Skkn Ứng Dụng Một Số Bài Tập Trong Sách Giáo Khoa Để Làm Định Hướng Giải Bài Tập Khác Trong Môn Toán Lớp 9

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 68, 69, 70 Trang 168 Sbt Toán 9 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 16 Bài 68, 69
 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 20 Bài 88, 89, 90
 • Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa
 • Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa
 • Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  I ĐẶT VẤN ĐỀ

  Một trong nhưng mục tiêu và nhiệm vụ của các bộ môn văn hoá nói

  chung , môn toán học nói riêng là học sinh phải nắm được kiến thức cơ bản

  của bài học,sau đó là phải biết vận dụng triệt để những kiến thức đó vào

  những bài tập cụ thể hoặc những tình huống cụ thể . Nếu học sinh chỉ nắm

  được kiến thức mà không biết vận dụng kiến thức đó thì mới đáp ứng được

  một phần rất nhỏ yêu cầu của giáo dục. Học sinh phải biết phát triển , phải

  biết vận dụng những kiến thức đã có từ đó mới thấy được ý nghĩa sâu sắc

  của kiến thức và dần hình thành cho học sinh một phương pháp nghiên cứu

  khoa học , dần hình thành tư duy sáng tạo cho học sinh .

  Năm nay được nhà trường phân công dạy môn toán lớp 9 là lớp cuối

  cấp của bậc THCS , là một mắt xích rất quan trọng trong quá trình học tập

  của các em . Nó đánh giá kết quả học tập của các em thông qua kì thi tuyển

  sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Vì vậy để dạy cho học sinh phải có

  một vốn kiến thức sâu rộng chắc chắn thì mới đảm bảo được các yêu cầu

  của bậc học.

  Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy trong sách giáo khoa toán 9

  tập 2 có hai bài tập (bài 23 – trang 76 ,bài 34 – trang 80 ) có rất nhiều ứng

  dụng trong việc phân tích tìm lời giải bài tập hình học dạng chứng minh

  đẳng thức a.b = c.d , a

  2

  = c.d. Chính vì vậy tôi chọn viết sáng kiến kinh

  nghiệm này với mục mục đích để giúp các em học sinh và các bạn đồng

  nghiệp có thêm một kinh nghiệm giải toán hinh học .

  Người viết : Phạm Văn Hưng- Trường THCS – Cao Minh

  – 1 –

  Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  II CƠ SỞ KHOA KHỌC

  1.Cơ sở lí luận

  Quy luật của quá trình nhận thức là từ trực quan sinh động đến tư duy

  trừu tượng ,song quá trình nhận thức đó đạt hiệu quả cao hay không có bền

  vững hay không còn phụ thuộc vào tính tích cực, chủ động ,sáng tạo của

  chủ thể .

  Ở lứa tuổi HS -THCS các em đang có xu hướng vươn lên làm người lớn ,

  muốn tự mình tìm hiểu , khám phá trong quá trìmh nhận thức , muốn có

  một hình thức học tập mang tính người lớn . Nhưng ở lứa tuổi này các em

  chưa biết thể hiện nguyện vọng của mình , chưa nắm được các phương

  pháp thực hiện các hình thức học tập mới . Vì vậy cần phải có sự hướng

  dẫn , điều hành một cách khóa học của người thầy .

  2.Cơ sở thực tiễn

  Nhìn chung hiện nay học sinh của chúng ta còn lười học,lười tư duy

  trong quá trình học . Học sinh còn chưa nắm được phương pháp học tập ,

  chưa có được nhưng hoạt động đích thực của bản thân để chủ động nắm

  kiến thức . Hơn thế nữa hình học là một môn học trừu tượng khó hiểu ,đa

  phần các em đều sợ học môn hình ,có rất ít học sinh yêu thích môn hình.

  Đều do các em chưa biết cách học môn hình, chưa biết vân dụng các bài đã

  làm vào làm các bài khác.Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy trong

  SGK toán 9 tập 2 có hai bài tập (bài 23 -trang 76,bài 34 trang 80) có rất

  nhiều ứng dụng trong việc phân tích tìm lời giải bài toán khác.Chính vì vậy

  tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này với mục đích giúp học sinh có thêm

  một công cụ giải toán ,dần hình thành cho học sinh phương pháp học tâp

  môn hình,cung như tạo hứng thú học tập cho học sinh .

  Người viết : Phạm Văn Hưng- Trường THCS – Cao Minh

  – 2 –

  Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  Bài 23: (SGK toan 9 -trang 76 tập 2)

  Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường

  tròn . Qua điểm M kẻ hai đường thẳng .Đường thẳng thứ nhất cắt đường

  OKE

  AKO

  chúng tôi + chúng tôi = AC

  2

  Ngi vit : Phm Vn Hng- Trng THCS Cao Minh

  – 13 –

  B

  M

  O

  T

  A

  B

  A

  D

  O

  M

  C

  Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  IV KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

  Từ năm học 2005 đến nay tôi được phân công giảng dạy môn toán lớp

  9 và tôi đã áp dụng nội dung sáng kiến kinh nghiệm này vào giảng dạy.

  Bước đầu tôi đã gây được hứng thú học tập cho học sinh ,học sinh đã có

  khả năng làm nhanh các bài tập cơ bản , đặc biệt học sinh khá giỏi đã vận

  dụng kha tôt nội dung sáng kiến kinh nghiệm này vào gải bài tập. Cuối

  cùng với khả năng bình thường của một giáo viên tôi mạnh dạn viết nên

  sáng kiến kinh nghiệm của mình mong các bạn đồng nghiệp hưởng ứng và

  góp ý kiến cho tôi để công tác giảng dạy của tôi ngày càng tiến bộ.

  Cao Minh ngày 2 tháng 2 năm 2009

  Người viết

  Phạm Vãn Hưng

  Người viết : Phạm Văn Hưng- Trường THCS – Cao Minh

  – 14 –

  Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  STT Tài liệu Tác giả

  1 Nâng cao và phát triển toán 9 tập 2 Vũ Hữu Bình

  2 Bộ đề thi học sinh giỏi thành phố Hải Phòng

  3 1001 bài toán sơ cấp

  Nguyễn Văn Vĩnh

  Nguyễn Văn Đồng

  4 Toán nâng cao hình học 9 Võ Đại Mau

  Người viết : Phạm Văn Hưng- Trường THCS – Cao Minh

  – 15 –

  Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  MỤC LỤC

  PHẦN NỘI DUNG TRANG

  I ĐẶT VẤN ĐỀ 1

  II

  Cơ sở khoa học

  1.Cơ sở lí luận

  2.Cơ sở thực tiễn

  2

  III Giải quyết vấn đề 3 -13

  IV Kết quả thực nghiệm 14

  V Tài liệu tham khảo

  15

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN CAM KẾT

  Người viết : Phạm Văn Hưng- Trường THCS – Cao Minh

  – 16 –

  Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  I. Tác giả:

  Họ và tên : Phạm Văn Hưng

  Ngày, tháng, năm sinh : 17/ 8/1980

  Đơn vị : Trường THCS Cao Minh.

  Điện thoại : Di động: 01698047019

  II. Sản phẩm :

  Tên sản phẩm : Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm

  định hướng giải bài tâp khác.

  III. Cam kết:

  Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm của cá nhân

  tôi. nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ

  sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh

  đạo đơn vị, lãnh đạo Sở GD – ĐT về tính trung thực của bản cam kết này.

  Cao Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2009

  Người cam kết

  ( Ký, ghi rõ họ tên)

  Phạm Văn Hưng

  Người viết : Phạm Văn Hưng- Trường THCS – Cao Minh

  – 17 –

  Ứng dụng một số bài tập trong sách giáo khoa để làm định hướng giải bài tập khác trong môn toán lớp 9 .

  Người viết : Phạm Văn Hưng- Trường THCS – Cao Minh

  – 18 –

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Hướng Dẫn Học Sinh Giải Bài Toán Quang Hình Học Lớp 9 Đạt Hiệu Quả
 • Pp Giải Bài Tập Quang Hình Học Lớp 9 Phuong Phap Giai Bai Tap Quang Hinh Lop 9 Doc
 • Phân Loại Và Hướng Dẫn Học Sinh Giải Bài Tập Quang Hình Học Lớp 9 Nâng Cao
 • Bài Tập Quang Hình Học Môn Vật Lý Lớp 9 (Có Đáp Án)
 • Giải Lý Lớp 9 Bài 51: Bài Tập Quang Hình Học
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Luyện Tập Trang 75

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 63 Tập 2 Bài 67, 68, 69
 • Toán Hình Học Lớp 9, Bài Tập Toán Ôn Thi Kỳ 2 Lớp 9, Tài Liệu Toán 9 Học Kì 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 1 Bài 1
 • Bài Tập 8: Trang 70 Sgk Hình Học Lớp 9
 • Sách giải toán 9 Luyện tập trang 75-79 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 19 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng SH vuông góc với AB.

  ΔSHB có: SM ⊥ HB, NH ⊥ SB

  ⇒ A là trực tâm của ΔSHB.

  ⇒ AB ⊥ SH (đpcm)

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 20 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn (O) và (O^’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng.

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 21 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N). Hỏi MBN là tam giác gì? Tại sao?

  + (O) và (O’) là hai đường tròn bằng nhau

  ⇒ ΔBMN cân tại B.

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 22 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có:

  AC là tiếp tuyến của đường tròn tại A

  ⇒ AC ⊥ AO

  ⇒ ΔABC vuông tại A có đường cao AM

  ⇒ AM 2 = chúng tôi (Hệ thức lượng trong tam giác vuông).

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 23 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng . Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B. Đường thẳng thứ hai cắt (O) tại C và D. Chứng minh chúng tôi = MC.MD.

  Hướng dẫn: Xét cả hai trường hợp điểm M nằm bên trong và bên ngoài đường tròn. Trong mỗi trường hợp, xét hai tam giác đồng dạng.

  TH1: M nằm trong đường tròn.

  ⇒ chúng tôi = MC.MD

  TH2: M nằm ngoài đường tròn.

  ΔMBC và ΔMDA có:

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 24 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB.

  Gọi (O; R) là đường tròn chứa cung AMB.

  Kẻ đường kính MC.

  K là trung điểm AB ⇒ BK = AB/2 = 20 (m).

  ⇒ ΔMBC vuông tại B, có BK là đường cao

  ⇒ MC = MK + KC ≈ 136,33 (m)

  ⇒ R = MC/2 ≈ 68,17 (m).

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 25 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài 4cm và một cạnh góc vuông dài 2,5cm.

  Cách vẽ như sau:

  – Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm.

  – Vẽ nửa đường tròn đường kính BC.

  – Vẽ dây cung tròn tâm B (hoặc C) bán kính 2,5cm cắt nửa đường tròn đường kính BC tại A.

  Ta có tam giác thỏa mãn các yêu cầu của đề bài.

  Kiến thức áp dụng

  Bài 3: Góc nội tiếp Luyện tập (trang 75-76 sgk Toán 9 Tập 2)

  Bài 26 (trang 76 SGK Toán 9 tập 2): Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC.Gọi giao điểm của MN và AC là S.Chứng minh SM = SC và SN = SA.

  Kiến thức áp dụng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 3
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 1
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 4 Bài 2
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 3 Bài 4
 • Giải Bài Tập Hình Học Lớp 9 Chương 3 Bài 9
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 1: Đa Giác. Đa Giác Đều

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 46,47,48, 49,50,51, 52 Trang 84,85 Toán 8 Tập 2: Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 92 Bài 96, 97, 98
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 84, 85, 86
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài 81, 82, 83
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 62 Bài Iv.1
 • Sách giải toán 8 Bài 1: Đa giác. Đa giác đều giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 114: Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không phải là đa giác ?

  Lời giải

  Hình 118 không phải là một đa giác vì DE và EA cùng nằm trên một đường thẳng

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 114: Tại sao các đa giác ở hình 112, 113, 114 không phải là đa giác lồi ?

  Lời giải

  – Hình 112: Đa giác nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ AB (hoặc bờ DE, hoặc bờ DC)

  – Hình 113: Đa giác nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ BC (hoặc bờ CD)

  – Hình 114: Đa giác nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ AB/ BC/ CD/ DE/ EA

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 114: Quan sát đa giác ABCDEG ở hình 119 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

  Các đỉnh là các điểm: A, B, …

  Các đỉnh kề nhau là: A và B, hoặc B và C, hoặc …

  Các cạnh là các đoạn thẳng: AB, BC, …

  Các đường chéo là các đoạn thẳng nối hai đỉnh không kề nhau: AC, CG, …

  Các góc là: ∠A , ∠B , …

  Các điểm nằm trong đa giác (các điểm trong của đa giác) là: M, N, …

  Các điểm nằm ngoài đa giác (các điểm ngoài của đa giác) là: Q, …

  Lời giải

  Các đỉnh là các điểm: A, B, C, D, E, G

  Các đỉnh kề nhau là: A và B, hoặc B và C, hoặc C và D, hoặc D và E, hoặc E và G, hoặc G và A

  Các cạnh là các đoạn thẳng: AB, BC, CD, DE, EG, GA

  Các đường chéo là các đoạn thẳng nối hai đỉnh không kề nhau: AC, CG, AD, AE, BG, BE, BD, CE, DG

  Các góc là: ∠A , ∠B , ∠C , ∠D , ∠E , ∠G

  Các điểm nằm trong đa giác (các điểm trong của đa giác) là: M, N, P

  Các điểm nằm ngoài đa giác (các điểm ngoài của đa giác) là: Q, R

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 115: Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d (nếu có)

  a) Trục đối xứng là các đường trung trực của tam giác đều

  Tâm đối xứng là giao điểm ba đường trung trực

  b) Trục đối xứng là đường thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh đối nhau của hình vuông và hai đường chéo

  Tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo

  c) Trục đối xứng là đường thẳng nối đỉnh và trung điểm cạnh đối diện đỉnh đó

  Tâm đối xứng là giao điểm của các trục đối xứng

  d) Trục đối xứng là đường thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh đối nhau của lục giác đều

  Tâm đối xứng là giao điểm của các trục đối xứng

  Bài 1 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Hãy vẽ phác một lục giác lồi.

  Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi.

  Lời giải:

  – Lục giác lồi ABCDEF

  – Cách nhận biết một đa giác lồi:

  Lần lượt xét các nửa mặt phẳng bờ là cạnh của đa giác, nếu đa giác luôn nằm hoàn toàn trong một nửa mặt phẳng thì đa giác là đa giác lồi.

  Nếu có 1 cạnh mà đa giác nằm trên cả hai nửa mặt phẳng mà đường thẳng chứa cạnh là bờ thì đa giác không phải đa giác lồi.

  Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

  Bài 2 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau:

  a) Có tất cả các cạnh bằng nhau.

  b) Có tất cả các góc bằng nhau.

  Lời giải:

  a) Hình thoi có tất cả các cạnh bằng nhau nhưng các góc có thể không bằng nhau nên hình thoi không buộc phải là đa giác đều.

  b) Hình chữ nhật có tất cả các góc bằng nhau nhưng các cạnh có thể không bằng nhau nên hình chữ nhật không buộc phải là đa giác đều.

  Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

  Bài 3 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thoi ABCD có góc ∠A = 60o. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng đa giác EBFGDH là lục giác đều.

  Lời giải:

  + ABCD là hình thoi

  ⇒ AD // BC

  + ABCD là hình thoi ⇒ AB = BC = CD = DA

  Mà E, F, G, H là trung điểm của 4 đoạn thẳng trên

  ⇒ AE = EB = BF = FC = CG = GD = DH = HA.

  ΔAEH có góc A = 60º và AE = AH nên là tam giác đều

  + Lại có ΔAEH đều

  ⇒ EH = AH = AE.

  Chứng minh tương tự : FG = FC = CG

  ⇒ EB = BF = FG = GD = DH = HE.

  Vậy EBFGDH có tất cả các góc bằng nhau và tất cả các cạnh bằng nhau nên là lục giác đều.

  Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

  Bài 4 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

  Lời giải:

  Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

  Bài 5 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n – giác đều.

  Lời giải:

  Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 44: Trang 92 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập 43: Trang 92 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Bài 11: Hình Thoi
 • Giải Bài Tập 48: Trang 93 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 7: Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 82
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 114
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Luyện Tập Trang 63
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 6: Tính Chất Ba Đường Phân Giác Của Tam Giác
 • Tam Giác Cân Toán Lớp 7 Bài 6 Giải Bài Tập
 • Sách giải toán 7 Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập (trang 83) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 81: Dùng eke vẽ 3 đường cao của tam giác ABC.

  Hãy cho biết ba đường cao của tam giác đó có cùng đi qua một điểm hay không.

  Ta vẽ đường ba đường cao của tam giác ABC như hình vẽ

  Ba đường cao đó là : AH, BI, CK

  Dựa vào hình vẽ ta thấy ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 82: Hãy phát biểu và chứng minh các trường hợp còn lại của nhận xét trên (xem như những bài tập).

  – Bài tập 1: Nếu một tam giác có một đường trung trực đồng thời là đường phân giác thì tam giác đó là một tam giác cân

  Xét ΔABC có AI vừa là đường trung trực vừa là đường phân giác

  AI là đường trung trực ⇒ AI ⊥ BC và I là trung điểm BC

  Xét hai tam giác vuông ΔABI và ΔACI có:

  AI chung

  ∠(BAI) = ∠(CAI) (do AI là phân giác góc BAC)

  ⇒ ΔABI = ΔACI (góc nhọn – cạnh góc vuông)

  ⇒ AB = AC (hai cạnh tương ứng)

  ⇒ ΔABC cân tại A

  – Bài tập 2: Nếu một tam giác có một đường trung trực đồng thời là đường cao thì tam giác đó là một tam giác cân

  Xét ΔABC có AI vừa là đường trung trực vừa là đường cao

  ⇒ AI ⊥ BC và I là trung điểm BC

  Xét hai tam giác vuông ΔABI và ΔACI có:

  AI chung

  IB = IC ( do I là trung điểm BC)

  ⇒ ΔABI = ΔACI (hai cạnh góc vuông)

  ⇒ AB = AC (hai cạnh tương ứng)

  ⇒ ΔABC cân tại A

  – Bài tập 3: Nếu một tam giác có một đường phân giác đồng thời là đường cao thì tam giác đó là một tam giác cân

  Xét ΔABC có AI vừa là đường phân giác vừa là đường cao

  AI là đường cao ⇒ AI ⊥ BC

  Xét hai tam giác vuông ΔABI và ΔACI có:

  AI chung

  ∠(BAI) = ∠(CAI) (do AI là phân giác góc BAC)

  ⇒ ΔABI = ΔACI (góc nhọn – cạnh góc vuông)

  ⇒ AB = AC (hai cạnh tương ứng)

  ⇒ ΔABC cân tại A

  – Bài tập 4: Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường cao thì tam giác đó là một tam giác cân

  Xét ΔABC có AI vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao

  AI là đường cao ⇒ AI ⊥ BC

  AI là đường trung tuyến ⇒ I là trung điểm BC

  Xét hai tam giác vuông ΔABI và ΔACI có:

  AI chung

  IB = IC ( do I là trung điểm BC)

  ⇒ ΔABI = ΔACI (hai cạnh góc vuông)

  ⇒ AB = AC (hai cạnh tương ứng)

  ⇒ ΔABC cân tại A

  Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập (trang 83)

  Bài 58 (trang 83 SGK Toán 7 tập 2): Hãy giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm ở bên ngoài tam giác.

  Lời giải:

  + Xét ΔABC vuông tại A

  AB ⏊AC ⇒ AB là đường cao ứng với cạnh AC và AC là đường cao ứng với cạnh AB

  hay AB, AC là hai đường cao của tam giác ABC.

  Mà AB cắt AC tại A

  ⇒ A là trực tâm của tam giác vuông ABC.

  Vậy: trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

  + Xét ΔABC tù có góc A tù, các đường cao CE, BF (E thuộc AB, F thuộc AC), trực tâm H.

  + Giả sử E nằm giữa A và B, khi đó

  Vậy E nằm ngoài A và B

  ⇒ tia CE nằm ngoài tia CA và tia CB ⇒ tia CE nằm bên ngoài ΔABC.

  + Tương tự ta có tia BF nằm bên ngoài ΔABC.

  + Trực tâm H là giao của BF và CE ⇒ H nằm bên ngoài ΔABC.

  Vậy : trực tâm của tam giác tù nằm ở bên ngoài tam giác.

  Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập (trang 83)

  Bài 59 (trang 83 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 57.

  a) Chứng minh NS ⊥ LM

  b) Khi góc LNP = 50 o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

  Hình 57 Lời giải:

  a) Trong ΔMNL có:

  LP ⊥ MN nên LP là đường cao của ΔMNL.

  MQ ⊥ NL nên MQ là đường cao của ΔMNL.

  Mà LP, MQ cắt nhau tại điểm S

  Nên: theo tính chất ba đường cao của một tam giác, S là trực tâm của tam giác.

  ⇒ đường thẳng SN là đường cao của ΔMNL.

  hay SN ⊥ ML.

  b)

  + Ta có : trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau nên :

  ΔNMQ vuông tại Q có:

  Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập (trang 83)

  Bài 60 (trang 83 SGK Toán 7 tập 2): Trên đường thẳng d, lấy ba điểm phân biệt I, J, K (J ở giữa I và K).

  Kẻ đường thẳng l vuông góc với d tại J. Trên l lấy điểm M khác với điểm J. Đường thẳng qua I vuông góc với MK cắt l tại N.

  Chứng minh KN ⊥ IM.

  l ⊥ d tại J, và M, J ∈ l ⇒ MJ ⟘ IK ⇒ MJ là đường cao của ΔMKI.

  N nằm trên đường thẳng qua I và vuông góc với MK ⇒ IN ⟘ MK ⇒ IN là đường cao của ΔMKI.

  IN và MJ cắt nhau tại N .

  Theo tính chất ba đường cao của ta giác ⇒ N là trực tâm của ΔMKI.

  ⇒ KN cũng là đường cao của ΔMKI ⇒ KN ⟘ MI.

  Vậy KN ⏊ IM

  Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập (trang 83)

  Bài 61 (trang 83 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC không vuông. Gọi H là trực tâm của nó.

  a) Hãy chỉ ra các đường cao của tam giác HBC. Từ đó hãy chỉ ra trực tâm của tam giác đó.

  b) Tương tự, hãy lần lượt chỉ ra trực tâm của các tam giác HAB và HAC.

  Gọi D, E, F là chân các đường vuông góc kẻ từ A, B, C của ΔABC.

  ⇒ AD ⟘ BC, BE ⟘ AC, CF ⟘ AB.

  a) ΔHBC có :

  AD ⊥ BC nên AD là đường cao từ H đến BC.

  BA ⊥ HC tại F nên BA là đường cao từ B đến HC

  CA ⊥ BH tại E nên CA là đường cao từ C đến HB.

  AD, BA, CA cắt nhau tại A nên A là trực tâm của ΔHCB.

  b) Tương tự :

  + Trực tâm của ΔHAB là C (C là giao điểm của ba đường cao : CF, AC, BC)

  + Trực tâm của ΔHAC là B (B là giao điểm của ba đường cao : BE, AB, CB)

  Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập (trang 83)

  Bài 62 (trang 83 SGK Toán 7 tập 2): Chứng minh rằng một tam giác có hai đường cao (xuất phát từ các đỉnh của hai góc nhọn) bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân. Từ đó suy ra một tam giác có ba đường cao bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

  Lời giải:

  + TH1: Xét ΔABC vuông tại A có các đường cao AD, BA, CA.

  BA, CA là hai đường cao xuất phát từ hai góc nhọn B và C của ΔABC.

  AB = AC ⇒ ΔABC cân tại A (đpcm).

  + TH2: Xét ΔABC không có góc nào vuông, hai đường cao BD = CE (như hình vẽ minh họa)

  Xét hai tam giác vuông EBC và DCB có :

  BC (cạnh chung)

  CE = BD (giả thiết)

  ⇒ ∆EBC = ∆DCB (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

  + Xét ΔABC ba đường cao BD = CE = AF (như hình vẽ minh họa)

  CE = BD ⇒ ΔABC cân tại A (như cmt) ⇒ AB = AC.

  CE = AF ⇒ ΔABC cân tại B (như cmt) ⇒ AB = BC:

  ⇒ AB = AC = BC

  ⇒ ΔABC đều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài 58,59,60 ,61,62 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 2: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 83 Bài 24, 25, 26
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 8: Tính Chất Ba Đường Trung Trực Của Tam Giác
 • Chuyên Đề Tam Giác Cân Lớp 7
 • Bài Tập 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42 Trang 123, 124 Toán 7 Tập 1: Góc Cạnh Góc
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 3: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác. Bất Đẳng Thức Tam Giác

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Sách Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Trang 7 Bài 1, 2, 3
 • Giải Bài Tập Sgk Tin Học 7 Bài 1
 • Bài 3 Trang 31 Sgk Tin Học Lớp 7
 • Tin Học 7 Bài 11: Học Đại Số Với Geobebra
 • Sách giải toán 7 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác – Luyện tập (trang 73-74) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 61: Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài 1cm, 2cm, chúng tôi có vẽ được không ?

  Không vẽ được tam giác thỏa mãn yêu cầu đề bài

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 61: Dựa vào hình 17, hãy viết giả thiết, kết luận của định lý

  Lời giải

  – Giả thiết : ΔABC

  – Kết luận :

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 62: Em hãy giải thích vì sao không có tam giác với ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm (xem câu hỏi 1 trang 61).

  Lời giải

  Ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm có: 1cm + 2 cm = 3 cm < 4 cm

  Trái với định lí về bất đẳng thức tam giác

  ⇒ Không có tam giác với ba cạnh có độ dài 1cm, 2cm, 4cm

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

  Bài 15 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong những trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài ba cạnh như thế:

  a) 2cm, 3cm, 6cm

  b) 2cm, 4cm, 6cm

  c) 3cm, 4cm, 6cm

  Lời giải:

  a) Ta có: 3cm + 2cm = 5cm < 6cm

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 2cm, 3cm, 6cm không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên không phải là ba cạnh của tam giác.

  b) Vì 6cm = 2cm + 4cm

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 2cm, 4cm, 6cm không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên không phải là ba cạnh của tam giác.

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 3cm, 4cm, 6cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên là ba cạnh của tam giác.

  Cách dựng tam giác có ba độ dài 3cm, 4cm, 6cm

  – Vẽ BC = 6cm

  – Dựng đường tròn tâm B bán kính 3cm ; đường tròn tâm C bán kính 4cm. Hai đường tròn cắt nhau tại A. Nối AB, AC ta được tam giác cần dựng.

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

  Bài 16 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = 1cm, AC = 7cm.

  Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

  Lời giải:

  Theo bất đẳng thức tam giác ABC ta có:

  AC – BC < AB < AC + BC

  Thay BC = 1cm, AC = 7cm, ta được:

  7 – 1 < AB < 7 + 1

  6 < AB < 8 (1)

  Vì độ dài AB là một số nguyên (cm) thỏa mãn (1) nên AB = 7cm

  Do đó ΔABC cân tại A vì AB = AC = 7cm.

  * Cách dựng tam giác ABC

  – Vẽ BC = 1cm

  – Dựng đường tròn tâm B bán kính 7cm ; đường tròn tâm C bán kính 7cm. Hai đường tròn cắt nhau tại A.

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

  Bài 17 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. Gọi I là giao điểm của đường thẳng BM và cạnh AC.

  a) So sánh MA với MI + IA, từ đó chứng minh MA + MB < IB + IA.

  b) So sánh IB với IC + CB, từ đó chứng minh IB + IA < CA + CB.

  c) Chứng minh bất đẳng thức MA + MB < CA + CB.

  a) M nằm trong tam giác nên M không nằm trên cạnh AC.

  ⇒ A, M, I không thẳng hàng.

  Xét bất đẳng thức tam giác trong ΔAMI:

  MA < MI + IA

  ⇒ MA + MB < MB + MI + IA (cộng MB cả hai vế)

  hay MA + MB < IB + IA (vì MB + MI = IB).

  b) Ba điểm B, I, C không thẳng hàng.

  Xét bất đẳng thức tam giác trong ΔIBC:

  IB < IC + CB

  ⇒ IB + IA < IA + IC + BC (cộng với IA cả hai vế)

  hay IB + IA < CA + CB (vì IA + IC = AC)

  c) Theo kết quả câu a và câu b

  MA + MB < IB + IA < CA + CB nên MA + MB < CA + CB.

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 18 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:

  a) 2cm; 3cm; 4cm

  b) 1cm; 2cm; 3,5cm

  c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm

  Hãy vẽ tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở trên (nếu vẽ được). Trong trường hợp không vẽ được hãy giải thích.

  Do đó bộ đoạn thẳng 2cm, 3cm, 4cm có thể thành 3 cạnh của tam giác.

  Cách dựng tam giác có ba độ dài 3cm, 4cm, 6cm

  – Vẽ BC = 4cm

  – Dựng đường tròn tâm B bán kính 2cm ; đường tròn tâm C bán kính 3cm. Hai đường tròn cắt nhau tại A. Nối AB, AC ta được tam giác cần dựng.

  b) 1cm + 2cm = 3cm < 3,5cm

  ⇒ bộ ba đoạn thẳng 1cm, 2cm, 3,5cm không thể tạo thành 1 tam giác.

  c) 2,2cm + 2cm = 4,2cm.

  ⇒ Bộ ba đoạn thẳng 2,2cm; 2cm; 4,2cm không lập thành tam giác.

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 19 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

  Lời giải:

  Tam giác là cân biết hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

  Cạnh có độ dài 3,9cm có thể là độ dài cạnh bên hoặc cạnh đáy

  Giả sử cạnh 3,9cm là độ dài cạnh bên.

  Ta có tam giác cân đó có độ dài 3 cạnh là: 3,9 cm; 3,9 cm ; 7,9 cm

  Mà : 3,9 + 3,9 = 7,8 < 7,9 (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) ⇒ loại

  ⇒ Cạnh 3,9cm là độ dài cạnh đáy, độ dài hai cạnh bên bằng 7,9cm.

  Vậy : chu vi tam giác là:

  3,9 + 7,9 + 7,9 = 19,7 (cm)

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 20 (trang 64 SGK Toán 7 tập 2): Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức tam giác:

  Cho tam giác ABC. Giả sử BC là cạnh lớn nhất. Kẻ đường vuông góc AH đến đường thẳng BC (H thuộc BC).

  b) Từ giả thiết về cạnh BC, hãy suy ra hai bất đẳng thức tam giác còn lại.

  a) Ta chứng minh H nằm giữa B và C.

  Thật vậy: giả sử H nằm ngoài cạnh BC.

  Giả sử B nằm giữa H và C

  Xét tam giác ABC có cạnh AC đối diện với góc B ⇒ cạnh AC lớn nhất (cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất). Điều này trái với giả thiết BC lớn nhất.

  Tương tự giả sử C nằm giữa B và H cũng trái với giả thiết BC là cạnh lớn nhất.

  Vậy H phải nằm giữa B và C.

  ⇒ HB + HC = BC.

  – Xét ∆AHC vuông tại H có AC là cạnh đối diện với góc H

  Cộng vế với vế hai bất đẳng thức (1) và (2) ta có

  HB + HC < AC + AB

  hay BC < AC + AB (vì HB + HC = BC)

  b) BC là cạnh lớn nhất nên suy ra AB < BC và AC < BC

  ⇒ AB < BC + AC ; AC < BC + AB.

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 21 (trang 64 SGK Toán 7 tập 2): Một trạm biến áp và một khu dân cư được xây dựng cách xa hai bờ sông tại hai địa điểm A và B (h.19).

  Hãy tìm trên bờ sông gần khu dân cư một địa điểm C để dụng một cột mắc dây đưa điện từ trạm biến áp về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn là ngắn nhất.

  Lời giải:

  Ta có: AC + BC ≥ AB (vì C là điểm chưa xác định)

  Do đó: AC + BC ngắn nhất khi AC + BC = AB

  ⇒ A, B, C thẳng hàng và C nằm giữa A; B.

  Vậy vị trí dặt một cột mắc dây điện từ trạm về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn ngắn nhất là C nằm giữa A và B (và A, B, C thẳng hàng)

  Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Luyện tập (trang 63-64 sgk Toán 7 Tập 2)

  Bài 22 (trang 64 SGK Toán 7 tập 2): Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng: AC = 30km, AB = 90km (h.20).

  a) Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? Vì sao?

  b) Cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng có bán kính hoạt động bằng 120km?

  Lời giải:

  Theo đề bài AC = 30km, AB = 90km ⇒ AC < AB.

  Nếu đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B không nhận được tín hiệu.

  b) Trong tam giác ABC có: BC < AC + AB (bất đẳng thức tam giác).

  nên BC < 30 + 90 =120km

  Nếu đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 120km thì thành phố B nhận được tín hiệu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 8: Cộng, Trừ Đa Thức Một Biến
 • Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 95
 • Giải Toán 7 Bài 11: Số Vô Tỉ. Khái Niệm Về Căn Bậc Hai
 • Giải Toán 7 Vnen Bài 2: Quan Hệ Giữa Ba Cạnh Của Một Tam Giác
 • Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 7
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 8: Đường Tròn

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tia Phân Giác Của Góc Toán Lớp 6
 • Ôn Tập Phần Hình Học Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Tập 2
 • Giải Bài Tập Môn Địa Lý Lớp 6 Bài 15: Các Mỏ Khoáng Sản
 • Toán Lớp 6: Chuyên Đề 3
 • Bài 2 Trang 115 Sgk Tin Học 6
 • Sách giải toán 6 Bài 8: Đường tròn giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 38 (trang 91 SGK Toán 6 tập 2): Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

  a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

  b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A?

  Lời giải:

  a) Vẽ đường tròn (C; 2cm)

  b)

  Vì hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C nên:

  – C thuộc (O; 2cm) ⇒ OC = 2cm do đó O thuộc (C; 2cm)

  – C thuộc (A; 2cm) ⇒ AC = 2cm do đó A thuộc (C; 2cm)

  Vậy đường tròn (C; 2cm) đi qua hai điểm O và A.

  Bài 39 (trang 92 SGK Toán 6 tập 2): Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C, D, AB = 4cm. Đường tròn tâm A, B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K, I.

  a) Tính CA, CB, DA, DB.

  b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

  c) Tính IK.

  Lời giải:

  a) (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C; D nên:

  + C, D nằm trên đường tròn (A; 3cm), suy ra AC = AD = 3cm.

  + C, D nằm trên đường tròn (B; 2cm), suy ra BC = BD = 2cm.

  b) Đường tròn (B; 2cm) cắt đoạn AB tại I nên:

  + I nằm trên đường tròn (B; 2cm), suy ra BI = 2cm.

  + I nằm trên đoạn thẳng AB, suy ra IA + IB = AB.

  Mà BI = 2cm; AB = 4cm nên AI = 2cm. Do đó BI = AI.

  Kết hợp với I nằm trên đoạn thẳng AB suy ra I là trung điểm AB.

  c) Đường tròn (A; 3cm) cắt đoạn AB tại K nên K thuộc đường tròn (A ; 3cm) , suy ra AK = 3cm.

  Trên đoạn thẳng AB có AI < AK nên I nằm giữa A và K.

  Do đó AI + IK = AK.

  Mà AK = 3cm; AI = 2cm nên IK = 1cm

  Bài 40 (trang 92 SGK Toán 6 tập 2): Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

  Lời giải:

  Cách so sánh: Dùng compa với độ mở sao cho hai mũi nhọn compa trùng với hai đầu của một đoạn thẳng. Với cùng độ mở đó ta có thể so sánh với độ dài đoạn thẳng thứ hai.

  Kết quả so sánh: LM < AB = IK < ES = GH < CD = PQ

  Đánh dấu như trong hình:

  (Chúng ta có 3 cặp đoạn thẳng bằng nhau: AB = IK; ES = GH; CD = PQ)

  Bài 41 (trang 92 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

  – So sánh bằng mắt: AB + BC + AC = OM

  – Kiểm tra (bằng thước đo hay compa): Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB, BC, CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

  Vậy AB + BC + AC = OM

  Bài 41 (trang 92 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

  – So sánh bằng mắt: AB + BC + AC = OM

  – Kiểm tra (bằng thước đo hay compa): Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB, BC, CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

  Vậy AB + BC + AC = OM

  Bài 42 (trang 93 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ lại các hình sau (đúng kích thước như hình đã cho).

  Lời giải:

  a)

  + Vẽ đường tròn bán kính 1,2cm.

  + Vẽ một đường kính của đường tròn.

  + Xác định trung điểm của hai bán kính. Vẽ hai cung tròn có bán kính bằng một nửa bán kính của đường tròn ban đầu.

  + Tô màu như hình vẽ.

  b) Trước hết vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo làm tâm vẽ 5 đường tròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đường tròn đã cho.

  c)

  + Vẽ đường tròn có bán kính bằng

  + Chia đường tròn thành 6 phần bằng nhau bằng cách vẽ các đường kính tạo với nhau 1 góc 600.

  + Kéo dài các đường kính, trên các đường kéo dài đó lấy các điểm sao cho độ dài đoạn thẳng từ tâm đến các điểm đó bằng hai lần bán kính đường tròn.

  + Vẽ các đường tròn tâm là các điểm vừa lấy, bán kính bằng bán kính đường tròn ban đầu.

  + Dùng bút nét to vẽ lại các cung tròn được tô đậm như hình dưới

  d) + Vẽ đường tròn đường kính … và chia thành 6 phần bằng nhau như phần c)

  + Nối các đoạn thẳng như hình vẽ.

  + Xác định trung điểm các đoạn thẳng vừa vẽ để làm tâm đường tròn.

  + Vẽ các nửa đường tròn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Tập Phần Ba Điểm Thẳng Hàng Của Hình Học Lớp 6 Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Cách Giải Toán Hình Học Lớp 7
 • Giải Bài Tập Trang 82, 83 Sgk Toán 6 Tập 2 Bài 18, 19, 20, 21, 22, 23
 • Gs Toán Ngồi Cả Giờ Để Giải Toán… Lớp 6
 • Skkn Giải Quyết Tốt Một Số Dạng Toán Tìm X Trong Chương Trình Lớp 6
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 17 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 10,11, 12,13 Trang 14,15 Sgk Toán 7 Tập 2: Biểu Đồ
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Biểu Đồ
 • Tải Về Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2) Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Tải Về Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2) Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 7 Câu 13, 14, 15, 16 Tập 2
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 17 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung. giải vở bài…

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 16 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 15 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 12 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 13 tập 1 câu 1, 2, 3 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 14 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất

  Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 17 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung.

  Sách giải với học sinh: nên hay không nên?

  Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung.

  Ma trận sách tham khảo – sách giải cho học sinh

  Cứ mỗi dịp bước vào năm học mới việc lựa chọn sách tham khảo lại khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Theo khảo sát số lượng sách tham khảm được bán ở các nhà sách, cửa hàng, siêu thị lớn hơn nhiều so với sách giáo khoa.

  Ngoài sách của các nhà xuất bản uy tín là những nhà xuất bản không tên khiến người mua càng khó lựa chọn.

  Tên sách có vẻ khác nhau nhưng nội dung lại sao chép và không có nhiều khác biệt. Thậm chí một số sách tham khảo còn mắc lỗi về nội dung. Trước sự đa dạng về số lượng nhưng lại kém về chất lượng phụ huynh hết sức lo lắng vì sợ mình chọn nhầm. Sách tham khảo nếu lựa chọn không đúng sẽ dễ trở nên phản tác dụng nhất là đối với lứa tuổi tiểu học vì thế phụ huynh cần cần nhắc lựa chọn

  Lưu ý khi mua sách tham khảo- sách giải cho học sinh

  Nên cân nhắc chỉ mua những đầu sách thật sự cần thiết. Nếu bạn chưa có sự lựa chọn có thể tham khảo ý kiến tư vấn của thầy cô giáo có kinh nghiệm trong trường để chọn được những cuốn phù hợp.

  Nên chọn mua đầu sách có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sách của nhà xất bản lâu năm, có uy tín. Những cuốn sách này được biên soạn bởi người có chuyên môn tốt phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay.

  Ngoài mua đúng sách thì còn phải biết cách sử dụng. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ, tốt nhất là giữ sách chỉ lấy ra tham khảo để chỉ bài cho con chứ không nên giao sách giải Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 4 tập 1, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 17

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 3 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 4 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 6 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 34 Câu 65, 66, 67 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 19, 20 Câu 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Tập 1
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 100 Bài 7, 8 Giải Sbt Toán Lớp 7
 • Bài 33 Trang 70 Sgk Toán 7 Tập 2
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 25 Bài 38, 39, 40
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 64 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 60 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1
 • Giải Bài 1 Trang 49 Sgk Đại Số 10
 • Giải Toán Lớp 3 Bài Luyện Tập Trang 54
 • Bài 1, 2, 3, 4 Trang 54 Sgk Toán 3
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 45 Câu 1, 2, 3
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 64 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung. Sách giải…

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 59 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 61 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 62 câu 1, 2, 3, 4 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 63 câu 1, 2, 3, 4 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 60 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

  vở bài tập toán lớp 3 trang 64 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung.

  Sách giải với học sinh: nên hay không nên?

  Nếu phụ huynh phó mặc việc sử dụng sách, các em sẽ lười suy nghĩ mà phụ thuộc vào những bài giải mẫu. Bởi thế mà không hiếm các trường hợp các em học sinh tiểu học học thuộc rồi bê nguyên bài văn mẫu vào bài của mình. Hay chép kết quả giải toán từ sách giải vào vở mà không thèm suy nghĩ.

  Ma trận sách tham khảo – sách giải cho học sinh

  Cứ mỗi dịp bước vào năm học mới việc lựa chọn sách tham khảo lại khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Theo khảo sát số lượng sách tham khảm được bán ở các nhà sách, cửa hàng, siêu thị lớn hơn nhiều so với sách giáo khoa.

  Ngoài sách của các nhà xuất bản uy tín là những nhà xuất bản không tên khiến người mua càng khó lựa chọn.

  Tên sách có vẻ khác nhau nhưng nội dung lại sao chép và không có nhiều khác biệt. Thậm chí một số sách tham khảo còn mắc lỗi về nội dung. Trước sự đa dạng về số lượng nhưng lại kém về chất lượng phụ huynh hết sức lo lắng vì sợ mình chọn nhầm. Sách tham khảo nếu lựa chọn không đúng sẽ dễ trở nên phản tác dụng nhất là đối với lứa tuổi tiểu học vì thế phụ huynh cần cần nhắc lựa chọn

  Lưu ý khi mua sách tham khảo- sách giải cho học sinh

  Nên cân nhắc chỉ mua những đầu sách thật sự cần thiết. Nếu bạn chưa có sự lựa chọn có thể tham khảo ý kiến tư vấn của thầy cô giáo có kinh nghiệm trong trường để chọn được những cuốn phù hợp.

  Nên chọn mua đầu sách có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sách của nhà xất bản lâu năm, có uy tín. Những cuốn sách này được biên soạn bởi người có chuyên môn tốt phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay.

  Ngoài mua đúng sách thì còn phải biết cách sử dụng. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ, tốt nhất là giữ sách chỉ lấy ra tham khảo để chỉ bài cho con chứ không nên giao sách giải Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 64

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 3 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 4 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 6 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 103 Phần 1, 2 tập 2 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 101 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 2 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 96 câu 1, 2, 3 tập 2 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 97 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 2 đúng nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 60 Câu 1, 2, 3 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 65, 66, 67: Gam
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 65 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 33 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 8 Bài 8
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 60 Câu 1, 2, 3 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 64 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 60 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1
 • Giải Bài 1 Trang 49 Sgk Đại Số 10
 • Giải Toán Lớp 3 Bài Luyện Tập Trang 54
 • Bài 1, 2, 3, 4 Trang 54 Sgk Toán 3
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 60 câu 1, 2, 3 tập 2 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung. Sách giải vở…

  Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 60 câu 1, 2, 3 tập 2 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung.

  Sách giải vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 60 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất

  Sách giải với học sinh: nên hay không nên?

  Nếu phụ huynh phó mặc việc sử dụng sách, các em sẽ lười suy nghĩ mà phụ thuộc vào những bài giải mẫu. Bởi thế mà không hiếm các trường hợp các em học sinh tiểu học học thuộc rồi bê nguyên bài văn mẫu vào bài của mình. Hay chép kết quả giải toán từ sách giải vào vở mà không thèm suy nghĩ.

  Ma trận sách tham khảo – sách giải cho học sinh

  Cứ mỗi dịp bước vào năm học mới việc lựa chọn sách tham khảo lại khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Theo khảo sát số lượng sách tham khảm được bán ở các nhà sách, cửa hàng, siêu thị lớn hơn nhiều so với sách giáo khoa.

  Ngoài sách của các nhà xuất bản uy tín là những nhà xuất bản không tên khiến người mua càng khó lựa chọn.

  Tên sách có vẻ khác nhau nhưng nội dung lại sao chép và không có nhiều khác biệt. Thậm chí một số sách tham khảo còn mắc lỗi về nội dung. Trước sự đa dạng về số lượng nhưng lại kém về chất lượng phụ huynh hết sức lo lắng vì sợ mình chọn nhầm. Sách tham khảo nếu lựa chọn không đúng sẽ dễ trở nên phản tác dụng nhất là đối với lứa tuổi tiểu học vì thế phụ huynh cần cần nhắc lựa chọn

  Lưu ý khi mua sách tham khảo- sách giải cho học sinh

  Nên cân nhắc chỉ mua những đầu sách thật sự cần thiết. Nếu bạn chưa có sự lựa chọn có thể tham khảo ý kiến tư vấn của thầy cô giáo có kinh nghiệm trong trường để chọn được những cuốn phù hợp.

  Nên chọn mua đầu sách có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sách của nhà xất bản lâu năm, có uy tín. Những cuốn sách này được biên soạn bởi người có chuyên môn tốt phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay.

  Ngoài mua đúng sách thì còn phải biết cách sử dụng. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ, tốt nhất là giữ sách chỉ lấy ra tham khảo để chỉ bài cho con chứ không nên giao sách giải Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 3 tập 2, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 60

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 9 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 10 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 6 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 65, 66, 67: Gam
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 65 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 33 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 8 Bài 8
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 19 Câu 1, 2 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 65 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 65, 66, 67: Gam
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 60 Câu 1, 2, 3 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 64 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 60 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1
 • Giải Bài 1 Trang 49 Sgk Đại Số 10
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 65 câu 1, 2, 3, 4 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung. Sách giải…

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 59 câu 1, 2, 3 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 61 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 62 câu 1, 2, 3, 4 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 63 câu 1, 2, 3, 4 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 64 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất

  vở bài tập toán lớp 3 trang 65 câu 1, 2, 3, 4 tập 1 đúng nhất: Sách tham khảo với lứa tuổi tiểu học giống như con dao hai lưỡi. Đối với những học sinh giá giỏi nó cần thiết để các em nâng cao kiến thức. Nhưng đối với các em có học lực trung bình và yếu thì đọc sách không có hướng dẫn dễ khiến các em chán nản, hoang mang vì không tiếp thu được hết nội dung.

  Sách giải với học sinh: nên hay không nên?

  Nếu phụ huynh phó mặc việc sử dụng sách, các em sẽ lười suy nghĩ mà phụ thuộc vào những bài giải mẫu. Bởi thế mà không hiếm các trường hợp các em học sinh tiểu học học thuộc rồi bê nguyên bài văn mẫu vào bài của mình. Hay chép kết quả giải toán từ sách giải vào vở mà không thèm suy nghĩ.

  Ma trận sách tham khảo – sách giải cho học sinh

  Cứ mỗi dịp bước vào năm học mới việc lựa chọn sách tham khảo lại khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Theo khảo sát số lượng sách tham khảm được bán ở các nhà sách, cửa hàng, siêu thị lớn hơn nhiều so với sách giáo khoa.

  Ngoài sách của các nhà xuất bản uy tín là những nhà xuất bản không tên khiến người mua càng khó lựa chọn.

  Tên sách có vẻ khác nhau nhưng nội dung lại sao chép và không có nhiều khác biệt. Thậm chí một số sách tham khảo còn mắc lỗi về nội dung. Trước sự đa dạng về số lượng nhưng lại kém về chất lượng phụ huynh hết sức lo lắng vì sợ mình chọn nhầm. Sách tham khảo nếu lựa chọn không đúng sẽ dễ trở nên phản tác dụng nhất là đối với lứa tuổi tiểu học vì thế phụ huynh cần cần nhắc lựa chọn

  Lưu ý khi mua sách tham khảo- sách giải cho học sinh

  Nên cân nhắc chỉ mua những đầu sách thật sự cần thiết. Nếu bạn chưa có sự lựa chọn có thể tham khảo ý kiến tư vấn của thầy cô giáo có kinh nghiệm trong trường để chọn được những cuốn phù hợp.

  Nên chọn mua đầu sách có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sách của nhà xất bản lâu năm, có uy tín. Những cuốn sách này được biên soạn bởi người có chuyên môn tốt phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay.

  Ngoài mua đúng sách thì còn phải biết cách sử dụng. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ, tốt nhất là giữ sách chỉ lấy ra tham khảo để chỉ bài cho con chứ không nên giao sách giải Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  Tags: bài tập toán lớp 3 học kỳ 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, toán lớp 3 nâng cao, giải toán lớp 3, bài tập toán lớp 3, sách toán lớp 3, học toán lớp 3 miễn phí, giải toán 3 trang 65

  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 3 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 4 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 6 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 103 Phần 1, 2 tập 2 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 101 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 2 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 96 câu 1, 2, 3 tập 2 đúng nhất
  • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 97 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 2 đúng nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 33 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 8 Bài 8
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 19 Câu 1, 2 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Toán Lớp 3 Ôn Tập Về Giải Toán
 • Ôn Tập Về Giải Toán
 • Web hay