Giải Bài Tập Hóa Học 11

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 4: Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6,7 Hóa Lớp 11: Phản Ứng Trao Đổi Của Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất
 • Giải Sbt Hóa 8 Bài 4: Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 1: Thành Phần Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 41: Ankađien (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

  Bài 1 (trang 168 sgk Hóa 11 nâng cao):

  a) Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien, ankađien.

  b) Đien được phân loại như thế nào? Mỗi loại cho 1 ví dụ.

  c) Viết công thức phân tử chung của ankađien, so sánh với công thức chung của ankan và anken.

  Lời giải:

  a) Polien : là những hidrocacbon mạch hở có nhiều liên kết đôi C = C.

  Đien: là những hidrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi.

  Ankađien là hidrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi. Công thức dạng chung: C nH 2n-2.

  b) Tùy theo vị trí tương hỗ của hai nối đôi, người ta chia ankađien thành ba loại.

  Ankađien có hai nối đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn.

  Ankađien có hai nối đôi liền nhau.

  Ví dụ: CH 2=C=CH 2: propa-1,2-đien.

  Ankađien có hai nối đôi cách nhau chỉ một nối đơn (ankađien liên hợp)

  Ví dụ: CH 2=CH-CH=CH 2: Buta-1,3-đien.

  c) Công thức chung của ankan: C nH 2n+2 (n≥1): Công thức chung của anken: C nH 2n (n≥2): Công thức chung của ankađien: C nH 2n-2 (n≥3).

  So với ankan và anken có cùng số nguyên tử cacbon, ankađien có số nguyên tử H kém ankan là 4 và kém anken 2.

  Bài 2 (trang 168 sgk Hóa 11 nâng cao):

  a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankadien đồng phân có công thức phân tử C 4H 6 và C 5H 8.

  b)* Đồng phân cấu tạo nào của pentadien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học? Viết công thức lập thể của chúng.

  Lời giải:

  CH 2=CH-CH=CH 2 : buta-1,3-đien

  CH 2=CH-CH=CH-CH 3 : Penta-1,3-đien

  CH 3-CH=C=CH-CH 3 : Penta-2,3-đien

  b) Đồng phân tồn tại dưới dạng đồng phân hình học là :

  CH 2=CH-CH=CH-CH 3 : (Penta-1,3-đien)

  Bài 3 (trang 169 sgk Hóa 11 nâng cao): sHãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào dấu

  b) 4 nguyên tử C của buta -1,3-đien cùng nằm trên một mặt phẳng.

  d) 6 nguyên tử H của buta-1,3-đien không cùng nằm trên một mặt phẳng với 4 nguyên tử C.

  []

  e) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien xen phủ với nhau tạo ra obitan π chung.

  Lời giải:

  a) S

  b) Đ

  c) Đ

  d) S

  e) Đ

  Bài 4 (trang 169 sgk Hóa 11 nâng cao):

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho buta-1,3-đien và isopne lần lượt tác dụng với H 2, Cl 2 theo tỉ lệ mol ankadien:tác nhân = 1 : 1 và ankadien:tác nhân = 1 : 2.

  b)Vì sao phản ứng hóa học của buta – 1,3- đien và isopne có nhiều điểm giống nhau?

  Lời giải:

  a) Với tỉ lệ mol 1:1.

  Với tỉ lệ mol 1:2.

  b) Phản ứng hóa học của buta-1,3-đien và isopne có nhiều điểm giống nhau vì chúng có cấu tạo giống nhau (ankađien có hai nối đôi cách nhau chỉ một nối đơn hay còn gọi là ankađien liên hợp).

  Bài 5 (trang 169 sgk Hóa 11 nâng cao): Nhiệt phân nhựa cây guta peccha người ta thu được một chất lỏng A chứa 88,23% C; 11,76%H. Tỉ khối hơi của A so với nito bằng 2,43. Cứ 0,34 gam A phản ứng với brom dư thì cho 1,94 gam một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Cho A phản ứng với H2 dư thì thu được isopentan.

  a) Hãy xác định công thức phân tử của A.

  b) Các dữ kiện đã đủ để xác định công thức cấu tạo của A chưa, vì sao?

  Lời giải:

  a) Ta có M A = 2,43.28 = 68(g/mol)

  Từ thành phần phần trăm khối lượng đã cho ta thấy A là hidrocacbon.

  Đặt công thức tổng quát của A là C xH y

  Công thức phân tử của A là C 5H 8.

  b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

  n A = 0,34/68= 0,005 mol

  A tác dụng với Br 2 theo tỉ lệ mol 0,005 : 0,01 = 1 : 2 ⇒ A là ankađien hoặc ankin.

  Cho A tác dụng với H 2 được isopetan ⇒ A là isopn

  Bài 6 (trang 169 sgk Hóa 11 nâng cao): Nhiệt phân hỗn hợp butan, but-1-en và but-2-en người ta thu được buta-1,3-dien với hiệu suất 80% (theo số mol). Hãy tính khối lượng polobutađien thu được 1000m3 (27oC,1atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 11
 • Giải Hóa Học 9 Bài 1: Tóm Tắt Lý Thuyết Và 4 Dạng Bài Tập Về Oxit
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa 10 Bài 2: Hạt Nhân Nguyên Tử, Nthh, Đồng Vị
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 2: Hạt Nhân Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa 9 Bài 2: Một Số Oxit Quan Trọng
 • Giải Bài Tập Phenol Hóa 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Hóa 11 Bài 41 : Phenol
 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 11 Bài 41: Phenol
 • Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án
 • Bài 1,2,3,4,5,6,7 Trang 57,58 Sgk Hóa 8: Phương Trình Hóa Học
 • Giải Bài Tập Phương Trình Hóa Học
 • Giải Bài Tập Phenol Hóa 11, Giải Bài Tập Phenol 11, Bài Giảng Phenol, Tiểu Luận Phenol, ôn Tập Ancol Phenol Trắc Nghiệm Có Đáp án, Trắc Nghiệm Ancol Phenol, Trắc Nghiệm Ancol Phenol Có Đáp án, Báo Cáo Thực Hành Ancol Phenol, Chuyên Đề 5 Dẫn Xuất Halogen – Phenol – Ancol, Trắc Nghiệm Ancol Phenol Violet, Báo Cáo Thực Hành 5 Tính Chất Của Etanol Glixerol Và Phenol, Bài Tập Thực Hành 5 Tính Chất Của Etanol Glixerol Và Phenol, Báo Cáo Thực Hành Tính Chất Của Etanol Glixerol Và Phenol, Bài Toán Este Của Phenol Xem Nội Dung Đầy Đủ Tại: File:///c:/users/administrator/desktop/4%203%20b%, Bài Toán Este Của Phenol Xem Nội Dung Đầy Đủ Tại: File:///c:/users/administrator/desktop/4%203%20b%, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, ứng Dụng Giải Bài Giải, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Bài Giải Vật Lý 7, Bài Giải Vật Lý 8, Bài Giải Vật Lý Lớp 7, Giải Bài Tập Rsa, Bài Giải Vật Lý Lớp 6, Gợi ý Bài Giải Môn Văn Lớp 10 Hà Nội, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Anh Văn Lớp 10, Giải Bài Tập Rút Gọn Câu, Giải Bài Tập Rút Mẫu, Bài Giải Vật Lý 9, Giải Bài Tập Anh, Giải Bài Tập Anh 8, Hòa Giải, Hoa Giai Co So, 8 Giải Bài Tập Vật Lý, Hóa 8 Giải Bài Tập, Văn 8 Giải Bài Tập, Bài Tập Giải ô Chữ, Giải Bài Tập Phả Hệ, Giải Lý Bài Tập 9, Giải Lý Bài Tập 8, Giải Lý Bài Tập 7, Hóa 9 Giải Bài Tập Sgk, Giải Bài Tập 8 Vật Lý 9, Giải Bài Tập Hóa 11, Giải Bài Tập H, Giải Bài Tập Anh Văn, Hãy Giải Bài Tập 29, Giải Bài Tập Anh Văn Lớp 7, Hóa 8 Giải Bài Tập Sgk, Giải Bài Tập Is Lm, Giải Bài Tập Anh Văn Lớp 8, Hóa 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Lý 11, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Văn Vào Lớp 10, Giải Bài Tập 6, Giải Bài Tập Bản Đồ 8, Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 38, Giải Bài Tập Bản Đồ 9, Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 37, Giải Bài Tập Tia X, Giải Vật Lý 10 Bài 23, Giải Vật Lý 10 Bài 24, Giải Vật Lý 10 Bài 25, Giải Vật Lý 7 Bài 18, Bài Giải Ngữ âm Và âm Vị Học, Giải, Giải Bài Tập Bản Đồ, Giải Bài Tập Vật Lí 0, Giải Bài Tập Tìm X Lớp 2, Giải Bài Tập Everybody Up3, Giải Bài Tập Cơ Học 1, Giải Bài Tập 61, Giải Bài Tập 7, Giải Bài Tập 7 Bài 32 Vật Lý 10, Giai Bai Tap Vat Li 8 Bai 4,

  Giải Bài Tập Phenol Hóa 11, Giải Bài Tập Phenol 11, Bài Giảng Phenol, Tiểu Luận Phenol, ôn Tập Ancol Phenol Trắc Nghiệm Có Đáp án, Trắc Nghiệm Ancol Phenol, Trắc Nghiệm Ancol Phenol Có Đáp án, Báo Cáo Thực Hành Ancol Phenol, Chuyên Đề 5 Dẫn Xuất Halogen – Phenol – Ancol, Trắc Nghiệm Ancol Phenol Violet, Báo Cáo Thực Hành 5 Tính Chất Của Etanol Glixerol Và Phenol, Bài Tập Thực Hành 5 Tính Chất Của Etanol Glixerol Và Phenol, Báo Cáo Thực Hành Tính Chất Của Etanol Glixerol Và Phenol, Bài Toán Este Của Phenol Xem Nội Dung Đầy Đủ Tại: File:///c:/users/administrator/desktop/4%203%20b%, Bài Toán Este Của Phenol Xem Nội Dung Đầy Đủ Tại: File:///c:/users/administrator/desktop/4%203%20b%, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, ứng Dụng Giải Bài Giải, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Bài Giải Vật Lý 7, Bài Giải Vật Lý 8, Bài Giải Vật Lý Lớp 7, Giải Bài Tập Rsa, Bài Giải Vật Lý Lớp 6, Gợi ý Bài Giải Môn Văn Lớp 10 Hà Nội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 41: Phenol
 • Trường Tiểu Học Định Công: Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 3 Sử Dụng Tốt Biện Pháp Nhân Hóa
 • Ôn Tập Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Và Các Hình Thức Nhân Hoá
 • Luyện Từ Và Câu Lớp 3: Nhân Hóa. Cách Đặt Và Trả Lời Câu Hỏi Khi Nào?
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 4 Nguyên Tử Hay Nhất
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa Học 11
 • Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 4: Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li
 • Giải Bài Tập 1,2,3,4,5,6,7 Hóa Lớp 11: Phản Ứng Trao Đổi Của Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất
 • Giải Sbt Hóa 8 Bài 4: Nguyên Tử
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 30: Ankađien giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

  Bài 30.1 trang 46 Sách bài tập Hóa học 11: Cho isopn (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2 tối đa có thể thu được là

  A. 1 B. 2

  C. 3 D. 4

  Lời giải:

  Đáp án: C.

  Lời giải:

  Đáp án: B.

  Bài 30.3 trang 47 Sách bài tập Hóa học 11: Cho butan-1,3-ddien phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 (về số mol) ở -80oC, sản phẩm chính thu được là

  Lời giải:

  Đáp án: A.

  Bài 30.4 trang 47 Sách bài tập Hóa học 11: Các nhận xét sau đây đúng hay sai ?

  1. Các chất có công thức C nH 2n-2 đều là ankađien.

  2. Các ankađien đều có công thức C nH 2n-2

  3. Các ankađien đều có 2 liên kết đôi.

  4. Các chất có 2 liên kết đôi đều là ankađien.

  Lời giải:

  1 – Sai;

  2 – Đúng;

  3 – Đúng;

  4 – Sai.

  Bài 30.5 trang 47 Sách bài tập Hóa học 11: Viết công thức cấu tạo của:

  1. 2,3-đimetylbuta-1,3-đien;

  2. 3-metylpenta-1,4-đien.

  Bài 30.6 trang 47 Sách bài tập Hóa học 11: Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4 g A cần dùng vừa hết 7,84 lít O2 lấy ở đktc.

  Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

  Theo phương trình:

  Theo đầu bài: Cứ 3,4 g ankađien tác dụng với 0,35 mol O 2.

  Công thức cấu tạo:

  (2-metylbutan-1,3-đien (isopn))

  Bài 30.7 trang 47 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A phải dùng vừa hết 28 lít O2 (các thể tích lấy ở đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình thứ nhất đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình thứ hai đựng dung dịch NaOH (lấy dư) thì khối lượng bình thứ nhất tăng p gam và bình thứ hai tăng 3,52 g.

  1. Xác định công thức phân tử và phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

  2. Tính giá trị p.

  ⇒(3n + 1)x + (3m − 1)y = 2,5 (2)

  Số mol CO 2: nx + my = 0,8 (mol)

  ⇒ (3n + 1)x + (3m – 1)y = 2,5 (3)

  Từ (2) và (3) tìm được x – y = 0,1 ;

  Kết hợp với X + y = 0,3, ta có: x = 0,2 và y = 0,1 Thay các giá trị tìm được vào (3) ta có

  0,2n + 0,1m = 0,8

  ⇒ 2n + m = 8.

  Nếu n = 1 thì m = 6: Loại, vì C 6H 10 không phải là chất khí ở đktc. Nếu n = 2 thì m = 4. Công thức hai chất là C 2H 6 và C 4H 6.

  Trả lời: Hỗn hợp A chứa (66,67%) và C 4H 6 (33,33%)

  Số mol H 2 O = (n + 1)x + (m – 1)y = 0,9 (mol).

  2. Khối lượng nước: p = 0,9.18 = 16,2 (g).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Hóa Học 9 Bài 1: Tóm Tắt Lý Thuyết Và 4 Dạng Bài Tập Về Oxit
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa 10 Bài 2: Hạt Nhân Nguyên Tử, Nthh, Đồng Vị
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 2: Hạt Nhân Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa 9 Bài 2: Một Số Oxit Quan Trọng
 • Các Dạng Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 10
 • Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 41: Phenol

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Phenol Hóa 11
 • Hóa 11 Bài 41 : Phenol
 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 11 Bài 41: Phenol
 • Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án
 • Bài 1,2,3,4,5,6,7 Trang 57,58 Sgk Hóa 8: Phương Trình Hóa Học
 • Bài 41 : Phenol Phenol là các hợp chất hữu cơ mà trong phân tử của nó có một hay nhiểu nhóm hiđroxyì liên kết trực tiếp nguyên tử c của vòng benzen. Chất đơn giản nhát có tên trùng với tên của dãy đổng đẳng đó là chất phenoL ' GHs-OH hay / VOH Phân loại: OH Phenol đơn chức: Phân tử có 1 nhóm -OH phenol Phenol đa chức: có hai hay nhiêu nhóm -OH phenol OH HO.2 1 1 Thí dụ: l,2-đihiđroxi-4-metyỉbenzen Hóa tính: Phenol có phản ứng thế H của -OH và phản ứng của vòng benzen. Phenol có tính axit rất yếu: dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. Nếu cho dung dịch HNO3 vào dung dịch phenol thấy có kết tủa vàng của axit picric (2,4,6- trinitrophenol). ★ BÀI TẬP: □ □ □ □ Ghi Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau: Phenol CéHỉ-OH là một rượu thơm. Phenol tác dụng được với natri hiđroxit tạo thành muối và nước. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đò do nó là axit. Giữa nhóm -OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Từ phenol và các chất vô cơ cần thiết có thề điều chế được các chất sau: 2,4,6- tribromphenol (1) ; 2,4,6-trinitrophenol (2). Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc). Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 (đủ) thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6-trinitrophenol)? Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong ccu (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học. Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục, trong dung dịch có NaHCCb được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phàn ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit cùa phenol. Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1), stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ càn thiết coi như có đủ. e)Đ ★ HƯỚNG DÂN GIẢI: a)S b)Đ c)Đ d)S Từ phenol điểu chế: a) 2,4,6-tribromphenol OH + 3Br2 b) 2,4,6-trinitrophenol OH OH + 3HO-NO2 ■ h2s°4w ) CsHs-OH + Na-"CfiH5-ONa + tH2 2 OH NO2 1 NO2 + 3H2O xmol C2H5 - OH + Na -4- C2H5ONa + 7 H2 2 (1) (4 ymol Giảira 94x + 46y = 14 X y _2,24 .2 2 _ 22,4 x = o,l y=o,l Khối lượng phenol: mi = 0,1.94 = 9,4g %GHs-OH = 67,14% OH %&Hi-OH = 3i86% OH 0,1 mol NO2 Khối lượng axit picric: 229.0,1 = 22,9 (g) (phản ứng cộng, không cho kết tủa và làm mất màu dd Brom). Phenol có tính axit và tính axit này yếu hơn axit cacbonic 6. a) CfrHfi + Cl2 Fe > GHsCl + HCl t°, xt QHs-CzHs

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Tiểu Học Định Công: Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Lớp 3 Sử Dụng Tốt Biện Pháp Nhân Hóa
 • Ôn Tập Biện Pháp Tu Từ Nhân Hóa Và Các Hình Thức Nhân Hoá
 • Luyện Từ Và Câu Lớp 3: Nhân Hóa. Cách Đặt Và Trả Lời Câu Hỏi Khi Nào?
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 4 Nguyên Tử Hay Nhất
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 8 Bài 36: Nước
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 12: Phân Bón Hóa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 2. Con Lắc Lò Xo
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 12: Luyện Tập Cấu Tạo Và Tính Chất Của Amin, Amino Axit Và Protein
 • Bài 7.40, 7.41, 7.42, 7.43,7.44,7.45, 7.46, 7.47 Trang 78 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 12
 • Ví Dụ Chứng Minh Rằng Các Điều Kiện Tự Nhiên Tạo Ra Nói Chung Của Sự Phân Hóa Lãnh Thổ Nông Nghiệp, Còn Các Nhân Tố Kinh Tế
 • Tự Kiểm Tra Trang 111 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • 1. Giải bài 2.39 trang 18 SBT Hóa học 11

  Phân đạm urê thường chỉ chứa 46,00% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70,00 kg N là

  A. 152,2.

  B. 145,5.

  C. 160,9.

  D. 200,0.

  Phương pháp giải

  Cứ 46,00 kg N có trong 100 (kg) ure

  Vậy 70,00 kg N có trong ? kg ure

  Hướng dẫn giải

  Ta có:

  46,00 kg N có trong 100 (kg) ure

  70,00 kg N có trong (100.70) : 46 = 152,2 kg ure

  Vậy đáp án cần chọn là A.

  2. Giải bài 2.40 trang 18 SBT Hóa học 11

  Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40,0% P 2O 5. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là

  A. 69,0.

  B. 65,9.

  C. 71,3.

  D. 73,1.

  Phương pháp giải

  Tính theo phương trình hóa học:

  Hướng dẫn giải

  Trong 100 kg phân supephotphat kép có 40 kg P 2O 5. Khối lượng Ca(H 2PO 4) 2 tương ứng với khối lượng P 2O 5 trên được tính theo tỉ lệ:

  142 g 234 g

  40 kg x kg

  x = (40.234) : 142 = 65,9 kg Ca(H 2PO 4)2

  Hàm lượng (%) của Ca(H 2PO 4) 2 là (65,9.100%) : 100 = 65,9%

  Đáp án cần chọn là B.

  3. Giải bài 2.41 trang 18 SBT Hóa học 11

  Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50,00% K 2 O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là

  A. 72,9.

  B. 76,0.

  C. 79,2.

  D. 75,5.

  Phương pháp giải

  Tính toán dựa theo phương trình hóa học

  K 2 O → 2KCl

  94 g 2 x 74,5 g

  50 kg x kg

  → x = ?

  Hướng dẫn giải

  Cứ 100 kg phân bón thì có 50 kg K 2 O.

  Khối lượng phân bón KCl tương ứng với 50 kg K 2 O được tính theo tỉ lệ

  K 2 O → 2KCl

  94 g 2 x 74,5 g

  50 kg x kg

  x = (50.2.74,5) : 94 = 79,2 kg

  Hàm lượng (%) của KCl : (79,2.100%) : 100 = 79,2%

  Đáp án cần chọn là C.

  4. Giải bài 2.42 trang 18 SBT Hóa học 11

  Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :

  1. canxi nitrat;

  2. amoni nitrat.

  Phương pháp giải

  Đầu tiên điều chế (HN{O_3}).

  (2HN{O_3} + CaC{O_3} to Ca{(N{O_3})_2} + C{O_2} + {H_2}O)

  (HN{O_3} + N{H_3} to N{H_4}N{O_3})

  Hướng dẫn giải

  1. Điều chế canxi nitrat :

  2. Điều chế amoni nitrat :

  5. Giải bài 2.43 trang 19 SBT Hóa học 11

  Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:

  Bột photphorit (1)→ axit photphoric (2)→ amophot (3)→ canxiphotphat (4)→ axit photphoric (5)→ supephotphat kép.

  Phương pháp giải

  Dựa vào tính chất hóa học của nhóm N và P để viết phương trình hóa học của phản ứng.

  Hướng dẫn giải

  Các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :

  6. Giải bài 2.44 trang 19 SBT Hóa học 11

  Phương pháp giải

  Tính theo phương trình hóa học của phản ứng:

  1 mol (234g) 1 mol (142g)

  5,51g xg

  → x = ?

  Hướng dẫn giải

  Khối lượng Ca(H 2PO 4) 2 trong 15,55 g supephotphat đơn:

  (15,55.35,43) : 100 = 5,51 gam

  Khối lượng P 2O 5 trong mẫu supephotphat đơn trên :

  1 mol (234g) 1 mol (142g)

  5,51g xg

  % về khối lượng của P 2O 5: (3,344.100%) : 15,55 = 21,5%

  Vậy tỉ lệ P 2O 5 trong mẫu supephotphat đơn là 21,5%.

  7. Giải bài 2.45 trang 19 SBT Hóa học 11

  Cho 40,32 m 3 amoniac (đktc) tác dụng với 147,0 kg axit photphoric tạo thành một loại phân bón amophot có tỉ lệ số mol

  1. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành phân bón amophot đó.

  2. Tính khối lượng (kg) của amophot thu được.

  Phương pháp giải

  → Tỉ lệ số mol

  → Khối lượng amophot thu được?

  Hướng dẫn giải

  1. Phương trình hoá học tạo thành loại phân bón amophot phù hợp với đề bài :

  2. Tính khối lượng amophot thu được :

  Số mol NH 3 là (40,32.1000) : 22,4 = 1800 mol

  Số mol H 3PO 4 là (147.1000) : 98 = 1500 mol

  Tỉ lệ số mol NH 3: số mol H 3PO 4 = 1800 : 1500 = 6:5, vừa đúng bằng tỉ lệ hợp thức trong phương trình hoá học (1).

  Khối lượng amophot thu được:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 12. Phân Bón Hóa Học
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 9: Axit Nitric Và Muối Nitrat
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 44: Anđehit
 • Bài 5. Luyện Tập: Axit, Bazơ Và Muối. Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 5: Luyện Tập
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 9 Bài 11: Phân Bón Hóa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 9 Bài 21: Sự Ăn Mòn Kim Loại Và Bảo Vệ Kim Loại Không Bị Ăn Mòn
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 9 Bài 17: Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
 • Bài 25. Tính Chất Của Phi Kim
 • Bài 31. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học
 • Bài 32. Luyện Tập Chương 3
 • 1. Giải bài 11.1 trang 14 SBT Hóa học 9

  Ba nguyên tố cơ bản là chất dinh dưỡng cho thực vật, đó là : nitơ (N), photpho (P), kali (K).

  Hợp chất của nitơ làm tăng trưởng lá cây và tinh bột trong ngũ cốc. Hợp chất của photpho kích thích bộ rễ phát triển và hoa quả chín sớm.

  Hợp chất của kali tăng cường sức chịu đựng cho thực vật.

  Mẫu 1: 10%N; 10%P; 20%K

  Mẫu 2: 6%N; 15%P; 15%K

  Mẫu 3: 14%N; 6%P; 20%K

  Mẫu 4: 8%N; 12%P; 8%K

  Dùng số liệu của bảng, hãy :

  a) Vẽ biểu đồ biểu thị chất dinh dưỡng trong mẫu phân bón 1.

  b) Vẽ biểu đồ so sánh hàm lượng của nitơ có trong 4 loại phân bón.

  c) Giới thiệu mẫu phân bón cho ngô, khoai để có hàm lượng nitơ bằng hàm lượng photpho và có hàm lượng kali cao.

  Phương pháp giải

  Xem lại lý thuyết về phần bón hóa học.

  Hướng dẫn giải

  a) Hàm lượng % các chất dinh dưỡng trong mẫu phân bón 1

  b) Hàm lượng % của nitơ có trong 4 loại phân bón

  c) Mẫu phân bón số 1

  2. Giải bài 11.2 trang 14 SBT Hóa học 9

  Phương pháp giải

  Nhận biết các mẫu phân bón dựa vào tính chất hóa học khác nhau của chúng.

  Hướng dẫn giải

  Lấy một lượng nhỏ mỗi mẫu phân bón vào ống nghiệm. Thêm 4 – 5 ml nước, khuấy kĩ và lọc lấy nước lọc.

  – Lấy 1 ml nước lọc của hai loại phân bón còn lại, thử bằng dung dịch AgNO 3, nếu có kết tủa trắng thì phân bón đó là KCl:

  – Nước lọc nào không có phản ứng hoá học với hai thuốc thử trên là NH 4NO 3.

  3. Giải bài 11.3 trang 14 SBT Hóa học 9

  Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH 3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO 2:

  Để có thê sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng

  a) Bao nhiêu tấn NH 3 và CO 2 ?

  Phương pháp giải

  Tính toán theo phương trình hóa học đã cho.

  Hướng dẫn giải

  a) Ta có:

  mNH 3 = 6×2.17/60 = 3,4 (tấn)

  mCO 2 = 6,44/60 = 4,4 tấn

  n ure = m : M = 6000000 : 60 = 100000 mol

  nNH 3 = 100000×2/1 = 200000

  → V NH3 = n.22,4 = 200000.22,4= 4480000 = 4480 (m 3)

  n CO2 = 100000 mol

  → V CO2 = 100000.2,4 = 2240000 lít = 2240 (m 3)

  4. Giải bài 11.4 trang 15 SBT Hóa học 9

  Điều chế phân đạm amoni nitrat NH 4NO 3 bằng phản ứng của canxi nitrat Ca(NO 3) 2 với amoni cacbonat (NH 4) 2CO 3.

  a) Viết phương trình hoá học.

  b) Phản ứng này thuộc loại phản ứng nào ? Vì sao phản ứng này có thể xảy ra được ?

  c) Cần phải dùng bao nhiêu tấn canxi nitrat và amoni cacbonat đế sản xuất được 8 tấn phân đạm amoni nitrat ?

  Phương pháp giải

  Tính toán theo phương trình hóa học đã cho.

  Hướng dẫn giải

  a) Phương trình hoá học:

  b) Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi giữa hai dung dịch muối. Phản ứng xảy ra được vì tạo thành chất kết tủa là CaCO 3.

  5. Giải bài 11.5 trang 15 SBT Hóa học 9

  Cho 6,8 kg NH 3 tác dụng với dung dịch H 3PO 4 thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp hai muối NH 4H 2PO 4 và (NH 4) 2HPO 4 theo phương trình hoá học:

  a) Hãy tính khối lượng axit H 3PO 4 đã tham gia phản ứng

  b) Tính khối lượng mỗi muối được tạo thành.

  Phương pháp giải

  Tính toán theo hai phương trình học đã cho ở đề bài.

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  Hướng dẫn giải

  a) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

  ({m_{N{H_3}}} + {m_{{H_3}P{O_4}}} = {m_{muối}})

  Vậy ({m_{{H_3}P{O_4}}} = 36,2 – {m_{N{H_3}}} = 36,2 – 6,8 = 29,4(gam))

  b) Gọi khối lượng muối (NH 4) 2HPO 4 là x kg → ({m_{N{H_3}}}) phản ứng là (dfrac{{34x}}{{132}}kg)

  Gọi khối lượng muối NH 4H 2PO 4 là y kg → ({m_{N{H_3}}}) phản ứng là (dfrac{{17y}}{{115}}kg)

  Ta có:

  (left{ matrix{dfrac{{34x}}{{132}} + dfrac{{17y}}{{115}} = 6,8 hfill cr x + y = 36,2 hfill cr} right.)( to left{ matrix{x = 13,2kg hfill cr y = 23kg hfill cr} right.)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 15.7* Trang 19 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 9
 • Học Giải Bài 15.7* Trang 19 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 9
 • Học Giải Bài 3.6* Trang 6 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 9
 • Bài 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Trang 6 Sbt Hóa Học 9
 • Giải Bài 3.4, 3.5, 3.6 Trang 6 Sách Bài Tập Hóa Học 9
 • Giải Bài Tập 4 Hóa 11 Trang 159

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập 4 Sgk Hóa 9 Trang 14
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Trang 11
 • Giải Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 44 Hóa Lớp 12: Amin
 • Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 Trang 118,119 Sgk Hóa 12: Kim Loại Kiềm Thổ
 • Giải Câu 6 Trang 119
 • Giải Bài Tập 6 Trang 140 Đại Số 10, Giải Bài Tập 4 Trang 137 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Địa 10 Trang 137, Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 6 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 6 Tin Học 8 Sgk Trang 61, Giải Trang 100, Giải Bài Tập 6 Trang 132 Hóa 11, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11, Giải Bài Tập 6 Trang 166 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 4 Trang 148 Đại Số 10, Giải Bài Tập 6a Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 5 Trang 112 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài Tập 6 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Trang 21, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Sgk Hoá 12 Trang 165, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 5 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Trang 101 Hóa 8, Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12, Giải Bài Tập 8 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 8 Trang 143 Hóa 9, Giải Bài Tập 8 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 9 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 9 Trang 212 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 3 Địa Lí 9 Trang 10, Giai Bai 3 Trang 60, Giải Bài Tập 9 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 80 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 147, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Trang 19, Giải Trang 32, Giải Bài Tập 7 Tin Học 11 Trang 51, Giải Bài Tập Trang 32, Giải Bài Tập 7 Trang 116 Hóa 11, Giải Bài Tập 8 Trang 189 Sgk Vật Lý 11, Giải Trang 34, Giải Bài Tập 3 Trang 123 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 7 Trang 176 Đại Số 11, Giải Bài Tập 7 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 7 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 2 Trang 27 Ngữ Văn 11 Tập 2, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 97 Trang 105, Giải Bài Tập 4 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 1 Trang 143 Địa Lý 12, Giải Bài Tập 2 Trang 73 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 1 Trang 106 Hóa 10, Giải Bài Tập 8 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 3 Trang 14 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 4 Tin Học 8 Sgk Trang 70, Giải Bài Tập Địa Lí 9 Trang 123, Hóa 9 Giải Bài Tập Trang 6, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Đại Số 11, Giải Bài Tập 9 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 1 Trang 86 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 60, Giải Bài Tập 3 Trang 133 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 8 Trang 136 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 9 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 9 Trang 187 Hóa 11, Giải Bài Tập 3 Trang 126, Giải Bài Tập 4 Sgk Hóa 9 Trang 14, Giải Trang 10 Đến 17 Lớp 6, Giải Bài Tập 8 Trang 145 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 3 Trang 37 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 101 Lớp 12, Giải Bài Tập 7 Trang 166 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 1 Hóa 11 Trang 132, Giải Bài Tập 7 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 3 Trang 157 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 6 Trang 195 Hóa 11, Giải Bài Tập 2 Trang 102 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Hóa 11 Trang 159, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Trang 11, Giải Bài Tập 3 Trang 97 Địa Lý 10,

  Giải Bài Tập 6 Trang 140 Đại Số 10, Giải Bài Tập 4 Trang 137 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Địa 10 Trang 137, Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 6 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 6 Tin Học 8 Sgk Trang 61, Giải Trang 100, Giải Bài Tập 6 Trang 132 Hóa 11, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11, Giải Bài Tập 6 Trang 166 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 4 Trang 148 Đại Số 10, Giải Bài Tập 6a Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 5 Trang 112 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài Tập 6 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Trang 21, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Sgk Hoá 12 Trang 165, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 5 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Trang 101 Hóa 8, Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12, Giải Bài Tập 8 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 8 Trang 143 Hóa 9, Giải Bài Tập 8 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 9 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 9 Trang 212 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 3 Địa Lí 9 Trang 10, Giai Bai 3 Trang 60, Giải Bài Tập 9 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 80 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 147, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Trang 19,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 7 Sgk Hóa Học Lớp 12
 • Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 Trang 18 Sgk Hóa 12: Luyện Tập Este Và Chất Béo
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 195 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11
 • Giải Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 11 Sgk Hóa Lớp 9: Một Số Oxit Quan Trọng (Tiếp)
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 203 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11
 • Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Công Nghệ 8
 • Bài Tập Hóa Lý Có Lời Giải Và Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm 178 Trang
 • Đề Tài Bài Tập Về Nguyên Lý Thứ Hai Của Nhiệt Động Hoá Học
 • Bài Tập Java Cơ Bản, Có Lời Giải Code Mẫu
 • Bài Tập Java Có Lời Giải
 • Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Sgk Hoá 12 Trang 165, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 7 Trang 166 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 7 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 195 Hóa 11, Giải Bài Tập 6 Trang 140 Đại Số 10, Giải Bài Tập 6 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 4 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 1 Trang 143 Địa Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 5 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 8 Trang 136 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 6 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Trang 189 Sgk Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 166 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 8 Trang 145 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 8 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11, Giải Bài Tập 6 Trang 132 Hóa 11, Giải Bài Tập 6 Tin Học 8 Sgk Trang 61, Giải Bài Tập 6 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Trang 34, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Trang 21, Giải Bài Tập 4 Tin Học 8 Sgk Trang 70, Giải Bài Tập 4 Trang 148 Đại Số 10, Giải Bài Tập 2 Trang 73 Tin Học 11, Giải Bài Tập 2 Trang 102 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 2 Trang 27 Ngữ Văn 11 Tập 2, Giải Bài Tập 1 Trang 86 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Đại Số 11, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 1 Trang 106 Hóa 10, Giải Bài Tập 1 Hóa 11 Trang 132, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 4 Địa 10 Trang 137, Giải Bài Tập 4 Trang 137 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Địa Lý 10, Giải Trang 100, Giải Bài Tập 4 Sgk Hóa 9 Trang 14, Giải Bài Tập 4 Hóa 11 Trang 159, Giải Bài Tập 3 Trang 97 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 3 Trang 123 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 37 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 157 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 3 Trang 14 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 133 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 126, Giải Trang 32, Giải Bài Tập Trang 32, Giải Bài Tập 3 Trang 101 Lớp 12, Giải Bài Tập 5 Trang 112 Hóa 9, Giai Bai 3 Trang 60, Giải Bài Tập 97 Trang 105, Giải Bài Tập Địa Lí 9 Trang 123, Giải Bài Tập 8 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Trang 143 Hóa 9, Giải Bài Tập 8 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12, Giải Bài Tập 8 Trang 101 Hóa 8, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Trang 11, Giải Bài Tập 9 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 8 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập Hóa 9 Trang 143, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 60, Giải Bài Tập 9 Trang 212 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 9 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 3 Địa Lí 9 Trang 10, Giải Bài Tập 9 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 80 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 9 Trang 187 Hóa 11, Giải Bài Tập 9 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Trang 19, Giải Bài Tập 7 Tin Học 11 Trang 51, Giải Bài Tập 7 Trang 116 Hóa 11, Hóa 9 Giải Bài Tập Trang 6, Giải Bài Tập 7 Trang 176 Đại Số 11, Giải Bài Tập 7 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 7 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Trang 10 Đến 17 Lớp 6, Giải Bài Tập 7 Trang 51 Tin Học 11,

  Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Sgk Hoá 12 Trang 165, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 7 Trang 166 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 7 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 195 Hóa 11, Giải Bài Tập 6 Trang 140 Đại Số 10, Giải Bài Tập 6 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 4 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 1 Trang 143 Địa Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 5 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 8 Trang 136 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 6 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Trang 189 Sgk Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 166 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 8 Trang 145 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 8 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11, Giải Bài Tập 6 Trang 132 Hóa 11, Giải Bài Tập 6 Tin Học 8 Sgk Trang 61, Giải Bài Tập 6 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Trang 34, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Trang 21, Giải Bài Tập 4 Tin Học 8 Sgk Trang 70, Giải Bài Tập 4 Trang 148 Đại Số 10, Giải Bài Tập 2 Trang 73 Tin Học 11, Giải Bài Tập 2 Trang 102 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 2 Trang 27 Ngữ Văn 11 Tập 2, Giải Bài Tập 1 Trang 86 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Đại Số 11, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 1 Trang 106 Hóa 10, Giải Bài Tập 1 Hóa 11 Trang 132, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 4 Địa 10 Trang 137, Giải Bài Tập 4 Trang 137 Địa Lý 10,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 6 Hóa Lớp 9: Tính Chất Hóa Học Của Oxit
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 6 Sách Giáo Khoa Hóa Học 9
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 6 Bài 10: Cấu Tạo Bên Trong Của Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 6 Bài 9: Lực Đàn Hồi
 • Giải Bài Tập Trang 6 Sgk Toán Lớp 9 Tập 1: Căn Bậc Hai
 • Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 7 Nitơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1,2,3, 4 Trang 116 Sgk Hóa 9: Metan
 • Giải Bài Tập Trang 116 Sgk Hóa Lớp 9: Metan
 • Bài 1,2,3,4 Trang 58 Sgk Hóa Học Lớp 11: Phân Bón Hóa Học
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 186 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11
 • Giải Bài Tập Trang 186, 187 Sgk Hóa Học Lớp 11: Ancol
 • Giải bài tập Hóa 11 Trang 7 Nitơ thuộc phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

  1. Giải bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11

  Giải bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11. Trình bày cấu tạo của phân tử

  Đề bài: Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn ?

  Lời giải chi tiết

  + Cấu hình electron của nitơ: 1s22s22p3

  Công thức cấu tạo của phân tử nitơ:

  + Giữa hai nguyên tử trong phân tử N2 hình thành một liên kết ba bền vững. Mỗi nguyên tử nitơ trong phân tử N2 có 8 electron lớp ngoài cùng, trong đó có ba cặp electron dùng chung và 1 cặp electron dùng riêng đã ghép đôi

  Ở điều kiện thường nitơ là chất trơ vì có liên kết ba bền vững giữa hai nguyên tử, liên kết này chỉ bị phân hủy rõ rệt thành nguyên tử ở nhiệt độ 30000C

  Ở nhiệt độ cao nitơ trở nên hoạt động vì phân tử N2 phân hủy thành nguyên tử nitơ có 5e lớp ngoài cùng và có độ âm điện tương đồi lớn (3,04) nên trở nên hoạt động.

  2. Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11

  Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11. Nitơ không duy trì sự hô hấp

  Đề bài

  Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không ?

  Lời giải chi tiết

  Tuy nitơ không duy trì sự sống nhưng nitơ không phải là khí độc.

  3. Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11

  Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

  Đề bài

  a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

  A. LiN3 và Al3N.

  B. Li3N và AlN.

  C. Li2N3 và Al2N3.

  D. Li3N2 và Al3N2.

  b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?

  b) Ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng được với một số kim loại hoạt động tạo thành nitrua kim loại.

  Lời giải chi tiết

  a) Đáp án B

  Khi liên kết với kim loại nitơ dễ nhận thêm 3e (N có 5e lớp ngoài cùng nên có số oxi hóa -3 còn Li dễ nhường 1e và Al dễ nhường 3e nên lần lượt có số oxi hóa là +1 và +3)

  b)

  Giải bài 4 trang 31 SGK Hóa học 11. Nguyên tố nitơ có số oxi hóa

  Đề bài

  Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2 ?

  Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0.

  Lời giải chi tiết

  Vậy số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất lần lượt là:

  +2; +4; -3; -3; +1; +3; +5; -3.

  Giải bài 5 trang 31 SGK Hóa học 11. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ

  Đề bài

  Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.

  Ta thấy tỷ lệ về thể tích cùng là tỷ lệ về số mol

  N2+3H2→xt,t0,p2NH333,6100,867,2

  Tỷ lệ số mol cũng chính là tỷ lệ thể tích

  Theo phương trình:

  Do hiệu suất của phản ứng là 25% nên thể tích của nitơ và hiđro cần lấy là

  Hóa 11 bài 2 được biên soạn từ nhiều thầy cô giáo dạy giỏi môn Hóa theo chương trình SGK lớp 11 , chúng tôi gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn hóa 11 và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 11 giúp để học tốt Hóa Học 11.

  Xem Video bài học trên YouTube

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 7 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11
 • Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 7 Hóa Lớp 11: Sự Điện Li
 • Giải Sbt Toán 9: Bài 3. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 16 Tập 2 Bài Iii.3, Iii.4
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 5 Bài 3, 4
 • Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Trang 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 44 Hóa Lớp 12: Amin
 • Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 Trang 118,119 Sgk Hóa 12: Kim Loại Kiềm Thổ
 • Giải Câu 6 Trang 119
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 76, 77 Sgk Hóa Học 12
 • Bài 4 Trang 77 Sgk Tin Học 12
 • Giải Bài Tập 6 Trang 140 Đại Số 10, Giải Bài Tập 4 Trang 137 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Địa 10 Trang 137, Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 6 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 6 Tin Học 8 Sgk Trang 61, Giải Trang 100, Giải Bài Tập 6 Trang 132 Hóa 11, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11, Giải Bài Tập 6 Trang 166 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 4 Trang 148 Đại Số 10, Giải Bài Tập 6a Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 5 Trang 112 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài Tập 6 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Trang 21, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Sgk Hoá 12 Trang 165, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 5 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Trang 101 Hóa 8, Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12, Giải Bài Tập 8 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 8 Trang 143 Hóa 9, Giải Bài Tập 8 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 9 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 9 Trang 212 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 3 Địa Lí 9 Trang 10, Giai Bai 3 Trang 60, Giải Bài Tập 9 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 80 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 147, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Trang 19, Giải Trang 32, Giải Bài Tập 7 Tin Học 11 Trang 51, Giải Bài Tập Trang 32, Giải Bài Tập 7 Trang 116 Hóa 11, Giải Bài Tập 8 Trang 189 Sgk Vật Lý 11, Giải Trang 34, Giải Bài Tập 3 Trang 123 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 7 Trang 176 Đại Số 11, Giải Bài Tập 7 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 7 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 2 Trang 27 Ngữ Văn 11 Tập 2, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 97 Trang 105, Giải Bài Tập 4 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 1 Trang 143 Địa Lý 12, Giải Bài Tập 2 Trang 73 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 1 Trang 106 Hóa 10, Giải Bài Tập 8 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 3 Trang 14 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 4 Tin Học 8 Sgk Trang 70, Giải Bài Tập Địa Lí 9 Trang 123, Hóa 9 Giải Bài Tập Trang 6, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Đại Số 11, Giải Bài Tập 9 Trang 167 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 1 Trang 86 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 60, Giải Bài Tập 3 Trang 133 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 8 Trang 136 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 9 Trang 159 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 9 Trang 187 Hóa 11, Giải Bài Tập 3 Trang 126, Giải Bài Tập 4 Sgk Hóa 9 Trang 14, Giải Trang 10 Đến 17 Lớp 6, Giải Bài Tập 8 Trang 145 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 3 Trang 37 Địa Lý 9, Giải Bài Tập 3 Trang 101 Lớp 12, Giải Bài Tập 7 Trang 166 Vật Lý 10, Giải Bài Tập 1 Hóa 11 Trang 132, Giải Bài Tập 7 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 3 Trang 157 Địa Lí 10, Giải Bài Tập 6 Trang 195 Hóa 11, Giải Bài Tập 2 Trang 102 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Hóa 11 Trang 159, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Trang 11, Giải Bài Tập 3 Trang 97 Địa Lý 10,

  Giải Bài Tập 6 Trang 140 Đại Số 10, Giải Bài Tập 4 Trang 137 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 4 Địa 10 Trang 137, Giải Bài Tập 6 Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 6 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 6 Tin Học 8 Sgk Trang 61, Giải Trang 100, Giải Bài Tập 6 Trang 132 Hóa 11, Giải Bài 7 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 6 Trang 141 Sgk Đại Số 11, Giải Bài Tập 6 Trang 166 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 6 Trang 51 Tin Học 11, Giải Bài 6 Trang 14 Sgk Hóa 10, Giải Bài Tập 4 Trang 148 Đại Số 10, Giải Bài Tập 6a Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 4 Trang 141 Địa Lý 10, Giải Bài Tập 5 Trang 112 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 Trang 139 Hóa 9, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 94 Hóa 8, Giải Bài Tập 1 2 3 4 5 6 Trang 130 Hóa 8, Giải Bài Tập 6 Trang 157 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Trang 21, Giải Bài Tập 5 Hóa 10 Trang 108, Giải Bài Tập 5 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 122, Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập 5 Lý 11 Trang 148, Giải Bài Tập 5 Sgk Hoá 12 Trang 165, Giải Bài Tập 5 Trang 125 Lý 12, Giải Bài Tập 5 Trang 145 Hóa 11, Giải Bài Tập 5 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 7 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Sgk Trang 19, Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 147, Giải Bài Tập 8 Trang 101 Hóa 8, Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12, Giải Bài Tập 8 Trang 133 Vật Lý 12, Giải Bài Tập 8 Trang 143 Hóa 9, Giải Bài Tập 8 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Hóa 10 Trang 139, Giải Bài Tập 9 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 9 Trang 197 Vật Lí 10, Giải Bài Tập 9 Trang 212 Vật Lý 11, Giải Bài Tập 3 Địa Lí 9 Trang 10, Giai Bai 3 Trang 60, Giải Bài Tập 9 Trang 79 Tin Học 11, Giải Bài Tập 9 Trang 80 Tin Học 11, Giải Bài Tập 8 Hóa 11 Trang 160, Giải Bài Tập 8 Hóa 10 Trang 147, Giải Bài Tập 7 Hóa 9 Trang 19,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 4 Sgk Hóa 9 Trang 14
 • Giải Bài Tập 4 Hóa 11 Trang 159
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 7 Sgk Hóa Học Lớp 12
 • Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 Trang 18 Sgk Hóa 12: Luyện Tập Este Và Chất Béo
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 195 Sách Giáo Khoa Hóa Học 11