-2010 đến hết 31-Mar-2010.

  Câu 5:

  Viết store-procedure hiển thị danh sách những khách hàng có số lần mua hàng trong từng tháng bằng với giá trị truyền vào thông qua tham số của store-procedure trong khoảng thời gian từ ngày đến ngày cũng được truyền vào qua tham số của store-procedure.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Transistor Trường Fet, Nguyễn Hoàng Hiệp
 • Bài Tập Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Tổng Hợp
 • Hơn 100 Bài Tập Python Có Lời Giải (Code Mẫu)
 • Giải Thuật Và Lập Trình: §6. Cây (Tree)
 • Bài Tập Diode Có Lời Giải Bai Tap Diode 2 Doc
 • Bài Tập Tổng Hợp Sql Kèm Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Bài Tập Mẫu Sql(Phân I)
 • Pp Mới Giải Một Lớp Bài Tập Khó Vê Giới Hạn Trong Ct Thpt
 • Luyện Tập Giới Hạn Hàm Số
 • Chuyên Đề Giới Hạn Của Dãy Số Và Hàm Số
 • Giải Bài Tập Về Định Giá Trái Phiếu
 • 2. 1 Cho biết danh sách các đối tác cung cấp hàng cho công ty.

  2. 2 Mã hàng, tên hàng và số lượng của các mặt hàng hiện có trong công ty.

  2. 3 Họ tên và điạ chỉ và năm bắt đầu làm việc của các nhân viên trong công ty.

  2. 4 địa chỉ và điện thoại của nhà cung cấp có tên giao dch VINAMILK là gì?

  2. 5 Cho biết mã và tên của các mặt hàng có giá lớn hơn 100000 và số lượng có ít hn

  2. 6 Cho biết mỗi mặt hàng trong công ty do ai cung cấp.

  2. 7 Công ty Vit Tin đã cung cp nhng mt hàng nào?

  2. 8 Loại hàng thực phẩm do những công ty nào cung cấp và địa chỉ của các công ty đó

  2. 9 Những khách hàng nào (tên giao dịch) đã đặt mua mặt hàng Sữa hộp XYZ của

  2. 10 đơn đặt hàng số 1 do ai đặt và do nhân viên nào lập, thi gian và địa điểm giao

  hàng là ở đâu?

  khachhang.dienthoai = nhacungcap.dienthoai, chúng tôi = nhacungcap.fax, khachhang.email = nhacungcap.email FROM nhacungcap WHERE khachhang.tencongty = nhacungcap.tencongty AND khachhang.tengiaodich = nhacungcap.tengiaodich 2.37 UPDATE nhanvien SET luongcoban=luongcoban*1.5 WHERE manhanvien = (SELECT manhanvien FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon WHERE manhanvien=nhanvien.manhanvien GROUP BY manhanvien 2.38 UPDATE nhanvien SET phucap=luongcoban/2 WHERE manhanvien IN (SELECT manhanvien FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon GROUP BY manhanvien (SELECT SUM(soluong) FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon GROUP BY manhanvien)) 2.39 UPDATE nhanvien SET luongcoban=luongcoban*0.85 WHERE NOT EXISTS (SELECT manhanvien FROM dondathang WHERE manhanvien=nhanvien.manhanvien) Tổng hợp SQL - SGL - Plassma : Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom 2.40 UPDATE dondathang SET sotien = (SELECT SUM(soluong*giaban+soluong*giaban*mucgiamgia) FROM chitietdathang WHERE sohoadon=dondathang.sohoadon GROUP BY sohoadon) 2.41 DELETE FROM nhanvien 2.42 DELETE FROM dondathang WHERE ngaydathang<'1/1/2000' 2.43 DELETE FROM loaihang WHERE NOT EXISTS (SELECT mahang FROM mathang WHERE maloaihang=loaihang.maloaihang) 2.44 DELETE FROM khachhang WHERE NOT EXISTS (SELECT sohoadon FROM dondathang WHERE makhachhang=khachhang.makhachhang) 2.45 DELETE FROM mathang WHERE soluong=0 AND NOT EXISTS (SELECT sohoadon FROM chitietdathang WHERE mahang=mathang.mahang) Bài 4 Q1: Bổ sung ràng buộc thiết lập giá trị mặc định bằng 1 cho cột SOLUONG và bằng 0 cho cột MUCGIAMGIA trong bảng CHITIETDATHANG Q2: Bổ sung cho bảng DONDATHANG ràng buộc kiểm tra ngày giao hàng và ngày chuyển hàng phải sau hoặc bằng với ngày đặt hàng. Q3 Bổ sung ràng buộc cho bảng NHANVIEN để đảm bảo rằng một nhân viên chỉ có thể làm việc trong công ty khi đủ 18 tuổi và không quá 60 tuổi. Q4 Với các bảng đã tạo được, câu lệnh: DROP TABLE nhacungcap có thể thực hiện được không? Tại sao? Q5 Cho khung nhìn được định nghĩa như sau: CREATE VIEW view_donhang AS SELECT dondathang.sohoadon,makhachhang,manhanvien, ngaydathang,ngaygiaohang,ngaychuyenhang, noigiaohang,mahang, giaban,soluong,mucgiamgia FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon = chitietdathang.sohoadon a. Có thể thông qua khung nhìn này để bổ sung dữ liệu cho bảng DONDATHANG được không? b. Có thể thông qua khung nhìn này để bổ sung dữ liệu cho bảng Tổng hợp SQL - SGL - Plassma : Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom CHITIETDATHANG được không? Q6 Với khung nhìn được định ngha như sau: CREATE VIEW view_donhang AS SELECT dondathang.sohoadon,makhachhang,manhanvien, ngaydathang,ngaygiaohang,ngaychuyenhang, noigiaohang,mahang, giaban*soluong as thanhtien, mucgiamgia FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon = chitietdathang.sohoadon a. Có thể thông qua khung nhìn này để xoá hay cập nhật dữ liệu trong bảng DONDATHANG được không? b. Có thể thông qua khung nhìn này để cập nhật dữ liệu trong bảng CHITIETDATHANG được không? Lời giải Q1 ALTER TABLE chitietdathang ADD CONSTRAINT df_chitietdathang_soluong DEFAULT(1) FOR soluong, CONSTRAINT df_chitietdathang_mucgiamgia DEFAULT(0) FOR Mucgiamgia Q2 ALTER TABLE dondathang ADD CONSTRAINT chk_dondathang_ngay Q3 ALTER TABLE nhanvien ADD CONSTRAINT chk_nhanvien_ngaylamviec CHECK (datediff(yy,ngaysinh,ngaylamviec) BETWEEN 18 AND 60) Q4 Câu lệnh không thực hiện được do bảng cần xoá đang được tham chiếu bởi bảng MATHANG Q5 a. Không. b. Không Q6 a.Có thể cập nhật nhưng không thể xoá b. Có thể được Bài Dụa trên cơ sở dữ liệu bài tập chương 2, thực hiện các yêu cầu sau: 5.1 Tạo thủ tục lưu trữ để thông qua thủ tục này có thể bổ sung thêm một bản ghi mới cho bảng MATHANG (thủ tục phải thực hiện kiểm tra tính hợp lệ cửa dữ liệu cần bổ sung: không trùng khoá chính và đảm bảo toàn vẹn tham chiếu) 5.2 Tạo thủ tục lưu trữ có chức năng thống kê tổng số lượng hàng bán được của một mặt hàng có mã bất kỳ (mã mặt hàng cần thống kê là tham số Tổng hợp SQL - SGL - Plassma : Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom Của thủ tục). 5.3 Viết hàm trả về một bảng trong đó cho biết tổng số lượng hàng bán của mỗi mặt hàng. Sử dụng hàm này thống kê xem tổng số lượng hàng (hiện có và đã bán) của mỗi mặt hàng là bao nhiêu. 5.4 Viết trigger cho bảng CHITIETDATHANG theo yêu cầu sau: · Khi một bản ghi mới được bổ sung vào bảng này thì giảm số lượng hàng hiện có nếu số lượng hàng hiện có lớn hơn hoặc bằng số lượng hàng được bán ra. Ngược lại thì huỷ bỏ thao tác bổ sung. · Khi cập nhật lại số lượng hàng đươc bán, kiểm tra số lượng hàng được cập nhật lại có phù hợp hay không (số lượng hàng bán ra không Được vượt quá số lượng hàng hiện có và không được nhỏ hơn 1). Nếu dữ liệu hợp lệ thì giảm (hoặc tăng) số lượng hàng hiện có trong công ty, ngượ lại thì huỷ bỏ thao tác cập nhật. 5.5 Viết trigger cho bảng CHITIETDATHANG sao cho chỉ chấp nhận giá hàng bán ra phải nhỏ hơn hoặc bằng giá gốc (giá của mặt hàng trong bảng MATHANG) 5.6 quản lý các bản tin trong một Website, người ta sử dụng hai bảng sau: Bảng LOAIBANTIN (loại bản tin) CREATE TABLE loaibantin ( maphanloai INT NOT NULL PRIMARY KEY, tenphanloai NVARCHAR(100) NOT NULL , bantinmoinhat INT DEFAULT(0) ) Bng BANTIN (bn tin) CREATE TABLE bantin ( maso INT NOT NULL PRIMARY KEY, ngayduatin DATETIME NULL , tieude NVARCHAR(200) NULL , noidung NTEXT NULL , maphanloai INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES loaibantin(maphanloai) ) Trong bng LOAIBANTIN, giá trị cột BANTINMOINHAT cho biết mã số của bản tin thuộc loại tương ứng mới nhất (dược bổ sung sau cùng). Hãy viết các trigger cho bảng BANTIN sao cho: · Khi một bản tin mới được bổ sung, cập nhật lại cột BANTINMOINHAT Của dòng tương ứng với loại bản tin vừa bổ sung. · Khi một bản tin bị xoá, cập nhật lại giá trị của cột BANTINMOINHAT trong bảng LOAIBANTIN của dòng ứng với loại bản tin vừa xóa là mã số của bản tin trước đó (dựa vào ngày đưa tin). Nếu không còn bản tin nào cùng loại thì giá trị của cột này bằng 0. Tổng hợp SQL - SGL - Plassma : Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom · Khi cập nhật lại mã số của một bản tin và nếu nó là bản tin mới nhất thì cập nhật lại giá trị cột BANTINMOINHAT là mã số mới. Lời giải 5.1 CREATE PROCEDURE sp_insert_mathang( @mahang NVARCHAR(10), @tenhang NVARCHAR(50), @macongty NVARCHAR(10) = NULL, @maloaihang INT = NULL, @soluong INT = 0, @donvitinh NVARCHAR(20) = NULL, @giahang money = 0) AS IF NOT EXISTS(SELECT mahang FROM mathang WHERE [email protected]) IF (@macongty IS NULL OR EXISTS(SELECT macongty FROM nhacungcap WHERE [email protected])) AND (@maloaihang IS NULL OR EXISTS(SELECT maloaihang FROM loaihang WHERE [email protected])) INSERT INTO mathang VALUES(@mahang,@tenhang, @macongty,@maloaihang, @soluong,@donvitinh,@giahang) 5.2 CREATE PROCEDURE sp_thongkebanhang(@mahang NVARCHAR(10)) AS SELECT mathang.mahang,tenhang, SUM(chitietdathang.soluong) AS tongsoluong FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang WHERE [email protected] GROUP BY mathang.mahang,tenhang 5.3 nh ngha hàm: CREATE FUNCTION func_banhang() RETURNS TABLE AS RETURN (SELECT mathang.mahang,tenhang, CASE WHEN sum(chitietdathang.soluong) IS NULL THEN 0 ELSE sum(chitietdathang.soluong) END AS tongsl Tổng hợp SQL - SGL - Plassma : Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang ON mathang.mahang = chitietdathang.mahang GROUP BY mathang.mahang,tenhang) S dng hàm ã nh ngha: SELECT a.mahang,a.tenhang,soluong+tongsl FROM mathang AS a INNER JOIN dbo.func_banhang() AS b ON a.mahang=b.mahang 5.4 CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_insert ON chitietdathang FOR INSERT AS BEGIN DECLARE @mahang NVARCHAR(100) DECLARE @soluongban INT DECLARE @soluongcon INT SELECT @mahang=mahang,@soluongban=soluong FROM inserted SELECT @soluongcon=soluong FROM mathang WHERE [email protected] UPDATE mathang SET [email protected] WHERE [email protected] ELSE ROLLBACK TRANSACTION END CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_update_soluong ON chitietdathang FOR UPDATE AS IF UPDATE(soluong) BEGIN IF EXISTS(SELECT sohoadon FROM inserted WHERE soluong<0) ROLLBACK TRANSACTION ELSE BEGIN UPDATE mathang SET soluong=soluong- (SELECT SUM(inserted.soluong-deleted.soluong) FROM inserted INNER JOIN deleted ON inserted.sohoadon=deleted.sohoadon AND inserted.mahang=deleted.mahang WHERE inserted.mahang=mathang.mahang GROUP BY inserted.mahang) WHERE mahang IN (SELECT DISTINCT mahang Tổng hợp SQL - SGL - Plassma : Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom FROM inserted) IF EXISTS(SELECT mahang FROM mathang WHERE soluong<0) ROLLBACK TRANSACTION END END 5.5 CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_giaban ON chitietdathang FOR INSERT,UPDATE AS IF UPDATE(giaban) IF EXISTS(SELECT inserted.mahang FROM mathang INNER JOIN inserted ON mathang.mahang=inserted.mahang ROLLBACK TRANSACTION Tổng hợp SQL - SGL - Plassma :

  --- Bài cũ hơn ---

 • 25 Ví Dụ Về Ôn Tập Sql Quản Lý Sinh Viên
 • Bài Tập Sql Giải Đề Thi Tuyển Lập Trình Viên Của Fpt Fsoft
 • Tổng Hợp 10 Bài Tập Truy Vấn Sql Có Lời Giải Hay Cho Học Sinh
 • Bài Tập Sql Cơ Bản
 • Bai Tap Va Loi Giai Sql
 • Bai Tap Va Loi Giai Sql

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Sql Cơ Bản
 • Tổng Hợp 10 Bài Tập Truy Vấn Sql Có Lời Giải Hay Cho Học Sinh
 • Bài Tập Sql Giải Đề Thi Tuyển Lập Trình Viên Của Fpt Fsoft
 • 25 Ví Dụ Về Ôn Tập Sql Quản Lý Sinh Viên
 • Bài Tập Tổng Hợp Sql Kèm Đáp Án
 • , Trưởng nhóm at Nha Trang University

  Published on

  1. 1. Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom Bài tập tổng hợp SQL -And Đáp án Sử dụng câu lệnh SELECT viết các yêu cầu truy vấn dữ liệu sau đây: 2. 1 Cho biết danh sách các đối tác cung cấp hàng cho công ty. 2. 2 Mã hàng, tên hàng và số lượng của các mặt hàng hiện có trong công ty. 2. 3 Họ tên và điạ chỉ và năm bắt đầu làm việc của các nhân viên trong công ty. 2. 4 địa chỉ và điện thoại của nhà cung cấp có tên giao dch VINAMILK là gì? 2. 5 Cho biết mã và tên của các mặt hàng có giá lớn hơn 100000 và số lượng có ít hn 50. 2. 6 Cho biết mỗi mặt hàng trong công ty do ai cung cấp. 2. 7 Công ty Vit Tin đã cung cp nhng mt hàng nào? 2. 8 Loại hàng thực phẩm do những công ty nào cung cấp và địa chỉ của các công ty đó là gì? 2. 9 Những khách hàng nào (tên giao dịch) đã đặt mua mặt hàng Sữa hộp XYZ của công ty? 2. 10 đơn đặt hàng số 1 do ai đặt và do nhân viên nào lập, thi gian và địa điểm giao hàng là ở đâu? 2. 11 Hãy cho biết số tiền lương mà công ty phải trả cho mỗi nhân viên là bao nhiêu (lương = lương cơ bn + phụ cấp). 2. 12 Trong đơn đặt hàng số 3 đặt mua nhưng mặt hàng nào và số tiền mà khách hàng phải trả cho mỗi mặt hàng là bao nhiêu (số tiền phải trả cho mõi mặt hang tính theo công thức SOLUONG×GIABAN SOLUONG×GIABAN×MUCGIAMGIA/100) 2. 13 Hãy cho bit có những khách hàng nào lại chính là đối tác cung cấp hàng của công ty (tức là có cùng tên giao dịch). // thêm 2. 14 Trong công ty có những nhân viên nào có cùng ngày sinh? 2. 15 Những đơn đặt hàng nào yêu cầu giao hàng ngay tại công ty đặt hàng và những đơn đó là của công ty nào? (Q3-3) //2. 16 Cho biết tên công ty, tên giao dch, địa chỉ và điện thoại của các khách hàng và các nhà cung cấp hàng cho công ty. 2. 17 Những mặt hàng nào chưa từng được khách hàng đặt mua?(Q4-3) //2. 18 Những nhân viên nào của công ty chưa từng lập bất kỳ một hoá đơn đặt hàng nào? Tổng hợp SQL – SGL – Plassma :
  2. 2. Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom 2. 19 Những nhân viên nào của công ty có lương cơ bản cao nhất? 2. 20 Tổng số tiền mà khách hàng phải trả cho mỗi đơn đặt hàng là bao nhiêu? 2. 21 Trong nm 2003, những mặt hàng nào chỉ được đặt mua đúng một lần. //2. 22 Hãy cho biết mỗi một khách hàng đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt mua hàng Của công ty? 2. 23 Mỗi một nhân viên của công ty đã lập bao nhiêu đơn đặt hàng (nếu nhân viên chưa hề lập một hoá đơn nào thì cho kết quả là 0) //2. 24 Cho biết tổng số tiền hàng mà cửa hàng thu được trong mỗi tháng của năm 2003 (thời được gian tính theo ngày đặt hàng). 2. 25 Hãy cho biết tổng số tiền lãi mà công ty thu được từ mỗi mặt hàng trong năm 2003. //2. 26 Hãy cho biết tổng số lượng hàng của mỗi mặt hàng mà công ty đã có (tổng số lương hàng hiện có và đã bán). //2. 27 Nhân viên nào của công ty bán được số lượng hàng nhiều nhất và số lượng hàng bán được của những nhân viên này là bao nhiêu? 2. 28 đơn đặt hàng nào có số lượng hàng được đặt mua ít nhất? Làm thêm //2. 29 Số tiền nhiều nhất mà mỗi khách hàng đã từng bỏ ra đặt hàng trong các đơn đặt hàng là bao nhiêu? 2. 30 Mỗi một đơn đặt hàng đặt mua những mặt hàng nào và tổng số tiền mà mỗi đơn Đặt hàng phải trả là bao nhiêu? 2. 31 Hãy cho biết mỗi một loại hàng bao gồm những mặt hàng nào, tổng số lượng hàng của mỗi loại và tổng số lượng của tất cả các mặt hàng hiện có trong công ty là bao nhiêu? 2. 32 Thống kê xem trong năm 2003, mỗi một mặt hàng trong mỗi tháng và trong cả năm bán được với số lượng bao nhiêu Yêu cu: Kết quả được hiển thị dưới dạng bảng, hai cột: cột đầu là mã hàng và tên hàng, các cột còn lại tương ứng với các tháng từ 1 đến 12 và cả năm. Như vậy mỗi dòng trong kết quả cho biết số lượng hàng bán được mỗi tháng và trong cả năm của mỗi mặt hàng. Sử dụng câu lệnh UPDATE thực hiện các yêu cầu sau: 2. 33 Cập nhật lại giá trị của trường NGAYCHUYENHANG của những bản ghi có NGAYCHUYENHANG chưa xác định (NULL) trong bảng DONDATHANG Bảng với giá trị của trường NGAYDATHANG. 2. 34 Tăng số luợng hàng của mhững mặt hàng do công ty VINAMILK cung cấp lên gấp đôi. 2. 35 Cập nhật giá trị của trường NOIGIAOHANG trong bảng DONDATHANG bằng địa chỉ của khách hàng đốii với những đơn đặt hàng chưa xác định được nơi giao hàng (giá trị trường NOIGIAOHANG bảng NULL). 2. 36 Cập nhật lại dữ liệu trong bảng KHACHHANG sao cho nếu tên công ty và tên giao dịch của khách hàng trùng với tên công ty và tên giao dịch của một nhà cung cấp nào đó thì địa chỉ, điện thoại, fax và e-mail phải giống nhau. Tổng hợp SQL – SGL – Plassma :
  3. 5. Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom 2.17 SELECT mahang,tenhang FROM mathang WHERE NOT EXISTS (SELECT mahang FROM chitietdathang WHERE mahang=mathang.mahang) 2.18 SELECT manhanvien,ho,ten FROM nhanvien WHERE NOT EXISTS (SELECT manhanvien FROM dondathang WHERE manhanvien=nhanvien.manhanvien) 2.19 SELECT manhanvien,ho,ten,luongcoban FROM nhanvien WHERE luongcoban=(SELECT MAX(luongcoban) FROM nhanvien) 2.20 SELECT dondathang.sohoadon,dondathang.makhachhang, tencongty,tengiaodich, SUM(soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100) FROM (khachhang INNER JOIN dondathang ON khachhang.makhachhang=dondathang.makhachhang) INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon GROUP BY dondathang.makhachhang,tencongty, tengiaodich,dondathang.sohoadon 2.21 SELECT mathang.mahang,tenhang FROM (mathang INNER JOIN chitietdathang ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang) iNNER JOIN dondathang ON chitietdathang.sohoadon=dondathang.sohoadon WHERE YEAR(ngaydathang)=2003 GROUP BY mathang.mahang,tenhang HAVING COUNT(chitietdathang.mahang)=1 2.22 SELECT khachhang.makhachhang,tencongty,tengiaodich, SUM(soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100) FROM (khachhang INNER JOIN dondathang ON khachhang.makhachhang = dondathang.makhachhang) INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon GROUP BY khachhang.makhachhang,tencongty,tengiaodich 2.23 SELECT nhanvien.manhanvien,ho,ten,COUNT(sohoadon) FROM nhanvien LEFT OUTER JOIN dondathang ON nhanvien.manhanvien=dondathang.manhanvien GROUP BY nhanvien.manhanvien,ho,ten 2.24 SELECT MONTH(ngaydathang) AS thang, SUM(soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100) FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon WHERE year(ngaydathang)=2003 GROUP BY month(ngaydathang) Tổng hợp SQL – SGL – Plassma :
  4. 7. Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom FROM (dondathang AS a INNER JOIN chitietdathang AS b ON a.sohoadon = b.sohoadon) INNER JOIN mathang AS c ON b.mahang = c.mahang ORDER BY a.sohoadon COMPUTE SUM(b.soluong*giaban- b.soluong*giaban*mucgiamgia/100) BY a.sohoadon 2.31 SELECT loaihang.maloaihang,tenloaihang, mahang,tenhang,soluong FROM loaihang INNER JOIN mathang ON loaihang.maloaihang=mathang.maloaihang ORDER BY loaihang.maloaihang COMPUTE SUM(soluong) BY loaihang.maloaihang COMPUTE SUM(soluong) 2.32 SELECT b.mahang,tenhang, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 1 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang1, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 2 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang2, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 3 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang3, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 4 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang4, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 5 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang5, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 6 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang6, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 7 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang7, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 8 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang8, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 9 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang9, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 10 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang10, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 11 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang11, SUM(CASE MONTH(ngaydathang) WHEN 12 THEN b.soluong ELSE 0 END) AS Thang12, SUM(b.soluong) AS CaNam FROM (dondathang AS a INNER JOIN chitietdathang AS b ON a.sohoadon=b.sohoadon) INNER JOIN mathang AS c ON b.mahang=c.mahang WHERE YEAR(ngaydathang)=1996 GROUP BY b.mahang,tenhang 2.33 UPDATE dondathang Tổng hợp SQL – SGL – Plassma :
  5. 11. Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom Của thủ tục). 5.3 Viết hàm trả về một bảng trong đó cho biết tổng số lượng hàng bán của mỗi mặt hàng. Sử dụng hàm này thống kê xem tổng số lượng hàng (hiện có và đã bán) của mỗi mặt hàng là bao nhiêu. 5.4 Viết trigger cho bảng CHITIETDATHANG theo yêu cầu sau: · Khi một bản ghi mới được bổ sung vào bảng này thì giảm số lượng hàng hiện có nếu số lượng hàng hiện có lớn hơn hoặc bằng số lượng hàng được bán ra. Ngược lại thì huỷ bỏ thao tác bổ sung. · Khi cập nhật lại số lượng hàng đươc bán, kiểm tra số lượng hàng được cập nhật lại có phù hợp hay không (số lượng hàng bán ra không Được vượt quá số lượng hàng hiện có và không được nhỏ hơn 1). Nếu dữ liệu hợp lệ thì giảm (hoặc tăng) số lượng hàng hiện có trong công ty, ngượ lại thì huỷ bỏ thao tác cập nhật. 5.5 Viết trigger cho bảng CHITIETDATHANG sao cho chỉ chấp nhận giá hàng bán ra phải nhỏ hơn hoặc bằng giá gốc (giá của mặt hàng trong bảng MATHANG) 5.6 quản lý các bản tin trong một Website, người ta sử dụng hai bảng sau: Bảng LOAIBANTIN (loại bản tin) CREATE TABLE loaibantin ( maphanloai INT NOT NULL PRIMARY KEY, tenphanloai NVARCHAR(100) NOT NULL , bantinmoinhat INT DEFAULT(0) ) Bng BANTIN (bn tin) CREATE TABLE bantin ( maso INT NOT NULL PRIMARY KEY, ngayduatin DATETIME NULL , tieude NVARCHAR(200) NULL , noidung NTEXT NULL , maphanloai INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES loaibantin(maphanloai) ) Trong bng LOAIBANTIN, giá trị cột BANTINMOINHAT cho biết mã số của bản tin thuộc loại tương ứng mới nhất (dược bổ sung sau cùng). Hãy viết các trigger cho bảng BANTIN sao cho: · Khi một bản tin mới được bổ sung, cập nhật lại cột BANTINMOINHAT Của dòng tương ứng với loại bản tin vừa bổ sung. · Khi một bản tin bị xoá, cập nhật lại giá trị của cột BANTINMOINHAT trong bảng LOAIBANTIN của dòng ứng với loại bản tin vừa xóa là mã số của bản tin trước đó (dựa vào ngày đưa tin). Nếu không còn bản tin nào cùng loại thì giá trị của cột này bằng 0. Tổng hợp SQL – SGL – Plassma :
  6. 12. Software Group Leader SGL By Member: htplasma, Plassma :for Vn-zoom · Khi cập nhật lại mã số của một bản tin và nếu nó là bản tin mới nhất thì cập nhật lại giá trị cột BANTINMOINHAT là mã số mới. Lời giải 5.1 CREATE PROCEDURE sp_insert_mathang( @mahang NVARCHAR(10), @tenhang NVARCHAR(50), @macongty NVARCHAR(10) = NULL, @maloaihang INT = NULL, @soluong INT = 0, @donvitinh NVARCHAR(20) = NULL, @giahang money = 0) AS IF NOT EXISTS(SELECT mahang FROM mathang WHERE [email protected]) IF (@macongty IS NULL OR EXISTS(SELECT macongty FROM nhacungcap WHERE [email protected])) AND (@maloaihang IS NULL OR EXISTS(SELECT maloaihang FROM loaihang WHERE [email protected])) INSERT INTO mathang VALUES(@mahang,@tenhang, @macongty,@maloaihang, @soluong,@donvitinh,@giahang) 5.2 CREATE PROCEDURE sp_thongkebanhang(@mahang NVARCHAR(10)) AS SELECT mathang.mahang,tenhang, SUM(chitietdathang.soluong) AS tongsoluong FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang WHERE [email protected] GROUP BY mathang.mahang,tenhang 5.3 nh ngha hàm: CREATE FUNCTION func_banhang() RETURNS TABLE AS RETURN (SELECT mathang.mahang,tenhang, CASE WHEN sum(chitietdathang.soluong) IS NULL THEN 0 ELSE sum(chitietdathang.soluong) END AS tongsl Tổng hợp SQL – SGL – Plassma :

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Toán 9, Hướng Dẫn Giải Bài Trang Sgk Toán Lớp 9 Đại Số, H
 • Các Công Thức Hóa Học Lớp 11 Giải Nhanh Mọi Dạng Bài Tập Hiđrocabon
 • Pp Giải Bài Tập Về Anken
 • Bài Tập Tự Luận Hữu Cơ 11 Tổng Hợp Từng Chương
 • Bai Tap Anken Hd Giai Nhanh
 • Bài Tập Thực Hành Sql Server Phần 1 (Full Hướng Dẫn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Full Giải Bài Tập Tự Luận Chương 4 Nguyên Lý Kế Toán 2022
 • Kèm Tài Liệu, Đề Thi Sưu Tầm Các Năm
 • East Riffa Team Details, Competitions And Latest Matches
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 57 Đầy Đủ Nhất
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Vật Lý
 • Cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập thực hành sql server nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức khi làm việc với cơ sở dữ liệu trong thực tế.

  Series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao cho ace.

  1. Đề bài

  • Câu 1 – Tạo cơ sở dữ liệu sau

  Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên có chứa 3 table. Viết

  lệnh tạo các table với các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại được nêu trong tân

  từ. Kiểu dữ liệu của các Fields là tự chọn theo ngữ nghĩa.

  SinhVien(MSSV,

  Lop, Ho, Ten, Ngaysinh, Nu)

  Tân từ: Mỗi sinh viên có một mã số (MSSV) là số nguyên phân biệt,

  thuộc một lớp (Lop), có họ (HO) và tên (Ten) sinh viên, ngày sinh (Ngaysinh),

  thuộc phái nữ hay nam (Nu).

  MonHoc(MSMon,

  TenMon)

  Tân từ: Mỗi môn học có một mã số (MSMon) là một

  số nguyên phân biệt, có tên môn học (TenMon).

  DiemThi(MSSV, MSMon,

  LanThi, Diem)

  Tân từ: Mỗi sinh viên (MSSV) có thể học nhiều môn (MSMon). Mỗi môn học có thể thi nhiều lần  (LanThi), mỗi lần thi được đánh số thứ tự từ 1 trở đi và ghi nhận điểm thi (Diem) của các lần thi đó.

  • Câu 2 – Khai báo bổ sung các ràng buộc sau:
  1. Lần thi (LanThi) trong table DiemThi có giá trị mặc định là 1
  2. Điểm thi (Diem) trong table DiemThi được chấm theo thang điểm 10
  • Câu 3 – Tạo View:
  1. Tạo view vwLanThiCuoi dùng liêt kê danh sách lần thi cuối cùng của các sinh viên gồm: Mã số sinh viên, mã số môn học, lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ sinh viên A thi môn học C ba lần thì lần thi cuối cùng là 3).
  2. Tạo view vwDiemThiCuoi dùng liêt kê danh sách sinh viên gồm: Mã số sinh viên, mã số môn học, lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ sinh viên A thi môn học M ba lần thì lần thi cuối cùng là 3) và điểm của lần thi cuối cùng đó.
  • Câu 4 – Tạo trigger insert

  Tạo trigger Insert cho

  table DiemThi dùng điền tự động số thứ tự lần thi khi thêm điểm thi một môn học

  của một sinh viên. Ví dụ sinh viên A đã thi môn học M hai lần thì lần thi mới

  thêm vào phải là 3.

  • Câu 5 – Viết hàm

  Viết thủ tục hoặc hàm liệt

  kê kết quả thi các môn của một sinh viên khi biết mã số của sinh viên (MSSV) gồm

  các thông tin: mã số môn học, lần thi, điểm thi. Trong đó, mã số sinh viên là giá

  trị input

  2. Bài giải

  Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.

  Xem bài giải

  3. Series lý thuyết ôn tập

  Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

  Chào thân ái và quyết thắng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Và Chọn Lọc Bài Tập Sql Full Hướng Dẫn Cho Ace Với Mọi Level Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Từ Dễ Đến Khó Có Lời Giải Chi Tiết
 • Tài Liệu Bài Tập Sức Bền Vật Liệu 1 Có Lời Giải, Tài Liệu Bài Tập Sức Bền Vật Liệu 1 Chọn Lọc
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi Phản Ứng Hóa Hữu Cơ 11 Có Đáp Án
 • Ôn Tập Hình Học Lớp 8 Học Kỳ Ii
 • 25 Ví Dụ Về Ôn Tập Sql Quản Lý Sinh Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tổng Hợp Sql Kèm Đáp Án
 • Một Số Bài Tập Mẫu Sql(Phân I)
 • Pp Mới Giải Một Lớp Bài Tập Khó Vê Giới Hạn Trong Ct Thpt
 • Luyện Tập Giới Hạn Hàm Số
 • Chuyên Đề Giới Hạn Của Dãy Số Và Hàm Số
 • 25 Ví Dụ về Ôn Tập SQL Quản Lý Sinh Viên

  Ví dụ 1: Liệt kê danh sách các lớp của khoa, thông tin cần Malop, TenLop, MaKhoa

  SELECT *

  FROM Lop

  Ví dụ 2: Lập danh sách sinh viên gồm: MaSV, HoTen, HocBong

  SELECT MaSV, Hoten, HocBong

  FROM SinhVien

  Ví dụ 4: Lập danh sách sinh viên nữ. Danh sách cần các thuộc tính của quan hệ sinhvien

  SELECT *

  FROM SinhVien

  WHERE Nu =Yes

  Ví dụ 5: Lập danh sách sinh viên có họ ‘Trần’

  SELECT *

  FROM SinhVien

  WHERE HoTen Like ‘Trần *’

  Ví dụ 8: Lập danh sách sinh viên có năm sinh từ 1978 đến 1985. Danh sách cần các thuộc tính của quan hệ SinhVien

  SELECT *

  FROM SinhVien

  WHERE YEAR(NgaySinh) BETWEEN 1978 AND 1985

  Ví dụ 9: Liệt kê danh sách sinh viên được sắp xếp tăng dần theo MaSV

  SELECT *

  FROM SinhVien

  ORDER BY MaSV

  Ví dụ 10: Liệt kê danh sách sinh viên được sắp xếp giảm dần theo HocBong

  SELECT *

  FROM SinhVien

  ORDER BY HocBong DESC

  Ví dụ 14: Cho biết số sinh viên của mỗi lớp

  SELECT Lop.MaLop, TenLop, Count(MaSV) as SLsinhvien

  FROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop

  GROUP BY Lop.MaLop, TenLop

  Ví dụ 15: Cho biết số lượng sinh viên của mỗi khoa.

  SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvien

  FROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)

  GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoa

  Ví dụ 16: Cho biết số lượng sinh viên nữ của mỗi khoa.

  SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvien

  FROM ((SinhVien INNER JOIN Lop ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop) INNER JOIN khoa ON KHOA.makhoa = SinhVien.makhoa)

  WHERE Nu=Yes

  GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoa

  Ví dụ 17: Cho biết tổng tiền học bổng của mỗi lớp

  SELECT Lop.MaLop, TenLop, Sum(HocBong) as TongHB

  FROM (Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)

  GROUP BY Lop.MaLop, TenLop

  Ví dụ 18: Cho biết tổng số tiền học bổng của mỗi khoa

  SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHB

  FROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)

  GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoa

  Ví dụ 24: Lập danh sách những sinh viên không có điểm thi môn CSDL.

  SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThi,MaMH

  FROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON chúng tôi = KetQua.MaSV

  WHERE chúng tôi NOT In (Select MaSV From KetQua Where MaMH=’CSDL’)

  25 Ví Dụ về Ôn Tập SQL Quản Lý Sinh Viên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Sql Giải Đề Thi Tuyển Lập Trình Viên Của Fpt Fsoft
 • Tổng Hợp 10 Bài Tập Truy Vấn Sql Có Lời Giải Hay Cho Học Sinh
 • Bài Tập Sql Cơ Bản
 • Bai Tap Va Loi Giai Sql
 • Giải Bài Tập Toán 9, Hướng Dẫn Giải Bài Trang Sgk Toán Lớp 9 Đại Số, H
 • Bài Tập Sql Giải Đề Thi Tuyển Lập Trình Viên Của Fpt Fsoft

  --- Bài mới hơn ---

 • 25 Ví Dụ Về Ôn Tập Sql Quản Lý Sinh Viên
 • Bài Tập Tổng Hợp Sql Kèm Đáp Án
 • Một Số Bài Tập Mẫu Sql(Phân I)
 • Pp Mới Giải Một Lớp Bài Tập Khó Vê Giới Hạn Trong Ct Thpt
 • Luyện Tập Giới Hạn Hàm Số
 • BÀI 1. Cho một hệ thống cho phép cá nhân hoặc tổ chức (gọi chung là nhà cung cấp) đăng ký cho thuê phương tiện giao thông công cộng có lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ như sau:

  Minh họa dữ liệu của các bảng

  Cài đặt dữ liệu

  Câu 1: Hãy tự định nghĩa kiểu dữ liệu cho các cột, sau đó tạo đầy đủ lược đồ cơ sở dữ liệu

  quan hệ như mô tả ở trên.

  Câu 2: Nhập toàn bộ dữ liệu mẫu đã được minh họa ở trên vào cơ sở dữ liệu

  Truy Vấn

  Câu 3: Liệt kê những dòng xe có số chỗ ngồi trên 5 chỗ

  Câu 4: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp đã từng đăng ký cung cấp những dòng xe

  thuộc hãng xe “Toyota” với mức phí có đơn giá là 15.000 VNĐ/km hoặc những dòng xe

  thuộc hãng xe “KIA” với mức phí có đơn giá là 20.000 VNĐ/km

  Câu 5: Liệt kê thông tin toàn bộ nhà cung cấp được sắp xếp tăng dần theo tên nhà cung

  cấp và giảm dần theo mã số thuế

  Câu 6: Đếm số lần đăng ký cung cấp phương tiện tương ứng cho từng nhà cung cấp với

  yêu cầu chỉ đếm cho những nhà cung cấp thực hiện đăng ký cung cấp có ngày bắt đầu

  cung cấp là “20/11/2015”

  Câu 7: Liệt kê tên của toàn bộ các hãng xe có trong cơ sở dữ liệu với yêu cầu mỗi hãng xe

  chỉ được liệt kê một lần

  Câu 8: Liệt kê MaDKCC, MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, MaSoThue, TenLoaiDV, DonGia,

  HangXe, NgayBatDauCC, NgayKetThucCC của tất cả các lần đăng ký cung cấp phương

  tiện với yêu cầu những nhà cung cấp nào chưa từng thực hiện đăng ký cung cấp phương

  tiện thì cũng liệt kê thông tin những nhà cung cấp đó ra

  Câu 9: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp đã từng đăng ký cung cấp phương tiện

  thuộc dòng xe “Hiace” hoặc từng đăng ký cung cấp phương tiện thuộc dòng xe “Cerato”

  Câu 10: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp chưa từng thực hiện đăng ký cung cấp

  phương tiện lần nào cả.

  ĐÁP ÁN:

  Mình sẽ làm từ câu 3 trở đi nha, câu 1 và câu 2 bỏ wa !!!

  Câu 3:

  Câu 4:

  Câu 5:

  Câu 6:

  Câu 7:

  Câu 8:

  Câu 9:

  Câu 10:

  Cho đi kiến thức bạn đang có là cách tuyệt vời để nâng cao trình độ của bản thân!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 10 Bài Tập Truy Vấn Sql Có Lời Giải Hay Cho Học Sinh
 • Bài Tập Sql Cơ Bản
 • Bai Tap Va Loi Giai Sql
 • Giải Bài Tập Toán 9, Hướng Dẫn Giải Bài Trang Sgk Toán Lớp 9 Đại Số, H
 • Các Công Thức Hóa Học Lớp 11 Giải Nhanh Mọi Dạng Bài Tập Hiđrocabon
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100