Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8

--- Bài mới hơn ---

 • Chủ Đề 5: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Hệ Phương Trình
 • Giải Bài Tập Trang 149, 150 Sgk Toán 5, Ôn Tập Về Phân Số (Tiếp Theo)
 • Giải Toán 12 Trang 55, 56, Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 55
 • Giải Bài Tập Về Hình Chữ Nhật
 • Hình Chữ Nhật Toán Lớp 8 Bài 9 Giải Bài Tập
 • Giải bài tập sách bài tập (SBT) Đại số và SBT Hình học 8 chi tiết nhất.

  Học Toán lớp 8 tập 1

  Đại số

  Chương 1 Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức – Đại số 8

  Chương 2 – Phân thức đại số – Đại số 8

  Hình học

  Chương 1: Tứ Giác – Hình học 8

  Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8

  Học Toán lớp 8 tập 2

  Đại số

  Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn – Đại số 8

  Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8

  1. Giải bài 9, 1.1, 1.2 trang 51 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – SBT Toán 8
  2. Bài 2.3, 2.4, 2.5 trang 54 : Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
  3. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 55, 56 bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
  4. Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 59 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  5. Giải bài 68, 69, 70 trang 60 : Bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – SBT Toán 8
  6. Bài 87, 88, IV.1 trang 62 : Bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8

  Hình học

  Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

  Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8

  1. Bài 4, 5, 6, 7 trang 25 : Bài 2 tính chất cơ bản của phân thức – SBT Toán 8
  2. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 26, 27 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 3 rút gọn phân thức – SBT Toán 8
  3. Bài 13, 14, 15, 16 trang 27, 28 bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức – SBT Toán 8
  4. Giải bài 17, 18, 19 trang 28, 29 bài 5 phép cộng các phân thức đại số – SBT Toán 8
  5. Bài 20, 21, 22, 23 trang 29 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 5 phép cộng các phân thức đại số – SBT Toán 8
  6. Bài tập 24, 25, 26, 27 trang 30, 31 bài 6 phép trừ các phân thức đại số – SBT Toán 8
  7. Bài 29, 30, 31 trang 32 : Bài 7 phép nhân các phân thức đại số – SBT Toán 8
  8. Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 33 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 7 phép nhân các phân thức đại số – SBT Toán 8
  9. Bài 36, 37, 38, 39 trang 34 : Bài 8 phép chia các phân thức đại số – SBT Toán 8
  10. Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 34, 35 bài 8 phép chia các phân thức đại số – SBT Toán 8
  11. Bài 44, 45, 46, 47 trang 36 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
  12. Giải bài 48, 49, 50, 51 trang 37 : Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
  13. Bài 52, 53, 54 trang 37 : Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
  14. Giải bài 55, 56, 57 trang 38 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
  15. Bài 58, 59, 60 trang 39, 40 bài ôn tập Chương II – Phân thức đại số – SBT Toán 8
  16. Bài tập 61, 62, 63, 64 trang 40, 41 bài ôn tập Chương II – Phân thức đại số – SBT Toán 8
  17. Bài 65, 66, 67 trang 41, 42 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài ôn tập Chương II – Phân thức đại số – SBT Toán 8
  18. Giải bài 1, 2, 3 trang 80 : Bài 1 tứ giác – SBT Toán 8
  19. Bài 4, 5, 6 trang 80 : Bài 1 tứ giác – SBT Toán 8
  20. Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 80 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 1 tứ giác – SBT Toán 8
  21. Bài 11, 12, 13, 14 trang 81 : Bài 2 hình thang – SBT Toán 8
  22. Giải bài 15, 16, 17 trang 81 : Bài 2 hình thang – SBT Toán 8
  23. Bài 18, 19, 20 trang 82 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 2 hình thang – SBT Toán 8
  24. Giải bài 22, 23, 24, 25 trang 82, 83 bài 3 hình thang cân – SBT Toán 8
  25. Bài 26, 27, 28 trang 83 : Bài 3 hình thang cân – SBT Toán 8
  26. Bài tập 30, 31, 32, 33 trang 83 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 3 hình thang cân – SBT Toán 8
  27. Bài 34, 35, 36 trang 84 : Bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – SBT Toán 8
  28. Giải bài 37, 38, 39 trang 84 : Bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – SBT Toán 8
  29. Bài 40, 41, 42, 43 trang 84, 85 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – SBT Toán 8
  30. Giải bài 45, 46, 47, 48 trang 85 : Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
  31. Bài 49, 50, 51, 52 trang 86 : Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
  32. Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 86 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
  33. Bài 57, 58, 59 trang 86 : Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
  34. Giải bài 60, 61, 62, 63 trang 86, 87 bài 6 đối xứng trục – SBT Toán 8
  35. Bài 64, 65, 66, 67 trang 87 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 6 đối xứng trục – SBT Toán 8
  36. Bài tập 68, 70, 71, 72 trang 87, 88 bài 6 đối xứng trục – SBT Toán 8
  37. Bài 73, 74, 75, 76 trang 89 : Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
  38. Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 89 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
  39. Bài 81, 82, 83, 84 trang 90 : Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
  40. Giải bài 85, 86, 87 trang 90 : Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
  41. Giải bài 88, 89, 90, 91 trang 90, 91 bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
  42. Giải bài 92, 93, 94, 95 trang 91, 92 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
  43. Bài tập 96, 97, 98, 99 trang 92 : Bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
  44. Bài 100, 101, 102 trang 92 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
  45. Giải bài 103, 104, 105 trang 93 : Bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
  46. Bài 106, 107, 108, 109 trang 93 : Bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
  47. Bài tập 110, 111, 112, 113 trang 93, 94 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
  48. Bài 114, 115, 116, 117 trang 94 : Bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
  49. Giải bài 118, 119, 120 trang 94, 95 bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
  50. Bài 121, 122, 123 trang 95 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
  51. Giải bài 124, 125, 126, 127 trang 95, 96 bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – SBT Toán 8
  52. Bài 128, 129, 130, 131 trang 96 : Bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – SBT Toán 8
  53. Giải bài 132, 133, 134, 135 trang 96, 97 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 11 hình thoi – SBT Toán 8
  54. Bài 136, 137, 138, 139 trang 97 , 98 bài 11 hình thoi – SBT Toán 8
  55. Giải bài 140, 141, 142, 143 trang 97 : Bài 11 hình thoi – SBT Toán 8
  56. Bài 144, 145, 146, 147 trang 98 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
  57. Bài tập 148, 149, 150 trang 98 : Bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
  58. Bài 151, 152, 153 trang 98, 99 bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
  59. Giải bài 154, 155, 156 trang 99 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
  60. Bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 bài ôn tập chương I – Tứ giác – SBT Toán 8
  61. Giải bài 161, 162, 163, 164 trang 100, 101 bài ôn tập chương I – Tứ giác – SBT Toán 8
  62. Bài 1, 2, 3, 4 trang 155, 156 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 1 đa giác – Đa giác đều – SBT Toán 8
  63. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 156 : Bài 1 đa giác – Đa giác đều – SBT Toán 8
  64. Bài 9, 10, 11 trang 156 : Bài 1 đa giác – Đa giác đều – SBT Toán 8
  65. Giải bài 12, 13, 14, 15 trang 157 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
  66. Bài 16, 17, 18 trang 157, 158 bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
  67. Bài tập 19, 20, 21 trang 158 : Bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
  68. Bài 22, 23, 24 trang 158, 159 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
  69. Giải bài 25, 26, 27 trang 159 : Bài diện tích tam giác – SBT Toán 8
  70. Bài 28, 29, 30, 31 trang 160 : Bài diện tích tam giác – SBT Toán 8
  71. Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 161 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài diện tích hình thang – SBT Toán 8
  72. Bài 36, 37, 38 trang 161, 162 bài diện tích hình thang – SBT Toán 8
  73. Giải bài 39, 40, 41 trang 162 : Bài diện tích hình thang – SBT Toán 8
  74. Bài 42, 43, 44, 45 trang 162, 163 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 5 hình thoi – SBT Toán 8
  75. Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 164 : Bài diện tích đa giác – SBT Toán 8
  76. Bài 51, 52, 53 trang 166 : Bài ôn tập chương II – Đa giác – Diện tích đa giác – SBT Toán 8
  77. Bài tập 1, 2, 3 trang 5 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 mở đầu về phương trình – SBT Toán 8
  78. Bài 4, 5, 6 trang 5, 6 bài 1 mở đầu về phương trình – SBT Toán 8
  79. Giải bài 10, 11, 12 trang 6 : Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – SBT Toán 8
  80. Bài 13, 14, 15 trang 7 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – SBT Toán 8
  81. Giải bài 19, 20, 21 trang 7, 8 , 9 bài 3 Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 – SBT Toán 8
  82. Bài 22, 23, 24 trang 8 : Bài 3 Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 – SBT Toán 8
  83. Giải bài 26, 27, 28 trang 9, 10 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 4 phương trình tích – SBT Toán 8
  84. Bài 29, 30, 31 trang 10 : Bài 4 phương trình tích – SBT Toán 8
  85. Giải bài 35, 36, 37 trang 11 : Bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu – SBT Toán 8
  86. Bài 38, 39, 40 trang 12 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu – SBT Toán 8
  87. Bài tập 43, 44, 45, 46 trang 14 : Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
  88. Bài 47, 48, 49, 50 trang 14 : Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
  89. Giải bài 51, 52, 53, 54 trang 15 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
  90. Bài 55, 56, 57 trang 15 : Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
  91. Giải bài 62, 63, 64, 65 trang 16 : Bài ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  92. Bài 66, 67, 68 trang 17 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  93. Giải bài 69, 70, 71 trang 17 : Bài ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  94. Bài 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – SBT Toán 8
  95. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 51 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – SBT Toán 8
  96. Bài 10, 11, 12, 13 trang 51, 52 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
  97. Bài tập 14, 15, 16, 17 trang 52 : Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
  98. Bài 18, 19, 20, 21 trang 52 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
  99. Giải bài 22, 23, 24, 25 trang 52, 53 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
  100. Bài 26, 27, 28, 29 trang 53 : Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
  101. Giải bài 30, 2.1, 2.2 trang 53 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
  102. Bài 31, 32, 33 trang 54 : Bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
  103. Giải bài 34, 35, 36 trang 54, 55 bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
  104. Bài 37, 38, 39 trang 55 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
  105. Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 56 : Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  106. Bài 45, 46, 47, 48 trang 56, 57 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  107. Bài tập 48, 49, 50, 51 trang 57 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  108. Bài 52, 53, 54, 55 trang 57, 58 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  109. Giải bài 56, 57, 58 trang 58 : Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  110. Bài 59, 60, 61 trang 58 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  111. Giải bài 62, 63, 64 trang 58 : Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  112. Bài 65, 66, 67 trang 59, 60 bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – SBT Toán 8
  113. Giải bài 71, 72, 73, 74 trang 61 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  114. Bài 75, 76, 77, 78 trang 61 bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  115. Giải bài 79, 80, 81, 82 trang 61, 62 bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  116. Bài 83, 84, 85, 86 trang 62 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
  117. Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 bài 1 định lí Ta- Lét trong tam giác – SBT Toán 8
  118. Bài 6, 7, 8, 9 trang 84 : Bài 2 định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- Lét – SBT Toán 8
  119. Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 84, 85 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 2 định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- Lét – SBT Toán 8
  120. Bài 14, 15, 16 trang 85, 86 bài 2 định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- Lét – SBT Toán 8
  121. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 87 : Bài 3 tính chất đường phân giác của tam giác – SBT Toán 8
  122. Bài 21, 22, 23 trang 88 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 3 tính chất đường phân giác của tam giác – SBT Toán 8
  123. Giải bài 25, 26, 27 trang 89, 90 bài 4 khái niệm hai tam giác đồng dạng – SBT Toán 8
  124. Bài 29, 30, 31 trang 90 : Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c. C. C) – SBT Toán 8
  125. Giải bài 32, 33, 34 trang 91 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c. C. C) – SBT Toán 8
  126. Bài 35, 36, 37 trang 92 : Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai (c. G. C) – SBT Toán 8
  127. Bài tập 39, 40, 41, 42 trang 93, 94 bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba (g. C. G) – SBT Toán 8
  128. Bài 73, 74, 75, 76 trang 153, 154 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8
  129. Giải bài 62, 63, 64, 65 trang 150, 151 bài thể tích hình chóp đều – SBT Toán 8
  130. Bài 66, 67, 68, 69 trang 152 : Bài thể tích hình chóp đều – SBT Toán 8
  131. Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 143, 144 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 6 thể tích của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
  132. Bài 44, 45, 46, 47 trang 145 : Bài 6 thể tích của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
  133. Giải bài 48, 49, 50, 51 trang 146, 147 bài 6 thể tích của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
  134. Bài 32, 33, 34, 35 trang 140, 141 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài diện tích xung quanh của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
  135. Giải bài 26, 27, 28 trang 138 : Bài 4 lăng trụ đứng – SBT Toán 8
  136. Bài 13, 14, 15, 16 trang 134, 135 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
  137. Bài tập 17, 18, 19 trang 135, 136 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
  138. Bài 20, 21, 22 trang 136, 137 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
  139. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 133 : Bài 2 hình hộp chữ nhật (tiếp) – SBT Toán 8
  140. Bài 1, 2, 3 trang 131, 132 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 1 hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
  141. Giải bài 51, 52, 53, 54 trang 97 : Bài ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8
  142. Bài 55, 56, 57 trang 98 : Bài ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8
  143. Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 95 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – SBT Toán 8
  144. Bài 48, 49, 50 trang 95, 96 bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – SBT Toán 8
  145. Bài IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 trang 158, 159 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8
  146. Bài 88, 89, 90, IV.1 trang 157, 158 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 8: Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình
 • Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8 Có Lời Giải
 • Giải Bài Tập Trang 23, 24 Sgk Giải Tích 12 ✔️cẩm Nang Tiếng Anh ✔️
 • Bài 1,2,3, 4,5 Trang 60,61 Giải Tích Lớp 12: Hàm Số Lũy Thừa
 • Lời Giải Hay Toán 8 Sách Bài Tập 1, Tập 2, Sách Bài Tập Toán 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Nghệ 11/phần 1/chương 2/bài 12
 • Blockchain Là Gì? Nghề Lập Trình Blockchain Là Nghề “Hốt Bạc”?
 • Bài 34. Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ Tình Hình Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Công Nghiệp Trên Thế Giới (Địa Lý 10)
 • Bí Quyết Học Tốt Môn Hóa Lớp 8 Hay Nhất
 • Tips Học Hóa Lớp 10 Hay Nhất
 • Giải bài tập sách giáo khoa Toán 7 trang 56 

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 6 tập 1 

  Giải vở bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 9, 10

  Giải bài tập Toán 1 trang 6 tập 2 câu 9, 10

  Bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 9

  Cho a và b là hai số tự nhiên. Biết a chia cho 3 dư 1; b chia cho 3 dư 2. Chứng minh rằng ab chia cho 3 dư 2.

  Đang xem: Lời giải hay toán 8 sách bài tập

  Bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 10

  Chứng minh rằng biểu thức n(2n – 3) – 2n(n + 1) luôn chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.

  Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 6 câu 9, 10

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 9

  Ta có: a chia cho 3 dư 1 ⇒ a = 3q + 1 (q ∈N)

  b chia cho 3 dư 2 ⇒ b = 3k + 2 (k ∈N)

  a.b = (3q +1)(3k + 2) = 9qk + 6q + 3k +2

  Vì 9 ⋮ 3 nên 9qk ⋮ 3

  Vì 6 ⋮ 3 nên 6q ⋮ 3

  Vì 3⋮ 3 nên 3k ⋮ 3

  Vậy a.b = 9qk + 6q + 3k + 2 = 3(3qk + 2q + k) +2 chia cho 3 dư 2.(đpcm)

  Giải sách bài tập Toán 8 trang 6 tập 1 câu 10

  Ta có: n(2n – 3) – 2n(n + 1) = 2n2 – 3n – 2n2 – 2n = – 5n

  Vì -5 ⋮ 5 nên -5n ⋮ 5 với mọi n ∈ Z .

  Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  Cách sử dụng sách giải Toán 8 học kỳ 1 hiệu quả cho con

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Đất Nước Ngắn Gọn Đầy Đủ Nhất
 • Soạn Bài Tràng Giang
 • Giải Bài Tập Sinh 12 Bài 15 Sgk: Chương I Và Ii Đầy Đủ Nhất
 • Soạn Văn Bài Ca Ngất Ngưởng Đầy Đủ Nhất Của Nguyễn Công Trứ
 • Soạn Bài Việt Bắc Đầy Đủ Nhất
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 8 Bài 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 33 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 65 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 65, 66, 67: Gam
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 60 Câu 1, 2, 3 Tập 2 Đúng Nhất Bapluoc.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 64 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • a. Cho biết có bao nhiêu học sinh đạt điểm 7? Bao nhiêu học sinh đạt điểm 9?

  b. Nhận xét

  c. Lập lại bảng “tần số”

  Giải sách bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 8 câu 8

  Giải sách bài tập Toán 7 trang 58 tập 2 câu 8

  a. Có 8 học sinh đạt điểm 7.

  Có 2 học sinh đạt điểm 9.

  b. Nhận xét:

  – Điểm cao nhất là 10, điểm thấp nhất là 2 điểm.

  – Số học sinh đạt điểm 7 là nhiều nhất với 8 học sinh.

  – Học sinh chủ yếu được 6 điểm và 7 điểm.

  – Số học sinh đạt 3 điểm và 4 điểm bằng nhau: 3 học sinh

  c. Bảng tần số:

  + Dành thời gian hướng dẫn con cách tham khảo sách như thế nào chứ không phải mua sách về và để con tự đọc. Nếu để con tự học với sách tham khảo rất dễ phản tác dụng.

  + Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

  Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

  + Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

  Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

  + Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

  Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

  Tags: bài tập toán lớp 7 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 7 tập 2, toán lớp 7 nâng cao, giải toán lớp 7, bài tập toán lớp 7, sách toán lớp 7, học toán lớp 7 miễn phí, giải toán 7 trang 8

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 19 Câu 1, 2 Tập 2 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Toán Lớp 3 Ôn Tập Về Giải Toán
 • Ôn Tập Về Giải Toán
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 4: Cộng, Trừ Các Số Có 3 Chữ Số (Không Nhớ)
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 12 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 11 Bài 8: Phép Đồng Dạng
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số
 • Giải Bài Tập Trang 8, 9 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Nhân Đa Thức Với Đa Thức Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 8
 • Giải Bài Tập Trang 22, 23 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1 Trang 14 Bài 54, 55, 56
 • Sách Giải Toán 7, Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2, Sách Giải Toán Lớp 5, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 2 Sách Giáo Khoa, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Giải Toán Lớp 6 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa Tập 2, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa Tập 1, Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 5 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập ở Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7, Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5, Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Toán 6 Phần 2 Số Nguyên Tiết 1, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 (sách Mới) Unit 7, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Em Thuong Doc Nhung Loai Sach Gi. Hay Giai Thich Vi Sao Em Thich Doc Sach Do, Dàn Bài Em Thường Đọc Những Sách Gì Hãy Giải Thích Vì Sao Em Thích Đọc Loại Sách ấy, Sách Mềm Toán Toán 7 Vnen, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Giải Bài Tập Toán Lớp 7, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2, Giải Bài Tập 51 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập Toán, Toán Lớp 1 Bài Giải, Giải Bài Tập Toán Lớp 8, Giải Bài Tập 52 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán Lớp 2 Bài Giải, Bài Toán Giải Của Lớp 1, Giải Bài Tập Toán Lớp 6, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Bài Toán Giải Ra Chữ Anh Yêu Em, Bài Giải Toán Tập 2, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 2, Giải Toán Lớp 7 Bài Hàm Số, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Kế Toán Chi Phí, Giải Bài Tập Toán 10, Giải Bài Tập 62 Toán 9 Tập 2, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 6, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 102, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 96, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 98, Giải Bài Tập Toán 0, Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 99, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 4, Bài Giải Vở Bài Tập Toán, Giải Bài Tập Toán Rời Rạc, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán, Giải Toán Lớp 6 Bài Góc, Giải Toán Lớp 6 Bài 13, Giải Toán Lớp 6 Bài 12, Giải Bài Tập ôn Tập Toán Lớp 7, Giải Bài Tập 23 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài Giải Mẫu Toán Lớp 5, Giải Toán Lớp 5 Bài 96, Giải Toán Lớp 5 Bài 92, Toán Lớp 8 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Toán Lớp 5 Bài 101, Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2, Giải Toán Lớp 8, Toán Lớp 4 Bài Giải, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán 8, Giải Bài Tập 43 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán Lớp 5 Bài Giải, Toán Lớp 3 Bài Giải,

  Sách Giải Toán 7, Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2, Sách Giải Toán Lớp 5, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 2 Sách Giáo Khoa, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa, Giải Bài 4 Trang 56 Sách Cùng Em Học Toán Lop 3 Tập 2, Giải Toán Lớp 6 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Toán 6 Sách Giáo Khoa Tập 2, Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa Tập 1, Giải Toán 9 Sách Giáo Khoa, Giải Toán Lớp 5 Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập ở Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7, Giải Toán Lớp 9 Sách Giáo Khoa, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6, Bài Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5, Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Toán 6 Phần 2 Số Nguyên Tiết 1, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 (sách Mới) Unit 7, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Em Thuong Doc Nhung Loai Sach Gi. Hay Giai Thich Vi Sao Em Thich Doc Sach Do, Dàn Bài Em Thường Đọc Những Sách Gì Hãy Giải Thích Vì Sao Em Thích Đọc Loại Sách ấy, Sách Mềm Toán Toán 7 Vnen,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Trang 19 Toán Lớp 8 Tập 1: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung
 • Bài Tập Nâng Cao Về Dấu Hiệu Chia Hết Trong Toán Lớp 8
 • Bài 22 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 138 Bài 25
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 8: Đối Xứng Tâm

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 8: Đối Xứng Tâm
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 8: Bài 8. Đối Xứng Tâm
 • Đối Xứng Tâm Toán Lớp 8 Bài 8 Giải Bài Tập
 • Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 18. Yến, Tạ, Tấn Trang 20
 • Gia Sư Online: Toán Lớp 4 Trang 23 Yến Tạ Tấn
 • Sách giải toán 8 Bài 8: Đối xứng tâm giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 93: Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 94: Cho điểm O và đoạn thẳng AB (h.75)

  – Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua O.

  – Vẽ điểm B’ đối xứng với B qua O.

  – Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB, vẽ điểm C’ đối xứng với C qua O.

  – Dùng thước để kiểm nghiệm rằng điểm C’ thuộc đoạn thẳng A’B’.

  Điểm C’ thuộc đoạn thẳng A’B’

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 95: Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD (h.79). Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của hình bình hành qua điểm O.

  Lời giải

  AB đối xứng với CD qua O

  AD đối xứng với CB qua O

  Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 95: Trên hình 80, các chữ cái N và S có tâm đối xứng, chữ cái E không có tâm đối xứng. Hãy tìm thêm một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có tâm đối xứng.

  Lời giải

  Chữ H, I, X có tâm đối xứng

  Bài 50 (trang 95 SGK Toán 8 Tập 1): Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua B, vẽ điểm C’ đối xứng với C qua B (h.81)

  Hình 81

  Lời giải:

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  Bài 51 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1): Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm H có tọa độ (3; 2). Hãy vẽ điểm K đối xứng với H qua gốc tọa độ và tìm tọa độ của K.

  Lời giải:

  K đối xứng với H qua gốc tọa độ ⇔ O(0; 0) là trung điểm của KH.

  Dựa vào hình biểu diễn ta có K(-3; -2).

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  Bài 52 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua điểm A, gọi F là điểm đối xứng với D qua C. Chứng minh rằng E đối xứng với điểm F qua điểm B.

  Lời giải:

  Ta có: ABCD là hình bình hành nên AB //= CD, AD//=BC.

  + E đối xứng với D qua A

  ⇒ AE = AD

  Mà BC = AD

  ⇒ BC = AE.

  Lại có BC // AE (vì BC // AD ≡ AE)

  ⇒ AEBC là hình bình hành

  ⇒ EB //= AC (1).

  + F đối xứng với D qua C

  ⇒ CF = CD

  Mà AB = CD

  ⇒ AB = CF

  Mà AB // CF (vì AB // CD ≡ CF)

  ⇒ ABFC là hình bình hành

  ⇒ AC //= BF (2)

  Từ (1) và (2) suy ra E, B, F thẳng hàng và BE = BF

  ⇒ B là trung điểm EF

  ⇒ E đối xứng với F qua B

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  Bài 53 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình 82, trong đó MD // AB và ME // AC. Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm M qua điểm I.

  Lời giải:

  Ta có: MD// AE (vì MD// AB)

  ME // AD (vì ME // AC)

  Nên AEMD là hình bình hành, I là trung điểm của DE nên I cũng là trung điểm của AM, do đó A đối xứng với M qua I.

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  Bài 54 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1): Cho góc vuông xOy, điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, gọi C là điểm đối xứng với A qua Oy. Chứng minh rằng điểm B đối xứng với điểm C qua O.

  Lời giải:

  + B đối xứng với A qua Ox

  ⇒ Ox là đường trung trực của AB

  ⇒ OA = OB (1)

  + C đối xứng với A qua Oy

  ⇒ Oy là đường trung trực của AC

  ⇒ OA = OC (2)

  Từ (1) và (2) suy ra OB = OC (*).

  + Xét ΔOAC cân tại O (do OA = OC) có Oy là đường trung trực

  ⇒ Oy đồng thời là đường phân giác

  Xét ΔOAB cân tại O có Ox là đường trung trực

  ⇒ Ox đồng thời là đường phân giác

  ⇒ B, O, C thẳng hàng (**)

  Từ (*) và (**) suy ra O là trung điểm BC

  ⇒ B đối xứng với C qua O.

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  Bài 55 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua O.

  Lời giải:

  + ABCD là hình bình hành có O là giao điểm hai đường chéo

  ⇒ OB = OD.

  Hai tam giác BOM và DON có:

  ⇒ ΔBOM = ΔDON (g.c.g)

  ⇒ OM = ON

  ⇒ O là trung điểm của MN

  ⇒ M đối xứng với N qua O.

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  Bài 56 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1): Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

  a) Đoạn thẳng AB (h.83a)

  b) Tam giác đều ABC (h.83b)

  c) Biển cấm đi ngược chiều (h.83c)

  d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vật (h.83d)

  Lời giải:

  – Hình 83a có tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng AB

  – Hình 83b không có tâm đối xứng

  ( Lưu ý: Trọng tâm đồng thời là trực tâm của tam giác đều ABC không phải tâm đối xứng của tam giác đó)

  – Hình 83c có tâm đối xứng là tâm của hình tròn.

  – Hình 83d không có tâm đối xứng.

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  Bài 57 (trang 96 SGK Toán 8 Tập 1): Các câu sau đúng hay sai?

  a) Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kì của đường thẳng đó.

  b) Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.

  c) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì có chu vi bằng nhau.

  Lời giải:

  a) Đúng, vì nếu lấy một điểm O bất kì trên đường thẳng thì nó chia đường thẳng đó thành hai và với bất kì một điểm M, trên tia này cũng luôn có một điểm M’ đối xứng với nó qua O trên tia kia.

  b) Sai,

  Giả sử tam giác ABC có trọng tâm G.

  Khi đó điểm A’ đối xứng với A qua G không nằm trong tam giác.

  c) Đúng, vì hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.

  Do đó chu vi của chúng bằng nhau.

  Các bài giải Toán 8 Bài 8 khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 8 Bài 8: Đối Xứng Tâm
 • Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 5
 • Giải Toán 11 Bài 5. Xác Suất Của Biến Cố
 • Giải Bài 1,2,3, 4,5,6,7 Trang 74, 75 Đại Số Và Giải Tích 11: Xác Xuất Và Biến Cố
 • Giải Sách Bài Tập Toán 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Luyện Tập (Trang 72)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 19,20,21, 22,23,24,25 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 1 : Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 75
 • Giải Bài Tập Trang 14 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ
 • Giải Bài Tập 28: Trang 80 Sgk Hình Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập Trang 79, 80 Sgk Toán 8 Tập 1 Bài 20, 21, 22, 23, 24, 25,
 • Sách giải toán 8 Luyện tập (trang 72) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Luyện tập (trang 72 sgk Toán 8 Tập 2)

  Bài 26 (trang 72 SGK Toán 8 tập 2): Cho tam giác ABC, vẽ tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = 2/3.

  Lời giải:

  Khi đó theo định lý Ta-let đảo ta suy ra DE // BC

  + Dựng ΔA’B’C’ = ΔADE

  Vẽ đoạn A’B’ = AD.

  Trên tia B’x lấy điểm C’ sao cho B’C’ = DE.

  Nối C’A’ ta được ΔA’B’C’ = ΔADE

  Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Luyện tập (trang 72 sgk Toán 8 Tập 2)

  Bài 27 (trang 72 SGK Toán 8 tập 2): Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = 1/2 MB, kẻ các tia song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC lầ lượt tại L và N.

  a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

  b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng. Hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

  Lời giải:

  Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Luyện tập (trang 72 sgk Toán 8 Tập 2)

  a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

  b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

  Lời giải:

  a) Gọi chu vi tam giác A’B’C’ là P’ và chu vi tam giác ABC là P.

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  Vậy tỉ số chu vi tam giác A’B’C’ và tam giác ABC là 3/5

  ⇒ P = 100 ⇒ P’ = 60.

  Vậy chu vi tam giác ABC bằng 100dm và chu vi tam giác A’B’C’ là 60dm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 9: Ứng Dụng Thực Tế Của Tam Giác Đồng Dạng
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 9: Thể Tích Của Hình Chóp Đều
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Luyện Tập (Trang 119)
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang 80 Sbt Toán 8 Tập 1
 • Bài 20,21,22, 23,24,25 Trang 79,80 Toán Lớp 8 Tập 1: Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang
 • Giải Sách Bài Tập Môn Toán 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7
 • Lớp 7 – Để Học Tốt Lớp 7 – Giải Bài Tập Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
 • Giải Bt Toán 6 Vnen
 • Ứng Dụng Giải Bài Tập Tiếng Anh
 • giải sách bài tập môn toán 8

  Để học tốt Toán lớp 8, loạt bài Giải sách bài tập Toán 8 (Giải sbt Toán 8) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 8 Tập 1 và Tập 2.

  SBT Toán lớp 8 Tập 1

  Phần Đại số – Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

  Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

  Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

  Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  https://vietjack.com

   › giai-sach-bai-tap-toan-8

  … tập các bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung sbt Toán 8: Đại Số và Hình học giúp bạn học tốt môn Toán lớp 8 …

  ‎SBT Toán lớp 8 Tập 2 · ‎SBT Toán lớp 8 Tập 1 · ‎Giải sách bài tập Toán 8 Tập 1…

  https://vietjack.com

   › giai-sbt-toan-8-tap-2

  … tập các bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung sbt Toán 8: Đại Số và Hình học giúp bạn học tốt môn Toán lớp 8 …

  https://vietjack.com

   › giai-sbt-toan-8-tap-1

  … tập các bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung sbt Toán 8: Đại Số và Hình học giúp bạn học tốt môn Toán lớp 8 …

  Mọi người cũng tìm kiếm

  Sách bài tập Toán 8 Tập 1 PDFGiải Toán 8 SGKSBT Toán 8 Tập 1

  Nhân đơn thức với đa thức – bài tập 1SBT Toán Bài 2Bài 1 trang 5 SBT Toán 8 tập 1

  Giải SBT đại số, hình học toán lớp 8 tập 1, tập 2 – Loigiaihay

  https://loigiaihay.com

   › sbt-toan-lop-8-c403

  Giải sách bài tập đại số, hình học lớp 8 tập 1, tập 2. Giải tất cả các chương và các trang trong sách bài tập đại số và hình học với lời giải chi tiết, phương pháp …

  Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Toán 8 – Sachbaitap.com

  https://sachbaitap.com

   › sbt-toan-lop-8-c6

  Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong sách bài tập (SBT) Toán 8, Đại số và Hình học.

  Shop hoa tươi Thuận An 

  Shop hoa tươi Thủ Dầu Một 

  ✅ Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8 – Sachgiaibaitap.com

  https://sachgiaibaitap.com

   › giai-sach-bai-tap-toan-lop-8

  Sách giải sách bài tập toán 8 Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8 giúp bạn giải các … khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác: …

  Giải vở bài tập Toán 8, Giải Toán lớp 8 – VnDoc.com

  https://vndoc.com

   › Học tập

  Chuyển đến Giải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 4: Hình lăng … — 

  Giải sách bài tập Toán 8 bài 1: Hình … 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn …

  Giải bài tập trang 5,6 – Sách giáo khoa toán 8 tập …

  https://www.youtube.com

   › watch

  13:06

  Liên hệ nhận tư vấn học tập từ thầy Nguyễn Thành Long qua link: https://vinastudy.vn/dang-ky-nhan-tu-van-vinastudy …

  22 thg 6, 2022 · Tải lên bởi Vinastudy – Trường học trực tuyến liên cấp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Review Sách Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại
 • Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Toán Phương Trình Mặt Phẳng
 • Pemenang Lengkap Mama 2022, Exo
 • Giải Thưởng Và Đề Cử Bts
 • Kpop: Bts Tỏa Sáng Với 2 Giải Thưởng Tại Amas 2022 ::mobile Site
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Luyện Tập (Trang 119)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 9: Thể Tích Của Hình Chóp Đều
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 9: Ứng Dụng Thực Tế Của Tam Giác Đồng Dạng
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Luyện Tập (Trang 72)
 • Bài 19,20,21, 22,23,24,25 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 1 : Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ
 • Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 75
 • Sách giải toán 8 Luyện tập (trang 119) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 9 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): ABCD là một hình vuông cạnh 12cm, AE = xcm (h123). Tính x sao cho diện tích tam giác ABE bằng 1/3 diện tích hình vuông ABCD.

  Lời giải:

  Diện tích tam giác vuông ABE là:

  Diện tích hình vuông là S = 12.12 = 144 cm 2

  Theo đề bài ta có:

  Vậy x = 8 cm.

  Các bài giải Toán 8 Bài 2 khác

  Bài 10 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

  Gợi ý: Sử dụng định lí Pitago.

  Lời giải:

  Giả sử tam giác vuông ABC có cạnh huyền là a và hai cạnh góc vuông là b, c.

  Diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền a là a 2

  Diện tích các hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông b, c lần lượt là b 2, c 2.

  Tổng diện tích hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông b, c là b 2 + c 2.

  Theo định lí Pitago, tam giác ABC có: a 2 = b 2 + c 2

  Vậy: Trong một tam giác vuông, tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích vuông dựng trên cạnh huyền.

  Các bài giải Toán 8 Bài 2 khác

  Bài 11 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:

  a) Một tam giác cân

  b) Một hình chữ nhật

  c) Một hình bình hành

  Diện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao?

  Lời giải:

  Ta ghép như sau:

  Diện tích 3 hình này đều bằng nhau vì cùng bằng tổng diện tích của hai tam giác vuông ban đầu.

  Các bài giải Toán 8 Bài 2 khác

  Lời giải:

  Theo đề bài: mỗi ô vuông là 1 đơn vị diện tích nên mỗi cạnh của ô vuông sẽ có độ dài là 1 (đơn vị)

  – Hình thứ nhất là một hình chữ nhật có diện tích là 2.3 = 6 (đơn vị diện tích)

  – Hình thứ hai: ta vẽ thêm 2 nét đứt như trên hình, khi đó:

  S Hình thứ hai = S hình vuông + 2S hình tam giác

  – Hình thứ ba: ta vẽ thêm 1 nét đứt như trên hình, khi đó:

  Các bài giải Toán 8 Bài 2 khác

  Bài 13 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình 125 trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD và HK // AB. Chứng minh rằng hai hình chữ nhật EFBK và EGDH có cùng diện tích.

  Lời giải:

  Để chứng minh S EHDG = S EFBK,

  ABCD là hình chữ nhật ⇒ AB = CD, AD = BC

  Ta có: EH // AF và EF // AH

  ⇒ AHEF là hình bình hành

  Mà Â = 90º

  ⇒ AHEF là hình chữ nhật

  EK // GC, EG // KC

  ⇒ EGCK là hình bình hành

  Mà D̂ = 90º

  ⇒ EGCK là hình chữ nhật

  Từ (1); (2); (3) suy ra đpcm.

  Các bài giải Toán 8 Bài 2 khác

  Bài 14 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.

  Lời giải:

  Diện tích đám đất theo đơn vị m 2 là:

  S = 700.400 = 280000 (m 2)

  1ha = 10000 m 2

  Nên diện tích đám đất tính theo các đơn vị trên là:

  S = 0,28 km 2 = 2800 a = 28 ha.

  Các bài giải Toán 8 Bài 2 khác

  Bài 15 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

  a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy?

  b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất?

  Lời giải:

  a) Hình chữ nhật ABCD đã cho có diện tích là S ACBD = 3.5 = 15 (cm 2)

  Hình chữ nhật kích thước 2cm x 7cm có diện tích là 14cm 2 và chu vi là (2 + 7).2 = 18 (cm)

  Như vậy, vẽ được nhiều hình chữ nhật có diện tích bé hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD cho trước.

  b) + Chu vi hình chữ nhật ABCD đã cho là (5 + 3).2 = 16 cm

  Cạnh hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD là: 16 : 4 = 4 cm

  Diện tích hình vuông này là 4.4 = 16 cm 2

  (Ở trên hình là ví dụ hình vuông MNPQ có cạnh là 4cm)

  Vậy SHCN < SHV

  + Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

  Gọi cạnh của hình chữ nhật có độ dài lần lượt là a, b.

  ⇒ Hình vuông có diện tích lớn nhất.

  Các bài giải Toán 8 Bài 2 khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang 80 Sbt Toán 8 Tập 1
 • Bài 20,21,22, 23,24,25 Trang 79,80 Toán Lớp 8 Tập 1: Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang
 • Giải Toán Lớp 8 Bài Ôn Tập Chương 4 Phần Hình Học
 • Giải Bài 43,44, 45 ,46,47, 48,49 Trang 92,93 Toán 8 Tập 1: Hình Bình Hành
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Lớp 8 (Tập 1)
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Ôn Tập Chương 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 2 Phần Đại Số 8
 • Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số 8: Bài 57,58,59, 60,61,62, 63,64 Sgk Trang 61, 62 Toán Lớp 8 Tập 1
 • Bài 17 Trang 14 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Bài 10 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Giải Bài 58, 59, 60, 61, 62 Trang 99 Sgk Toán 8 Tập 1
 • Sách giải toán 8 Ôn tập chương 4 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) A – Câu hỏi ôn tập (trang 125 sgk Toán 8 Tập 2)

  1. Hãy quan sát phần trong của lớp học rồi chỉ ra:

  a) Các đường thẳng song song với nhau

  b) Các đường thẳng cắt nhau

  c) Các mặt phẳng song song với nhau

  d) Các đường thẳng vuông góc với nhau

  e) Các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng

  f) Các mặt phẳng vuông góc với nhau

  Trả lời:

  Học sinh quan sát trên thực tế

  2. a) Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ? Các mặt là những hình gì?

  b) Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ?

  c) Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy cạnh, mấy đỉnh , mấy mặt?

  Trả lời:

  a) Hình lập phương có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. Các mặt là những hình vuông

  b) Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.

  c) Hình lăng trụ đứng tam giác có 12 cạnh, 8 đỉnh , 6 mặt

  Trả lời:

  Hình 138: Hình chóp tam giác

  Hình 139: Hình chóp tứ giác

  Hình 140: Hình chóp ngũ giác

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 51 (trang 127 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là:

  a) Hình vuông cạnh a;

  b) Tam giác đều cạnh a;

  c) Lục giác đều cạnh a;

  d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a;

  e) Hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a.

  Lời giải:

  Gọi h là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 52 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ như ở hình 142 (mặt trước, mặt sau của thanh gỗ là những hình thang cân, bốn mặt còn lại đều là những hình chữ nhật, cho biết √10 ≈ 3,16).

  Hình 142

  Lời giải:

  Thanh gỗ dạng hình lăng trụ đứng, đáy là hình thang cân. Ta tìm chiều cao của hình thang cân. Ta có:

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 53 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình. Hỏi dung tích của thùng chứa là bao nhiêu?

  Lời giải:

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 54 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144.

  a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu?

  b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi xe chứa được 0,06m 3? (Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi)

  Hình 144

  Lời giải:

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 55 (trang 128 SGK Toán 8 tập 2): A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

  Lời giải:

  Kết quả:

  Cách tính:

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 56 (trang 129 SGK Toán 8 tập 2): Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146):

  a) Tính thể tích khoảng không ở bên trong lều.

  b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu?

  (Không tính các mép và nếp gấp của lều).

  Hình 146

  Lời giải:

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 57 (trang 129 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148) (√3 ≈ 1,73)

  Hướng dẫn: Hình chóp chúng tôi cũng là hình chóp đều.

  Lời giải:

  Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) B – Bài tập ôn tập chương 4

  Bài 58 (trang 129 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của hình cho trên hình 149 với các kích thước kèm theo.

  Lời giải:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Ôn Tập Chương 2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Ôn Tập Chương 2
 • Bài Ôn Tập Chương 3 Hình Học 8: Bài 56,57,58, 59,60,61 Trang 92 Toán Lớp 8 Tập 2
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 3: Bất Phương Trình Một Ẩn
 • Giải Bài Tập Trang 47, 48 Sgk Toán 8 Tập 2 Bài 19, 20, 21, 22, 23, 24,
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Ôn Tập Chương 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Ôn Tập Chương 2
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Ôn Tập Chương 4
 • Câu Hỏi Ôn Tập Chương 2 Phần Đại Số 8
 • Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số 8: Bài 57,58,59, 60,61,62, 63,64 Sgk Trang 61, 62 Toán Lớp 8 Tập 1
 • Bài 17 Trang 14 Sgk Toán 8 Tập 2
 • Sách giải toán 8 Ôn tập chương 2 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  A – Câu hỏi ôn tập chương 2

  1. Định nghĩa phân thức đại số. Một đa thức có phải là một phân thức đại số không ? Một số thực bất kì có phải là một phân thức đại số không ?

  Trả lời:

  – Phân thức đại số (phân thức) là một biểu thức có dạng

  trong đó A, B là những đa thức, B ≠ 0. A là tử thức, B là mẫu thức.

  – Một đa thức được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

  – Một số thực a bất kì cũng là một phân thức đại số.

  2. Định nghĩa hai phân thức đại số bằng nhau.

  Trả lời:

  Hai phân thức

  gọi là bằng nhau nếu AD = BC.

  3. Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức đại số.

  Trả lời:

  Tính chất cơ bản của phân thức đại số:

  – Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

  Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

  4. Nêu qui tắc rút gọn một phân thức đại số. Hãy rút gọn phân thức

  Trả lời:

  Qui tắc rút gọn một phân thức đại số.

  – Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

  – Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó.

  Rút gọn:

  5. Muốn qui đồng mẫu thức của nhiều phân thức có mẫu thức khác nhau làm thế nào ?

  Hãy qui đồng mẫu thức của hai phân thức:

  Trả lời:

  – Muốn qui đồng mẫu thức của nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

  + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.

  + Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

  + Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

  – Quy đồng mẫu hai phân thức trên:

  MTC: 5(x – 1)(x + 1) 2

  Nhân tử phụ tương ứng: 5(x – 1)(x + 1)

  Ta có:

  6. Phát biểu các qui tắc: Cộng hai phân thức cùng mẫu thức, cộng hai phân thức khác mẫu thức. Làm tính cộng:

  Trả lời:

  – Qui tắc cộng hai phân thức cùng mẫu:

  Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

  – Qui tắc cộng hai phân thức khác mẫu:

  Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

  – Làm tính cộng:

  7. Hai phân thức như thế nào được gọi là hai phân thức đối nhau ? Tìm phân thức đối của phân thức

  Trả lời:

  – Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

  8. Phát biểu qui tắc trừ hai phân thức đại số.

  9. Phát biểu qui tắc nhân hai phân thức đại số.

  Trả lời:

  Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:

  10. Cho phân thức

  viết phân thức nghịch đảo của nó.

  11. Phát biểu qui tắc chia hai phân thức đại số.

  12. Giả sử

  là một phân thức của biến x. Hãy nêu điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định.

  Trả lời:

  Phân thức được xác định khi biến x thỏa mãn B(x) ≠ 0.

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Bài 57 (trang 61 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau:

  Lời giải:

  a) – Cách 1: Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau:

  (2x – 3)(3x + 6) = 2x.(3x + 6) – 3.(3x + 6) = 6x 2 + 12x – 9x – 18 = 6x 2 + 3x – 18

  ⇒ 3(2x 2 + x – 6) = (2x – 3)(3x + 6)

  – Cách 2: Rút gọn phân thức:

  b)- Cách 1: Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau:

  – Cách 2: Rút gọn phân thức:

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Bài 58 (trang 62 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

  Lời giải:

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Bài 59 (trang 62 SGK Toán 8 Tập 1):

  Lời giải:

  Ta có:

  Vậy giá trị biểu thức bằng y – (-x) = x + y.

  + Rút gọn biểu thức:

  Vậy giá trị biểu thức bằng 1.

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Bài 60 (trang 62 SGK Toán 8 Tập 1): Cho biểu thức

  a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định.

  b) Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thi nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

  Lời giải:

  a) Biểu thức trên xác định khi tất cả các phân thức đều xác định

  Vậy điều kiện xác định của biểu thức là x ≠ ±1.

  Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Bài 61 (trang 62 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức

  được xác định.

  Tính giá trị của biểu thức tại x = 20040.

  Lời giải:

  + Tìm điều kiện xác định:

  Biểu thức xác định khi tất cả các phân thức đều xác định.

  ⇔ x(x – 10) ≠ 0

  ⇔ x ≠ 0 và x – 10 ≠ 0

  ⇔ x ≠ 0 và x ≠ 10

  ⇔ x(x + 10) ≠ 0

  ⇔ x ≠ 0 và x + 10 ≠ 0

  ⇔ x ≠ 0 và x ≠ -10

  Vậy điều kiện xác định của biểu thức là x ≠ 0 và x ≠ ±10

  + Rút gọn biểu thức:

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Lời giải:

  + Điều kiện xác định:

  x 2 – 5x ≠ 0 ⇔ x(x – 5) ≠ 0 ⇔ x ≠ 0 và x ≠ 5.

  ⇔ x 2 – 10x + 25 = 0

  ⇔ x – 5 = 0

  ⇔ x = 5 (Không thỏa mãn điều kiện xác định).

  Vậy không có giá trị nào của x để giá trị phân thức trên bằng 0.

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Bài 63 (trang 62 SGK Toán 8 Tập 1): Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số, rồi tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức cũng là số nguyên:

  Lời giải:

  (Tách -4x = 6x – 10x để nhóm với 3x 2 xuất hiện x + 2)

  ⇔ x + 2 ∈ Ư(3) = {±1; ±3}

  + x + 2 = 1 ⇔ x = -1

  + x + 2 = -1 ⇔ x = -3

  + x + 2 = 3 ⇔ x = 1

  + x + 2 = -3 ⇔ x = -5

  Vậy với x = ±1 ; x = -3 hoặc x = -5 thì phân thức có giá trị nguyên.

  ⇔ x – 3 ∈ Ư(8) = {±1; ±2; ±4; ±8}

  + x – 3 = 1 ⇔ x = 4

  + x – 3 = -1 ⇔ x = 2

  + x – 3 = 2 ⇔ x = 5

  + x – 3 = -2 ⇔ x = 1

  + x – 3 = 4 ⇔ x = 7

  + x – 3 = -4 ⇔ x = -1

  + x – 3 = 8 ⇔ x = 11

  + x – 3 = -8 ⇔ x = -5.

  Vậy với x ∈ {-5; -1; 1; 2; 4; 5; 7; 11} thì giá trị phân thức là số nguyên.

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  Bài 64 (trang 62 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thức ba.

  Lời giải:

  Điều kiện xác định: x ≠ 0 và x ≠ 5.

  Các bài giải Toán 8 Bài Ôn tập chương 2 khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Ôn Tập Chương 3 Hình Học 8: Bài 56,57,58, 59,60,61 Trang 92 Toán Lớp 8 Tập 2
 • Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 3: Bất Phương Trình Một Ẩn
 • Giải Bài Tập Trang 47, 48 Sgk Toán 8 Tập 2 Bài 19, 20, 21, 22, 23, 24,
 • Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 4: Bất Phương Trình Bạc Nhất Một Ẩn
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 3: Bất Phương Trình Một Ẩn