Hoá Học 12 Bài 1: Este

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 11 Sgk Hóa Học Lớp12: Lipit
 • Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 Trang 13,14 Hóa 10: Hạt Nhân Nguyên Tử, Nguyên Tố Hoá Học, Đồng Vị
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 138, 139 Sách Giáo Khoa Hóa Học 10
 • Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô (Có Đáp Án)
 • Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Có Lời Giải Tham Khảo
 • Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

  Hướng dẫn:

  Tên este = Tên gốc hidrocacbon R’+ Tên gốc axit (đổi “ic” thành “at”)

  + Vinyl -CH=CH 2 là tên gốc hidrocacbon R’

  + Axetat là tên gốc axit ⇒ gốc R là CH 3 COO-

  ⇒ Công thức cấu tạo thu gọn của vinyl axetat sẽ là : CH 3COOCH=CH 2

  Bài 2:

  Đun nóng este HCOOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

  Hướng dẫn:

  Phản ứng este với NaOH chính là phản ứng thủy phân của este trong môi trường kiềm (hay còn gọi là phản ứng xà phòng hóa).

  Đối với những este chứa gốc R’ no thì sản phẩm tạo thành là muối và ancol tương ứng.

  Phương trình phản ứng:

  HCOOCH 3 + NaOH HCOONa + CH 3 OH

  Như vậy sản phẩm thu được là muối Natri format HCOONa và ancol metylic CH 3 OH

  Bài 3:

  Điều chế este CH 3COOCH=CH 2 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây

  Hướng dẫn:

  Đây là cách điều chế dùng riêng cho vinyl axetat.

  (C{H_3}COOH + CHequiv CHoverset{t^{0},xt}{rightarrow}C{H_3}COOCH = C{H_2})

  Như vậy khi điều chế vinyl axetat người ta sử dụng axit axetic và axetilen với xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

  Bài 4:

  Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml NaOH 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là

  Hướng dẫn:

  Viết phương trình phản ứng đã xảy ra, xác định chính xác chất dư, chất hết và chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch bao gồm những chất gì. Sử dụng số liệu của chất hết ta giải quyết được câu hỏi của bài toán.

  Cụ thể như sau:

  CH 3COOC 2H 5 + NaOH → CH 3COONa + C 2H 5OH

  0,1 mol → 0,04 mol → 0,04 mol

  Este dư, chất rắn chỉ có CH 3COONa

  Sau phản ứng có chất rắn gồm: 0,04 mol CH 3COONa

  ⇒ m rắn = 0,04.82 = 3,28g

  Bài 1:

  Este X có công thức phân tử C 2H 4O 2. Đun nóng 9,0g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

  Hướng dẫn:

  Este C 2H 4O 2 có duy nhất một công thức cấu tạo là: HCOOCH 3

  (HCOOC{H_3} + NaOH to HCOONa + C{H_3}OH)

  (begin{array}{l} Rightarrow {n_X} = {n_{HCOONa}} = 0,15,mol\ {m_{_{HCOONa}}} = 0,15.68 = 10,2(gam) end{array})

  Hoặc nhận thấy từ este → Muối thì Na đã thay thế nhóm CH 3 do đó khối lượng muối tăng lên 8.0,15 = 1,2(gam)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi
 • Giải Bài Tập Trang 88 Sgk Hình Học 10 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Toán 10 Bài 3. Phương Trình Đường Elip
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Phản Ứng Đốt Cháy Este Hay, Chi Tiết
 • Phương Pháp Giải Bt Ete Pp Giai Toan Este Doc
 • Hoá Học 12 Bài 10: Amino Axit

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Hóa 12 Bài 8: Thực Hành: Điều Chế Tính Chất Hóa Học Của Este Và Cacbohiđrat
 • Giải Bài Tập 8 Trang 129 Hóa 12
 • ✅ Sách Giáo Khoa Hóa Học Nâng Cao Lớp 12
 • Bài Tập 1,2,3,4,5,6 Trang 36,37 Hóa Lớp 12: Luyện Tập Cấu Tạo Và Tính Chất Của Cacbohiđrat
 • Giải Bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 Trang 145,146 Hóa Học 8: Nồng Độ Dung Dịch
 • Bài tập minh họa

  Bài 1:

  Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin (1), metylamin (2), glixin (3), axit glutamic (4), axit 2,6- điamino hexanoic (5), H 2NCH 2 COONa (6). Các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

  Hướng dẫn:

  Các amino axit có số nhóm -NH 2 nhiều hơn -COOH làm quỳ tím hóa xanh. Vậy các dung dịch làm quỳ hóa xanh là (2), (5), (6)

  (5)

  (C-C-C-C-C-COOH)

  (mid) (mid)

  (NH_{2}) (NH_{2})

  ( Lysin)

  (6)

  (H_{2}N-CH_{2}-COONa)

  Cho 8,24 gam α-amino axit X (phân tử có một nhóm -COOH và một nhóm -NH 2) phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 11,16 gam muối. X là

  Hướng dẫn:

  Cho 200 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là?

  Bài 1:

  Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X được Y. Cô cạn Y thu được m gam rắn khan, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  Cho 4,41 gam một amino axit X tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 5,73 gam muối. Mặt khác cũng lượng X như trên nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,505 g muối clorua. Công thức cấu tạo của X là:

  Hướng dẫn:

  Cứ 1 gốc -COOH + NaOH 1 gốc -COONa

  và 1 gốc -NH 2 + HCl 1 gốc -NH3Cl

  (Rightarrow) Khi X + NaOH dư:

  (Rightarrow Delta m = m _{muoi} – m_X = m_{COONa} – m_{-COOH})

  (Rightarrow n_{-COOH}times (67 – 45) = 5,73 – 4,41)

  (Rightarrow n_{-COOH} = 0,06 (mol))

  Khi X + HCl ta có:(Delta m = m_{muoi} – m_X = m_{-NH_3Cl} – m_{-NH_2})

  (Rightarrow n_{-NH_2}times (52,5 – 16) = 5,505 – 4,41)

  (Rightarrow n_{-NH_2} = 0,03 (mol))

  (Rightarrow) Ta thấy trong 4,41 g X có

  (left{begin{matrix} 0,03 mol-NH_2\ 0,06 mol-COOH end{matrix}right.)

  (Rightarrow) Đặt CTPT X là: R(COOH) 2n(NH 2) n (Rightarrow) n X = (mol)

  (Rightarrow) M X = R + 90n + 16n

  ⇔ R = 41n

  Ta thấy: n = 1; M R = 41 (Rightarrow) R = C 3H 5 thỏa mãn

  (Rightarrow) X là HOOC-CH 2-CH(NH 2)-CH 2-COOH hoặc HOOC-CH(NH 2)-CH 2-CH 2-COOH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bán Tài Liệu File Word Môn Hóa
 • Phương Pháp Giải Bt Hóa
 • Giải Bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 Trang 111 Sgk Hóa 12: Kim Loại Kiềm Và Hợp Chất Quan Trọng Của Kim Loại Kiềm
 • Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11 Trang 113,114 Hóa Lớp 10: Flo
 • Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 Trang 106 Hóa 10: Hiđro Clorua, Axit Clohiđric Và Muối Clorua
 • Bt Tiếng Anh 12 Unit 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad.
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố
 • Bai Tap Xac Suat Moi Nguoi Cung Giai Bt Xac Suat Tong Hop Doc
 • Biến Cố Và Xác Suất Của Biến Cố (Phương Pháp Giải Bài Tập)
 • Phép Thử, Biến Cố, Xác Suất Của Biến Cố
 • I. Phonetics

  1. Choose the words with the different pronunciation of the underlined part.

  10. A. t oo B. sch ool C. ball oon D. fl oo d

  2. Choose the word with the different stress pattern.

  11. A. parents B. pfer C. confirm D. allow

  12. A. grocery B. history C. delicious D. celebrate

  13. A. family B. hospital C. cultural D. romantic

  14. A. resposible B. education C. information D. complicated

  15. A. reply B. order C. appear D. protect

  16. A. beauty B. attempt C. dinner D. motion

  17. A. attractive B. unhappy C. decisive D. generous

  18. A. cover B. open C. explain D. answer

  19. A. pcede B. happen C. create D. contain

  20. A. significant B. integration C. conversation D. independence

  II. vocabulary

  21. Adictionary helps you …………. the meaning of words.

  A. fetch B. determine C. look up D. look up to

  22. A(n) ………….. family consists og three or four generations living together.

  A. big B. extended C. widened D. nuclear

  23. Members of our family have very close ………….. with each other.

  A. love B. feeling C. connection D. relationship

  24. We are …………. a survey about how people spend their free time.

  A. carrying B. working C. conducting D. performing

  25. Women are demanding …………… pay for …………… work.

  A. same B. similar C. identical D. equal

  26. My mother ……………. her career as a secretary before marriage to become a good housewife and mother.

  A. developed B. sacrificed C. interrupted D. continued

  27. He was …………… to leave school because he couldn’t afford the fees.

  A. obliged B. willing C. able D. make

  28. One of the typical …………….. of the Vietnamese culture is workshiping ancestors.

  29. It’s impolite to ask question about someone’s ……………… in many countries.

  A. money B. income C. private D. occupation

  30. A true friend is someone you can ……………. your secret with.

  A. tell B. report C. share D. confide

  If dancing isn’t your thing, perhaps you (31) ……………. singing? Everyone know that karaoke comes from Japan, but it is not the Japanese for ‘drunk and tone-deaf’ as you might think. It (32) …………… means ’empty orchestra’. It all started in a small music (33) ………….. in the city of Kobe. One night, when the usual guitarist didn’t (34) ……………, the desperate bar owner recorded some music and invited his (35) …………… to sing instead. The craze soon (36) …………….. and special karaoke machines were invented.

  The idea was that however (37) …………… you sang everyone applauded at the end and it proved the perfect (38) …………… for stressful Japanese businessmen to relax. Today, you can find karaoke bars all over the world. It is so (39) ……………… in China that restaurants normally have several karaoke machines going at the same (40) ……………. . As one karaoke fan says, it’s something everyone should try at least once in their life.

  31. A. pfer B. like C. hate D. interest

  32. A. surely B. clearly C. actually D. obviously

  33. A. shop B. stage C. tool D. bar

  34. A. turn off B. turn on C. turn up D. turn down

  35. A. clients B. guests C. customers D. shopkeepers

  36. A.widened B. spad C. stretched D. came over

  37. A. well B. badly C. beautifully D. professionally

  38. A. way B. road C. thing D. behaviour

  39. A. famous B. popular C. well-known D. favourable

  40. A. hour B. moment C. time D. times

  III. grammar

  41. He’s a voluntary Australian teacher. He ………….. English in five different countries.

  A. teaches B. taught C. has taught D. had taught

  A. should B. may C. ought D. used to

  43. They asked us ……………… any noise during the performance.

  A. to make B. not to make C. don’t make D. didn’t make

  44. I’m sorry I wasn’t here earlier but I came …………….. I could.

  A. if B. when C. until D. as soon as

  45. Do you think I could borrow that book after you ……………… reading it?

  A. finish B. finishing C. have finished D. will finish

  46. She ………….. in a lot of major films before retirement last year.

  A. stars B. starred C. have starred D. had starred

  47. Mike is on business in London but he ……………… back on Sarturday for your party.

  A. fly B. is flying C. will fly D. will come

  48. If I …………… out late, I always …………….. a taxi home.

  A. stay/ get B. will stay/ get C. stay/ will get D. will stay/ will get

  49. Is this knife for …………… vegetable?

  A. lift B. lifting C. peel D. peeling

  50. I expect to find you …………… hard when I get back.

  A. worked B. working C. be working D. have worked

  Have you ever wondered where the modern disco (51) …………..? Before the Second World War, men and women (52) …………… to night clubs danced in couples to live band. BUt in Paris, during the war, jazz bands (53) ……………. in clubs. People still wanted (54) ……………. so they took along their grammophone players instead and the vary first discotheques were (55) ……………. . The idea remained popular after the war because it was (56) ………….. to pay a DJ than a whole band and soon Parisian discotheques were copied in the USA and other countries.

  It was the arrival of a dance craze called ‘The Twist’ in 1961 (57) ……………. really made discos, as for the first time couples danced without (58) ………….. each other. Fashion, music and technology (59) ……….. quite a bit since then but the dasic idea has never lost (60) ………….. popularity.

  51. A. start B. starts C. started D. had started

  52. A. going B. went C. who go D. had gone

  53. A. was banned B. were banned C. was allowed D. were allowed

  54. A. dance B. dancing C. to dance D. and danced

  55. A. set B. created C. made D. done

  56. A. cheaper B. more cheap C. more cheaper D. cheapest

  57. A. if B. and C. that D. when

  58. A. touch B. touching C. a touch D. being touched

  59. A. moved B. will move C. have moved D. had moved

  60. A. it B. its C. their D. theirs

  IV. reading comphension

  If you show up a bit late for a meeting in Brazil, no one will be too worried. But if you keep someone in New York waiting for ten or fifteen minutes, you may have some explaining to do. Time is seen as relatively flexible in some cultures but it viewed more rigidly in others.

  Back in the 1950s, anthropologist Edward Hall described how the sicial rules of time are like a ‘silent language’ for a given culture. He described how variations in the perception of time can lead to misunderstandings between people from separate countries. “An ambassador who has been kept waiting by foreign visitors need to understand that if his visitor just mutters an apology, this is not necessarily an insult,” Hall wrote.

  Social psychologist Robert Levine has conducted so-called pace-of-life studies in 31 countries. He ranked the countries by measuring three things : Walking speed on urban sidewalks, how quickly postal clerks could fulfil a request for a common stamp and the accuracy of public clocks.

  Kevin Birth, an anthropologist, has examined time perception in Trinidad. There, if someone is meeting friends at 6.00 p.m., people show up at 6.45 or 7.00 and say ‘any time is Trinidad time’. “You can’t simply go into a society and ask someone. ‘Tell me about your conception of time’, Bith says. “You have to come up with other ways to find out”.

  61. According to the text, time cultures

  A. are relatively similar in countries.

  B. accept flexbility in most countries.

  C. vary from society to society.

  D. tell you nothing about countries.

  62. Edward used the example of the ambassador to show that

  A. people in power are easily consulted.

  B. problems can be caused by different views of time.

  C. rules of time are different now from in the past.

  D. misunderstandings over time can be avoided.

  63. From the text, we can understand that the rules of time in different countries

  A. are easily for people to work out.

  B. can be perceived the same.

  C. cause no serious problems.

  D. might not be made explicit to you.

  64. In his research, Robert Levine measured the speed at which postal workers

  A. oerformed a task.

  B. delivered letters.

  C. learned a new skill.

  D. answered a question.

  65. Birth finds there is often a difference between

  A. what community and what indiduals think about time.

  B. people’s practical and theoretical attitudes to time.

  C. what people behave and what they think.

  D. people’s past and psent attitudes to time.

  Don’t be surprised if people you don’t know well ask you how much you earn and how much your car costs. this is quite normal in Singapore. If you are invited for a meal, people will always offer you a second helping. You should always say ‘No’, so as not to appear greedy. This will be understood and your host will give you more anyway.

  In Britain, it is impolite to ask someone about money or age. However, if you arrange to meet someone, try not to be more than a few minutes late. On trains, people tend to sit in silence and read. If you try start a concersation with the person next to you, don’t be surprised if you don’t get much of a response.

  In Thailand, it is quite normal to visit people at home without being invited. It is rude to point at people with your finger but do it by nodding your head instead. The head is considered the most spiritual part of the body and the feet the dirtest part. So never out your feet up on a chair or a desk.

  66. According to the passage, in which country it is not impolite to ask about someone’s salary or wages?

  A. Thailand.

  B. Singapore.

  C. Britain.

  D. All these countries.

  67. As a guest for dinner, you may want to have more food but it is better to refuse when offered.

  A. say ‘No, thanks.’

  B. say ‘I’d love to.’

  C. say ‘Yes, please.’

  D. say ‘You’re welcome’

  68. Punctuality is important here.

  A. in Thailand.

  B. in Singapore.

  C. in Britain.

  D. Not mentioned in the passage.

  69. In Britain, people tend to keep their privacy

  A. in acar.

  B. when travelling to work

  C. at home

  D. on trains.

  70. The Thai considered the head the most spiritual part of the body.

  A. the most respectable

  B. the most attractive

  C. the highest

  D. the most admirable

  V. use of english

  1. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

  71. It (A) took me (B) ages to get used to (C) drive (D) on the highway.

  2. Choose the corret sentence with the same meaning as the one in italics.

  81. I found him smoking by the window.

  A. When I came, he was by the window.

  B. I was smoking when he came.

  C. I thought he was smoking by the window.

  D. When I saw him, he was smoking by the window.

  82. They think the owner of the house is abroad.

  A. The owner of the house is thought to be abroad.

  B. They are sure of the owner of the house.

  C. The owner of the house is to be abroad.

  D. The owner of the house is thought abroad.

  83. We got lost because we had no map with us.

  A. If we had a map with us, we wouldn’t get lost.

  B. We wouldn’t have got lost unless we had had a map with us.

  C. If we had had a map with us, we wouldn’t have got lost.

  D. Without a map, we will get lost.

  84. The heavy rain made it impossible for us to have out picnic.

  A. The heavy rain enabled us to have a picnic.

  B. We couldn’t have our picnic because of the heavy rain.

  C. We went on a picnic in spite of the rain.

  D. All are correct.

  85. Although he had a bad cold, Williams still went to work.

  A. Williams still went to work in spite of his bad cold.

  B. Williams still went to work because of his bad cold.

  C. Williams still had a bad cold in spite of his work.

  D. Having a bad cold, Williams didn’t go to work.

  A. The doctor wanted to rest .

  B. The doctor suggested that I should rest.

  D. The doctor suggested me to rest.

  87. I would do anything for you.

  A. There’s everything I wouldn’t do for you.

  B. There’s many things I wouldn’t do for you.

  C. There is nothing I would do for you.

  D. There is nothing I wouldn’t do for you.

  88. She didn’t say a word when she left the room.

  A. She left the room, saying a word.

  B. Leaving the room, she said nothing.

  C. She left the room without saying a word.

  D. B and C are correct.

  89. Their teacher is making them study hard these days.

  A. Their teacher is asking them to study hard these days.

  B. They are being made study hard these days by their teacher.

  C. They are being made to study hard these days by their teacher.

  D. Making them study hard these days are the teacher’s study.

  90. Even though I admire his knowledge, I don’t like his manners.

  A. Although I admire his knowledge, but I don’t like his manners.

  B. Much as I admire his knowledge, I don’t like his manners.

  C. Because I admire his knowledge, I don’t like his manners.

  D. I admire his knowledge as well as his manners.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 2 Lớp 12: Reading
 • Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 23: Đột Biến Số Lượng Nhiễm S
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 33 Sách Giáo Khoa Hóa Học 9
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 11 Sách Giáo Khoa Hóa Học 9
 • Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8
 • Bt Tiếng Anh 12 Unit 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 8
 • Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 2. Hình Chiếu
 • Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 1. Vai Trò Của Bản Vẽ Kỹ Thuật Trong Sản Xuất Và Đời Sống
 • Giải Vbt Công Nghệ 7 Bài 1: Vai Trò, Nhiện Vụ Của Trồng Trọt
 • Giải Vbt Công Nghệ 7 Bài 3: Một Số Tính Chất Của Đất Trồng
 • I. Phonetics

  1. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

  2. Choose the word with the different stress pattern.

  11. A. return B. parents C. weekend D. household

  12. A. project B. garbage C. message D. disturb

  13. A. holiday B. different C. interesting D. important

  14. A. afford B. nuclear C. problem D. lifestyle

  15. A. solution B. obedient C. confidence D. supportive

  16. A. cultural B. entirely C. biologist D. discussion

  17. A. envy B. equal C. social D. support

  18. A. dominate B. business C. employee D. grandchildren

  19. A. traditional B. appliances C. complicated D. convernience

  20. A. family B. together C. photograph D. mischievous

  II. Vocabulary

  1. Choose the word which best fits each gap of the sentence.

  21. There’s no place like …………… .

  A. house B. home C. home base D. household

  22. She was very ……………. during my father’s illness.

  A. support B. supporter C. supporting D. supportive

  23. Please come ……………… and see us some time. You’re always welcome.

  A. to B. away C. round D. about

  24. They have responsibility ……………… ensuring that the rules are enforced.

  A. on B. for C. in D. with

  25. He was always …………… to his father’s wishes when his father was alive.

  A. pleased B. interested C. obedient D. disappointed

  26. My mother did all the housework …………… her own.

  A. by B. on C. for D. with

  27. Finally, thanks to their parents’ help, they found the ……………… to that problem.

  A. way B. decision C. condition D. solution

  28. We are now attending evening classes to ………………. our English and computer skills.

  A. study B. learn C. know D. improve

  29. Metro is a very cheap place to buy ……………. goods such as washing powder and other cleaning products.

  A. home B. house C. household D. home-made

  A. act B. acting C. active D. action

  2. Choose the word which best fits each gap of the passage.

  Gianluca Vinti has a (31) ………….. job at an Italian university, a car, (32) ……………. clothes and a mobile phone. But in reality, Vinti is a boy, who is still living at home at 33 and unashamed of it. “It’s true thatlife at home is easier”, he says. “I have fewer expenses and my mother still (34) …………… my relationship with my family is excellent. Until I see a valid reason for leaving, I’ll say.”

  Vinti’s not alone: (35) ………….. recent ps, the number of boys between the ages of 18 and 34 living with their parents has (36) …………… 58.5 percent, up from 51.8 percent seven years ago. The main reason boys are at home long after they’ve become men is financial, but the mother-son relationship (37) ………….. as strong as ever. In Italy, leaving your parents’ home at an early age before(38) ……………. married can lead other people to suspect that (39) …………….. is wrong in the family. The normal time to move out of your parents’ house is (40) ………………. you start your own family.

  31. A. teach B. taught C. teacher D. teaching

  32. A. suitable B. modern C. fashionable D. convenient

  33. A. gets B. brings C. takes D. gives

  34. A. so B. despite C. because D. although

  35. A. with B. the fact C. in addition D. according to

  36. A. had B. gone C. got D. reached

  37. A. remains B. seems C. appears D. look likes

  38. A. being B. getting C. having D. becoming

  39. A. nothing B. anything C. everything D. something

  40. A. why B. that C. when D. where

  III. grammar

  1. Choose the word or phrase which best fits each gap of the sentence.

  41. …………… he spoke slowly, I found it difficult at times to follow his argument.

  A. Although B. Despite C. Because D. In spite of

  42. He refused to give up work, ……………. he’d won a million pounds.

  A. Despite B. however C. as though D. even though

  43. By half past ten tomorrow morning, I ………… along the motorway.

  A. drive B. am driving C. will drive D. will be driving

  44. I asked Gill what time it was but she said she ……………. a watch.

  A. isn’t having B. doesn’t have C. didn’t have D. hasn’t had

  45. I’ve known him …………… I left high school.

  A. when B. since C. until D. during

  46. I couldn’t arrive at the airport in time ……………. the traffic was heavy.

  A. but B. despite C. because D. in sipte of

  47. I’d rather you …………. to her why we can’t go toher birthday party.

  A. explained B. to explain C. will explain D. would explain

  48. I’d have told you if I ………….. seen the book.

  A. have B. had C. would have D. should have

  49. We wanted to thank them for what they …………………

  A. do B. did C. are doing D. had done

  50. I sat near the window whenever I ……………… a bus.

  A. take B. took C. has taken D. am taking

  2.Choose the word or phrase which best fits each gap of the passage.

  It was a cold morning and a solf breeze (51) ………….. in the air. We left the cottage by 8 a.m, after (52) …………… the most beautiful place in England at the early winter. The grass (53) …………… wet and we could smell the fresh air in the morning.

  As we (54) ………….. down to the village, the car suddenly (55) …………… . All of us didn’t know what (56) ………….. , as we were in the middle of the forest in a foreign country, two hours away from the departure of our plane back to Portugal.

  The car (57) ………… and we had to leave it at the airport. What should we do? We got desperate and let me (58) ……………. you that this was the most stressful day of my life. We walked and walked all a long day under the rain.

  Finally we (59) …………… a young man that (60) …………… to London. He was very nice and so helpful, so we decided to sleep in Heathrow.

  51. A. danced B. is dancing C. was dancing D. has danced

  52. A. had B. having C. had had D. having had

  53. A. is B. was C. has D. has been

  54. A. went B. were going C. has gone D. had gone

  55. A. stopped B. was stopped C. was stopping D. had stopped

  56. A. do B. did C. doing D. to do

  57. A. rented B. renting C. be rented D. was rented

  58. A. tell B. told C. telling D. to tell

  59. A. find B. found C. have found D. had found

  60. A. went B. was going C. were going D. had gone

  IV. reading comphension

  1.Read the passage and choose the best answer.

  I might be letting my young son watch too much television. I am certainly watching too many of his programs. They can really be perplexing as they force you to ponder the mysteries of life. For example, when Franklin (the turtle) wanted a pet, his parents didn’t want it to be a frog. They felt that frogs beling in a pond. Isn’t that where turtles belong? And why is it that Little Bear’s animal fritends can all talk and behave like people, but his friend Emily has a dog that can only bark and fetch. Tell me that is n’t a mystery!

  And this is gross! The other day we watched a very nice little pig setting up a picnic. One of the foods was a pig ham. Could it have been a soy ham? Is there such a thing? I hope so! Another thing that bothers me: What if Elmo isn’t real? He can’t be a mere puppet! He’s got a better attitude than most people. I just keep wondering. I think we’ll turn off the TVand go out for a walk. Maybe we’ll run into that mouse who dresses well but certainly doesn’t speak as clearly as the average bear.

  61. Which word is a synonym of ‘perplexing’?

  A. Boring.

  B. Confusing.

  C. Humorous.

  D. Itchy.

  62. The author thinks it’s ‘gross’ when a pig

  A. has a picnic because pigs are dirty animals.

  B. eats soy beans because soy beans give pigs gas.

  C. eats ham because ham is too expensive for farm animals.

  D. eats ham because ham is made from pigs.

  63. The author probably

  A. believes that Elmo is a real live creature.

  B. wishes that Elmo were a real live creature.

  C. feels that Elmo is a very annoying creature.

  D. won’t let his son watch Sesame Street.

  64. The author is implying that

  A. there’s a TV mouse that should speak more clearly.

  B. TV mice should not wear good clothes.

  C. bears can really speak more clearly than mice.

  D. watching television is better than playing outdoors.

  65. Which word is a synonym of ‘ponder’?

  A. Avoid.

  B. Remember.

  C. Consider.

  D. Hide.

  2.Read the passage and choose the best answer.

  The American family unit is in the process of change. In the first hall of the 20 th century, there were mainly two types of families: the extended and the nuclear. An extended family includes mother, father, children and some other ralatives, living in the same house. A nuclear family is composed of just parents and children living under the same roof.

  As the American economy had progressed from agricultural to industrial one, people were forced to movie to different parts of the country to get good jobs. These jobs were mainly in the large cities. Now, in fact, three-quarters of Amricans live in urban areas which occupy 2,5% of the national total land mass. Of the 118 million in the labour force, only 3 million still work on the farm.

  Since moving for better jobs has often pided the extended family, the nuclear family became popular. At psent, 55% of the families in the U. S are nuclear families. But besides the two types of traditional family groupings, the family is now being expanded to include a variety other living arrangements because of porce. There are is an increase in single-parent families, in which a father or mother live with one or more children. Divorce has also led to blended families, which occur when pviously married men and women marry again and combine the children from former marriage into a new family. There are also some couples who do not want to have children to form two-person childless families.

  66. A nuclear family is one that

  A. consists of father, mother and children living in the same house.

  B. relatives live with.

  C. there are only grandparents, parents and their children living in.

  D. is bigger than extended family.

  67. Under the same roof means

  A. a house with one roof .

  B. a house with the roof the same as the wall.

  C. in the same building.

  D. under the house.

  68. The nuclear family becomes more popular because of

  A. more porces.

  B. the pision of the extended family.

  C. fewer jobs in big cities.

  D. an increase in single-parent families.

  69. How many types of families have there been in the U. S since the first half of the 20 th century?

  A. Two. B. Three. C. Four D. Five

  70. A blended family is a newly-formed family

  A. with the combination of children of the two pviously maried father and mother.

  B. that has only father or mother living with children.

  C. in which there are no children.

  D. that there is only one couple living in.

  V. use of english

  1. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs corecting.

  71. It (A) believed that “Men (B) make house (C) and women make (D) home”.

  72. Our family (A) is a base (B) from which we can go (C) into the world with (D) confident.

  73. (A) During the school year, I’m not allowed (B) to watch television (C) when I have finished my (D) homework.

  74. I (A) have been looking (B) for my keys. (C) Did you see them (D) anywhere?

  75. (A) Could you (B) tell us (C) a few about (D) your family?

  76. (A) In spite of he was (B) very tired, Mr. Brown tried his (C) best (D) to finish his report on time.

  77. Nowadays, grandparents can live (A) happy (B) with (C) their children (D) and grandchildren.

  78. When Mary’s friends (A) arrived (B) at the station yesterday (C) to see her off, the train (D) left.

  79. I (A) met your old (B) English teacher (C) while (D) walked down the street.

  80. (A) My daughter attempts (B) passing the (C) entrance examination (D) this year.

  3.Choose the correct sentence with the same meaning as the one in italics.

  81. Sebastian’s career as a television psenter began five years ago.

  A. Sebastian has worked as a television psenter since five years.

  B. Sebasrian has worked as a television psenter for five years.

  C. Sebastian has been worked as a television psenter for five years.

  D. Sebastian worked as a television psenter for five years.

  82. Charles live quite near his aunt’s house.

  A. Charles doesn’t live a distance from his aunt’s house.

  B. Charles doesn’t live away from his aunt’s house.

  C. Charles doesn’t live a long way from his aunt’s house.

  D. Charles used to live near his aunt’s house.

  83. Tom regretted buying the second-hand car.

  A. Tom wished he hadn’t bought the second-hand car.

  B. Tom wished he hasn’t bought the second-hand car.

  C. Tom wished he didn’t bought the second-hand car.

  D. Tom wished he wouldn’t buy the second-hand car.

  84. She moved to London two years ago.

  A. It is two years since she has moved to London.

  B. It is two years since she moved to London.

  C. It was two years since she moved to London.

  D. It was two years since she has moved to London.

  85. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the correct.

  A. In spite of taking a taxi, Bill still arrived late for the correct.

  B. Bill still arrived late for the correct despite he took a taxi.

  C. In spite of a taxi, Bill still arrived late for the concert.

  D. Because he took a taxi, Bill still arrived late for the correct.

  86. If he’d had my address with him, he’d have sent me a postcard.

  A. He sent me a postcard because he had address with him.

  B. He didn’t send me a postcard because he didn’t have my address with him.

  C. He didn’t send me a postcard because he doesn’t have my address with him.

  D. He didn’t send me a postcard although he had my address with him.

  87. Riding a bicycle on the pavement is against the law.

  A. You are not allowed to ride a bicycle on the pavement.

  B. You are not allowed riding a bicycle on the pavement.

  C. You shouldn’t ride a bicycle on the pavement.

  D. It is impossible to ride a bicycle on the pavement.

  88. They’ll have to cancel the picnic if it rains.

  A. The picnic will be cancelled if it rains.

  B. The picnic will have to be cancelled if it rains.

  C. The picnic must be cancelled if it rains.

  D. The picnic will has to be cancelled if it rains.

  89. My cousin lost his job two years ago.

  A. My cousin has been unemployed for two years.

  B. My cousin has been unemployed since two years.

  C. My cousin was unemployed for two years.

  D. My cousin has been employed for two years.

  90. After locking the door of the shop, she left.

  A. She didn’t leave as soon as she locked the door of the shop.

  B. She left before she locked the door of the shop.

  C. She didn’t leave before she locked the door of the shop.

  D. She didn’t leave until she locked the door of the shop.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 1 Lớp 12: Reading
 • Sách Bài Tập Vật Lí 9
 • Gợi Ý 5 Quyển Sách Giải Tiếng Anh Lớp 7 Dành Cho Học Sinh
 • Giải Bài Tập Hóa Học Trên Điện Thoại Bằng Ứng Dụng Nào?
 • Unit 6 Lớp 10: Listening
 • Phương Pháp Giải Bt Vật Lý 12 (2011)

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Toán Về Mệnh Đề Và Phương Pháp Giải
 • Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh Đề
 • Giải Bài 1,2,3 Trang 9 Đại Số Lớp 10 : Bài Tập Mệnh Đề
 • Bài Tập Về Mệnh Đề
 • Bài Tập Toán Lớp 10 Chương 1: Mệnh Đề
 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẬT LÝ 12

  CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

  5. Gia tốc của chuyển động quay

  * Gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm)

  Đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc dài ()

  * Gia tốc tiếp tuyến

  Đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của ( và cùng phương)

  * Gia tốc toàn phần

  Góc ( hợp giữa và :

  Lưu ý: Vật rắn quay đều thì at = 0 ( =

  6. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

  Trong đó: + M = Fd (Nm)là mômen lực đối với trục quay (d là tay đòn của lực)

  + (kgm2)là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay

  Mômen quán tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng

  – Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết diện nhỏ:

  – Vật rắn là vành tròn hoặc trụ rỗng bán kính R: I = mR2

  – Vật rắn là đĩa tròn mỏng hoặc hình trụ đặc bán kính R:

  – Vật rắn là khối cầu đặc bán kính R:

  7. Mômen động lượng

  Là đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn quanh một trục

  L = I( (kgm2/s)

  Lưu ý: Với chất điểm thì mômen động lượng L = mr2( = mvr (r là k/c từ đến trục quay)

  8. Dạng khác của phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

  9. Định luật bảo toàn mômen động lượng

  Trường hợp M = 0 thì L = const

  Nếu I = const ( ( = 0 vật rắn không quay hoặc quay đều quanh trục

  Nếu I thay đổi thì I1(1 = I2(2

  10. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

  11. Sự tương tự giữa các đại lượng góc và đại lượng dài trong chuyển động quay và chuyển động thẳng

  Chuyển động quay

  (trục quay cố định, chiều quay không đổi)

  Chuyển động thẳng

  (chiều chuyển động không đổi)

  (m/s)

  (m/s2)

  (N)

  (kg)

  (kgm/s)

  (J)

  Chuyển động quay đều:

  ( = const; ( = 0; ( = (0 + (t

  Chuyển động quay biến đổi đều:

  ( = const

  ( = (0 + (t

  Chuyển động thẳng đều:

  v = cónt; a = 0; x = x0 + at

  Chuyển động thẳng biến đổi đều:

  a =

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bt Kinh Tế Lượng Chương 2
 • Giải Vở Bài Tập Khoa Học Lớp 5 Bài 1: Sự Sinh Sản
 • 7516127 Quạt Giải Nhiệt Xe Bt
 • 290 Câu Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô Có Lời Giải
 • Các Bài Tập Môn Kinh Tế Vĩ Mô (Có Đáp Án)
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 12: Đời Sống Kinh Tế, Văn Hoá

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 2 Giải Bài Toán Có Lời Văn
 • Bài Giải Toán Tìm X Lớp 2
 • Ôn Tập Giải Toán Có Lời Văn Lớp 2
 • Ôn Tập Giải Toán Có Lời Văn Lớp 2 On Tap Giai Toan Co Loi Van Lop 2 Doc
 • 40 Bài Toán Đếm Hình Lớp 1
 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá

  Giải bài tập môn Lịch sử lớp 7

  Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 12

  là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài tập 1 trang 37 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

  1. Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của

  A. Nhà nước. B. làng xã.

  C. quý tộc. D. địa chủ.

  2. Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho

  A. tướng lĩnh quân đội. B. quý tộc.

  C. địa chủ. D. nhà vua.

  3. Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để

  A. cho quân lính cày cấy.

  B. làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

  C. phong cho những người có công, làm đồn điền để cho các tù binh cày cấy.

  D. bán cho phú nông.

  4. Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích

  A. khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

  B. Quản lí việc sản xuất nông nghiệp,

  C. đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang.

  D. để nâng cao uy tín của nhà vua, triều đình.

  Trả lời

  1. A 2. D 3. B 4. A

  Bài tập 2 trang 37 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô □ trước các câu sau.

  □ 1. Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước.

  □ 2. Ở vùng hải đảo và biên giới Lý – Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều chợ.

  □ 3. Thời Lý, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất.

  □ 4. Thời Lý, nông dân chiếm đa số trong dân cư.

  □ 5. Thời Lý, văn hoá, giáo dục chưa phát triển.

  Trả lời

  Đúng: 1, 2, 3, 4;

  Sai: 5

  Bài tập 3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Trả lời

  Bài tập 4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

  Trả lời

  1-e; 2-d; 3-a; 4-c; 5-b.

  Bài tập 5 trang 39 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Trả lời

  Bài tập 6 trang 39 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Trả lời

  Tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Viêt thời Lý

  Văn hóa giáo dục

  – Năm 1070 lập Văn Miếu

  – Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên

  – Năm 1076 mở Quốc Tử Giám cho con em quý tộc học.

  – Giáo dục thi cử còn hạn chế.

  Bài tập 7 trang 40 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Theo em, dưới thời Lý, nền kinh tế nỏns nghiệp nước ta phát triển là do những nguyên nhân nào ? Nền nông nghiệp phát triển có tác dụng gì?

  Trả lời

  • Nông nghiệp thời Lý phát triển do Nhà nước rất quan tâm, cho ban hành nhiều chính sách, biện pháp khuyến nông tích cực. Nhân dân hăng hái lao động sản xuất, xã hội ổn định…
  • Nền nông nghiệp phát triển, đời sống dân chúng sung túc, xã hội ổn định, nhân dàn tin tưởng vào vua và triều đình, chính quyền được củng cố vững mạnh… là cơ sở để bảo vệ và phát triển đất nước.

  Bài tập 8 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Vì sao thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý phát triển?

  Trả lời

  Thủ công nghiệp thời Lý phát triển vì triều đình tạo điều kiện thuận lợi ; nông nghiệp phát triển, đời sống dân chúng sung túc, do đó nhu cầu tiêu thụ hàng hoá tăng lên

  Bài tập 9 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  a) Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh – Tiền Lê?

  b) Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính quyền, phát triển văn hoá?

  Trả lời

  a) Tinh hình giáo dục thời Lý khác với thời Đinh – Tiền Lê: trường học Nho học được mở, các kì thi Nho học được thực hiện, nhiều người tài giỏi đỗ đạt…

  b) Giáo dục phát triển có tác dụng củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh, văn hoá, văn học phát triển…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 23. Kinh Tế, Văn Hóa Thế Kỉ Xvi
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 7 Bài 23: Kinh Tế, Văn Hóa Thế Kỉ Xvi
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 23: Kinh Tế, Văn Hoá Thế Kỉ Xvi
 • Bài 20. Nước Đại Việt Thời Lê Sơ
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 20: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ (1428
 • Bt Tiếng Anh 5 Unit 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2: Reading
 • Unit 12 Lớp 11: Reading
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 9: English In The World
 • Giải Sbt Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations
 • Sách Bài Tập Vật Lý 6
 • 4/ A. after B. morning C. often D. before

  5/ A. homework B. afternoon C. exercise D. centre

  6/ They usually ……… early and do morning exercise.

   gets on B. get up C. get on D. gets up

  7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.

   do B. are C. does D. x

  8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.

   watch B. to watch C. watches D. watchs

  9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.

   do – help B. do – helps C. does – helps D. does – help

  10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.

   on B. at C. with D. in

  11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.

  12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.

  13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

  14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.

  15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.

  16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ . ……………………………………………………………………………..

  17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ? ……………………………………………………………………………..

  18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/ . ……………………………………………………………………………..

  19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ? ……………………………………………………………………………..

  20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/ . ……………………………………………………………………………..

  Lesson 2

  4/ A. library B. Internet C. cinema D. information

  5/ A. partner B. swimming C. grandparents D. project

  Eg: How often/ you/ go to the library? – twice a month.

  è How often do you go to the library? – I go to the library twice a month.

  6/ How often/ you/ study with a partner? – twice a week.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  7/ How often/ Linda/ go to the cinema? – once a month.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  8/ How often/ your mother/ go shopping? – every day.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  9/ How often/ you/ surf the Internet? – once a week.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  twice after cooking often late are

  Adam: What (10)……… you doing, Susan?

  Susan: I’m (11) …………… dinner.

  Adam: Do you like cooking?

  Susan: Yes, I do. I usually cook (12) ………….. school because my mother always comes home (13) ………… I help my mother with shopping too.

  Adam: How (14) ……………. do you go shopping?

  Susan: (15) ……………. a week.

  16/ Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần………………………………………………………………

  17/ Tom đến rạp chiếu phim 2 lần 1 tháng. …………………………………………………………………….

  18/ Hàng ngày tớ đi xe đạp đến trường. ……………………………………………………………………………

  19/ Bố bạn làm gì vào buổi tối? – Ông ấy thỉnh thoảng lên mạng.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  READING COMPRENSION

  My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh. Sometimes, I go to the library to look for some information. My family go to the cinema once a month.

  20/ What’s her name? ……………………………………………………………

  21/ Does she get up late in the morning? ………………………………………………………………………….

  22/ Who does she go to school with? ………………………………………………………………

  23/ What’s her partner’s name? …………………………………………………………………………………………

  24/ How often do her family go to the cinema? ……………………………………………………………………………

  Unit 3: Where did you go on holiday? Lesson 1 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác: Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

  4/ A. holiday B. ancient C. imperial D. summer

  5/ A. photo B. seaside C. island D. about

  Exercise 3: Chọn đáp đúng để hoàn thành câu:

  6/ I went ……… a trip with my family. A. in B. on C. at D. of

  7/ What was the trip …….? A. is B. was C. like D. were

  8/ ……… did you go on holiday? A. What B. Where C. Which D. How many

  9/ She went to Hoi An Ancient ……… A. city B. village C. town D. island

  10/ Where ……… you last summer? A. are B. was C. were D. is

  Exercise 4: Chọn từ điền vào đoạn hội thoại:

  Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu:

  21/ on/ Where/ you/ holiday/ were/ ? …………………………………………………………….

  …………………………………………………………..

  22/ to/ I/ Dong Xuan/ Hoan Kiem/ Market/

  went/ and/ Lake/ .

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  23/ you/ go/ Where/ summer/ last/ did/? ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Exercise 6: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B: Lesson 2 Exercise 1: Chọn từ có cách phát âm và trọng âm khác:

  3/ A. motorbike B. countryside C. underground D. information

  Exercise 2: Nối cột A với cột B để được câu hoàn chỉnh: Exercise 3: Chọn câu hỏi đúng nhất cho phần gạch chân trong câu trả lời:

  9/ ………………………………………………………………………..? I went to Da Nang City last summer.

  10/ ………………………………………………………………………..? I went by motorbike with my father.

  11/ ………………………………………………………………………..? I went to see my grandparents.

  12/ ………………………………………………………………………..? Yes, I did. It was fantastic.

  Did you enjoy the trip? Who did you go to see? Where did you go on holiday? How did you get there? Exercise 4: Dịch đoạn văn sau sang tiếng Anh:

  Tớ tên là Minh. Mùa hè năm ngoái, gia đình tớ …………………………………………………………………………………

  đã đi đến Huế bằng tàu hỏa. Nhà tớ đến để thăm ………………………………………………………………………………….

  ông bà của chúng tớ. Chúng tớ đã đến thăm kinh ………………………………………………………………………………….

  thành Huế. Chuyến đi của tớ rất tuyệt vời! ………………………………………………………………………………….

  Lesson 3 Exercise 1: Liệt kê các cụm từ sao cho hợp lý:

  1/ by taxi, by train, …………………………………………………………………………………………………………………………….

  2/ last summer, last ……………………………………………………………………………………………………………………………

  3/ went, came, ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  4/ Sam Son Beach, Phu Quoc Island, ……………………………………………………………………………………………………

  Exercise 2: Mỗi dòng trong đoạn văn dưới dây có 1 lỗi sai, em hãy tìm và sửa lỗi sai đó:

  Thanh and his parents go back to their hometown to visit 5/ …………………………………………….

  his uncle last weekend. He live in a small village in Nam Dinh 6/ …………………………………………….

  Province. They went to Ha Noi Railway Station with taxi. Then 7/ …………………………………………….

  they took a plane to their hometown. His uncle took them to 8/ …………………………………………….

  Vi Xuyen Lake, Rong Market and Thinh Long Beach. They has 9/ …………………………………………….

  a wonderful time in their hometower. 10/ ………………………………………….

  Trả lời các câu hỏi sau dựa vào nội dung đoạn văn trên:

  11/ Where’s Thanh’s hometown? ………………………………………………………………….

  12/ How did they get to Ha Noi Railway Station? ……………………………………………………………………………

  13/ Did they go to their hometown by coach? ……………………………………………………………………

  14/ Where did they go in Nam Dinh Province? ………………………………………………………………………………………

  15/ What was the trip like? ………………………………………………………………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 7
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 9 (Tập 2)
 • Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tập Sách Toán Lớp 9 Tập 2 Phần Đại Số
 • Giải Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 2 Phần Đại Số
 • Giải Bài 11,12 ,13,14 Trang 42,43 Toán Đại Số 9 Tập 2: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Giải Bài Tập Hoá 12 Bài 4 Luyện Tập Este Và Chất Béo Hay Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Luyện Tập: Este Và Chất Béo
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 4: Luyện Tập: Este Và Chất Béo
 • Giải Hóa Lớp 12 Bài 1: Este
 • Học Và Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Phản Ứng Este Hóa
 • Giải bài tập Hoá 12 Bài 4 Luyện tập este và chất béo hay nhất là tâm huyết biên soạn của quý thầy, quý cô dạy tốt môn hóa trên toàn quốc. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các em hoàn thành bài tập Luyện tập este và chất béo nhanh chóng, dễ dàng. Top giải bài tập hóa học 12 hay được cập nhật nhanh nhất tại Soanbaitap.com.

  Giải bài tập Hoá 12 Bài 4 Luyện tập este và chất béo thuộc phần: CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT

  Hướng dẫn giải bài tập hóa 12 bài 4 Luyện tập este và chất béo

  1. Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12. So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

  Đề bài:

  So sánh chất béo và este về: Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

  Nắm được khái niệm, đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của este và chất béo.

  Lời giải chi tiết:

  So sánh este với chất béo

  2. Giải bài 2 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 18 SGK Hóa học 12. Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.

  Đề bài:

  Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.

  Lời giải chi tiết:

  Đề bài:

  Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ 2 : 1.

  Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

  Từ tỉ lệ mol hai axit ta suy ra CTCT của este.

  Lời giải chi tiết:

  Hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ 2 : 1 nên este có 2 gốc C17H35COO và 1 gốc C15H31COO

  Đáp án B

  4. Giải bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12. Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi…

  Đề bài:

  Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

  a) Tìm công thức phân tử của A.

  b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

  a)

  – Công thức tổng quát của este no, đơn chức là Cn­H2nO2 (n≥2)

  Lời giải chi tiết:

  a) Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là Cn­H2nO2 (n≥2)

  Ta có nA=nO2=3,232=0,1 (mol)

  b)

  Gọi CTPT của A là

  Theo pt: số mol = số mol A = 0,1 mol

  → là H (hay muối là HCOONa)

  → CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).

  5. Giải bài 5 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 18 SGK Hóa học 12. Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol…

  Đề bài:

  Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa.

  Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

  Lời giải chi tiết:

  + Cách 1:

  (mol) ; nC17H31COONa=3,02302=0,01 (mol).

  Ta luôn có: nX = nglixerol = 0,01 mol

  + Cách 2:

  PTHH tổng quát: (RCOO)3C­3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

  ⇒ m = = 0,02. 304 = 6,08(g)

  mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g

  BTKL ⇒ a = meste = mmuối + mglixerol – NaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g

  Tỉ lệ : = 0,01 : 0,02 = 1:2

  ⇒Có 2 công thức cấu tạo phù hợp:

  Đề bài:

  Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

  A. etyl fomat. B. etyl propionate.

  C. etyl axetat. D. propyl axetat.

  Khi thủy phân este đơn chức với KOH vừa đủ ta luôn có:

  Lời giải chi tiết:

  Gọi CTPT của este là RCOOR1

  Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

  Theo pt: = nKOH = 0,1 mol.

  Đáp án C

  7. Giải bài 7 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài 7 trang 18 SGK Hóa học 12. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được…

  Đề bài:

  Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là

  A. C2H4O2. B. C3H6O2.

  C. C4H8O2. D. C5H8O2.

  Lời giải chi tiết:

  Đáp án B

  8. Giải bài 8 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài 8 trang 18 SGK Hóa học 12. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với…

  Đề bài:

  10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

  A. 22%. B. 42,3%.

  C. 57,7%. D. 88%.

  Đặt số mol mỗi chất trong X là x, y

  Lập hệ 2 phương trình 2 ẩn dựa vào dữ kiện đề bài:

  + mX

  + nNaOH

  Lời giải chi tiết:

  Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y

  nNaOH = (mol).

  Ta có hệ phương trình :

  %metyl axetat = %.

  Đáp án B

  Xem Video bài học trên YouTube

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Luyện Tập Este Và Chất Béo
 • Địa Lí 9 Bài 34: Thực Hành Phân Tích Một Số Ngành Công Nghiệp Trọng Điểm Ở Đông Nam Bộ
 • Bài 1 Trang 89 Sgk Địa 9
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp Theo)
 • Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 9 Bài 17: Vùng Trung Du Và Miền Núi Bắc Bộ
 • Bt Va Pp Giai Bt Este Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Giải Bt Ete Pp Giai Toan Este Doc
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Phản Ứng Đốt Cháy Este Hay, Chi Tiết
 • Giải Toán 10 Bài 3. Phương Trình Đường Elip
 • Giải Bài Tập Trang 88 Sgk Hình Học 10 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi
 • TRANSCRIPT

  Trng THPT Anh sn 3 2011

  Ti liu n thi i hc nm 2010-

  CHUYN V ESTE- LIPITA. KIN THC C BN CN chúng tôi thc tng qut ca este: * Este no n chc: CnH2n+1COOCmH2m+1 (n 0, m 1) Nu t x = n + m + 1 th CxH2xO2 (x 2) R C O R’ * Este a chc to t axit n chc v ru a chc: (RCOO)nR * Este a chc to t axit a chc v ru n chc R(COOR)n O Tn gi ca este hu c:

  gc axit

  gc ru

  Trng THPT Anh sn 3 2011

  Ti liu n thi i hc nm 2010-

  Trng THPT Anh sn 3 Ti liu n thi i hc nm 20102011 21 Thu phn hon ton 13,2 gam este no, n chc, mch h X vi 100ml dung dch NaOH 1,5M (va ) thu c 4,8 gam mt ancol Y. Tn gi ca X l A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl propionat D. Propyl axetat 22. Thu phn hon ton mt este no, n chc, mch h X vi 200ml dung dch NaOH 2M (va ) thu c 18,4 gam ancol Y v 32,8 gam mt mui Z. Tn gi ca X l A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Propyl axetat 23. Thu phn este X c CTPT C4H8O2 trong dung dch NaOH thu c hn hp hai cht hu c Y v Z trong Y c t khi hi so vi H2 l 16. X c cng thc l A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 D. C2H5COOCH3

  Ch s axt ca cht bo: L s miligam KOH cn trung ho lng axit bo t do c trong 1 gam cht bo. V(ml). CM. 56 Cng thc:

  Ch s axt =

  mcht bo(g) Ch s x phng ho ca cht bo: l tng s miligam KOH cn trung ho lng axit tdo v x phng ho ht lng este trong 1 gam cht bo Cng thc:

  V(ml). CM. 56 mcht bo(g)

  Ch s x phng =

  28. X phng ho hon ton 2,5g cht bo cn 50ml dung dch KOH 0,1M. Ch s x phng ho ca cht bo l: A. 280 B. 140 C. 112 D. 224 29. Muon trung hoa 5,6 gam mot chat beo X o can 6ml dung dch KOH 0,1M . Hay tnh ch so axit cua chat beo X va tnh lng KOH can trung hoa 4 gam chat beo co ch so axit bang 7 ? A. 4 va 26mg KOH B. 6 va 28 mg KOH C. 5 va 14mg KOH D. 3 va 56mg KOH Siu tm v bin son: Nguyn Vn X 3

  Trng THPT Anh sn 3 Ti liu n thi i hc nm 20102011 30. Mun trung ho 2,8 gam cht bo cn 3 ml dd KOH 0,1M. Ch s axit ca cht bo l A.2 B.5 C.6 D.10 31. trung ho 4 cht bo c ch s axit l 7. Khi lng ca KOH l: A.28 mg B.280 mg C.2,8 mg D.0,28 mg 32. trung ho 14 gam mt cht bo cn 1,5 ml dung dch KOH 1M. Ch s axit ca cht bo l A. 6 B. 5 C. 7 D. 8 33. trung ha lng axit t do c trong 14 gam mt mu cht bo cn 15ml dung dch KOH 0,1M. Ch s axit ca mu cht bo trn l (Cho H = 1; O = 16; K = 39) A. 4,8 B. 6,0 C. 5,5 D. 7,2 34. x phng ho hon ton 2,52g mt lipt cn dng 90ml dd NaOH 0,1M. Tnh ch s x phng ca lipit A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 35. trung ho axt t do c trong 5,6g lipt cn 6ml dd NaOH 0,1M. Ch s axt ca cht bo l: A. 5 B. 6 C. 5,5 D. 6,5

  Siu tm v bin son: Nguyn Vn X

  4

  Trng THPT Anh sn 3 2011

  Ti liu n thi i hc nm 2010-

  DANG chúng tôi HAI CHT HU C N CHC (MCH H) TC DNG VI KIM TO RA 1. Hai mui v mt ancol th 2 cht hu c c th l: RCOOR ‘ RCOOR ‘ (1) hoc (2) R1COOR ‘ R1COOH – nancol = nNaOH hai cht hu c cng thc tng qut (1) – nancol < nNaOH hai cht hu c cng thc tng qut (2) VD1: Mt hn hp X gm hai cht hu c. Cho hn hp X phn ng va vi dung dch KOH th cn ht 100 ml dung dch KOH 5M. Sau phn ng thu c hn hp hai mui ca hai axit no n chc v c mt ru no n chc Y. Cho ton b Y tc dng vi Natri c 3,36 lt H2 (ktc). Hai hp cht hu c thuc loi cht g? HD Theo ta c: nKOH = 0,1.5 = 0,5 mol Ancol no n chc Y: CnH2n+1OH 1 CnH2n+1OH + Na CnH2n+1ONa + H2 2 0,3 mol 0,15 mol Thu phn hai cht hu c thu c hn hp hai mui v mt ancol Y vi nY < nKOH Vy hai cht hu c l: este v axit VD2: Hn hp M gm hai hp cht hu c mch thng X v Y ch cha (C, H, O) tc dng va ht 8 gam NaOH thu c ru n chc v hai mui ca hai axit hu c n chc k tip nhau trong dy ng ng. Lng ru thu c cho tc dng vi natri d to ra 2,24 lt kh H2 (ktc). X, Y thuc lai hp cht g? HD nNaOH = 0,2 mol nAncol = 0,2 mol Thu phn hai cht hu c X, Y v thu c s mol nAncol = nNaOH. Vy X, Y l hai este. 2. Mt mui v mt ancol th hai cht hu c c th l: – Mt este v mt ancol c gc hidrocacbon ging ru trong este: RCOOR1 v R1OH – Mt este v mt axit c gc hidrocacbon ging trong este: RCOOR1 v RCOOH – Mt axit v mt ancol. 3. Mt mui v hai ancol

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 7 Sgk Hóa 12: Este
 • Giải Vbt Địa Lí 6 Bài 18: Thời Tiết, Khí Hậu Và Nhiệt Độ Không Khí
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 6
 • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 8
 • Giải Vbt Công Nghệ 8: Bài 2. Hình Chiếu
 • Phản Ứng Oxi Hoá Khử, Cách Lập Phương Trình Hoá Học Và Bài Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Phản Ứng Oxi Hóa Khử Là Gì? Ví Dụ Phương Trình Phản Ứng Oxi Hóa Khử
 • Một Số Phương Pháp Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử
 • Bttn Tổng Hợp Phản Ứng Oxi Hóa Khử (Có Lời Giải Chi Tiết)
 • Phản Ứng Oxi Hóa Khử
 • Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Phản Ứng Oxi Hóa Khử
 • Phản ứng oxi hoá khử cũng xảy ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu trong các động cơ, các quá trình điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin, acquy. Hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kim, chế tạo hoá chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hoá học… đều không thực hiện được nếu thiếu các phản ứng oxi hoá – khử.

  Vậy sự oxi hoá, sự khử, chất oxi hoá, chất khử và phản ứng oxi hoá khử là gì? làm sao để lập phương trình cho phản ứng oxi hoá khử? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này.

  I. Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử

  + Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố. Hay phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự chuyến electron giữa các chất phản ứng.

  * Ví dụ 1: Đốt cháy magie trong không khí, xảy ra sự oxi hoá magie

  – Trước phản ứng Mg có số oxi hoá là 0, sau phản ứng là +2, Mg nhường electron:

  – Quá trình Mg nhường electron là quá trình oxi hoá

  * Ví dụ 2: Sự khử CuO bằng H 2 xảy ra theo phản ứng.

  – Trước phản ứng Cu có số oxi hoá là +2, sau phản ứng là 0, Cu nhận electron:

  – Quá trình Cu nhận electron là quá trình khử

  II. Chất khử, chất oxi hoá, sự oxi hoá, sự khử

  1. Chất khử (chất bị oxi hoá)

  – Khái niệm: Chất khử là chất có khả năng nhường e (cho e).

  – Dấu hiệu nhận biết:

  + Sau phản ứng, số oxi hoá của chất khử tăng.

  + Chất khử có chứa nguyên tố chưa đạt đến mức oxi hoá cao nhất.

  Chú ý: Nguyên tố ở nhóm XA có số oxi hoá cao nhất là +X.

  2. Chất oxi hoá (chất bị khử)

  – Khái niệm: Chất oxi hoá là chất có khả năng nhận e (thu e).

  – Dấu hiệu nhận biết:

  + Sau phản ứng, số oxi hoá của chất oxi hoá giảm.

  + Chất oxi hoá có chứa nguyên tố có mức oxi hoá chưa phải thấp nhất.

  Chú ý: Kim loại có số oxi hoá thấp nhất là 0, phi kim thuộc nhóm xA thì số oxi hoá thấp nhất là (x – 8).

  – Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó.

  – Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

  * Lưu ý: Sự nhường electron chỉ có thể xảy ra khi có sự nhận electron. Vì vậy sự oxi hoá và sự khử bao giờ cũng diễn ra đồng thời trong một phản ứng. Tóm lại, Trong phản ứng oxi hoá khử bao giờ cũng có chất oxi hoá và chât khử tham gia.

  III. Cách lập phương trình phản ứng Oxi hoá – Khử

  – Cân bằng phương trình phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp thăng bằng electron, phương pháp này dựa trên nguyên tắc: Tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận

  – Để lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng bằng electron, ta thực hiện các bước sau đây:

  * Ví dụ 1: Lập PTHH của phản ứng P cháy trong O 2 tạo thành P 2O 5 theo phương trình:

  Bước 1: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hoá và chất khử.

  Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử, sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận.

  Lập PTHH của cacbon monooxit khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao, thành sắt và cacbon đioxit theo PTPƯ sau:

  Bước 1: Xác định số oxi hoá

  – Số oxi hoá của C tăng từ +2 lên +4 ⇒ C trong CO là chất khử

  Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử

  Cân bằng phương trình phản ứng Oxi hóa khử:

  IV. Bài tập về phản ứng oxi hoá khử

  * Bài 1 trang 82 sgk hóa 10: Cho phản ứng sau:

  – Những phản ứng theo đề bài cho, phản ứng oxi hóa – khử là : A.

  – Còn các phản ứng còn lại không phải là phản ứng oxi hóa khử.

  * Bài 2 trang 82 sgk hóa 10: Cho phản ứng sau:

  Ở phản ứng nào NH 3 không đóng vai trò chất khử?

  – Phản ứng NH 3 không đóng vai trò chất khử là phản ứng ở câu D:

  – Lý do: Do N không thay đổi số oxi hóa trước và sau phản ứng.

  * Bài 3 trang 83 sgk hóa 10: Trong số các phản ứng sau:

  – Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử.

  * Lời giải bài 3 trang 83 sgk hóa 10:

  – Trong các phản ứng trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố N và S.

  A. Chỉ là chất oxi hóa.

  B. Chỉ là chất khử.

  C. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

  D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

  Chọn đáp án đúng.

  * Lời giải bài 4 trang 83 sgk hóa 10:

  – Trong phản ứng trên NO 2 đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng

  * Bài 5 trang 83 sgk hóa 10: Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

  * Lời giải bài 5 trang 83 sgk hóa 10:

  – Chất oxi hóa là chất nhận electron.

  – Sự oxi hóa một chất là làm cho chất đó nhường electron.

  – Chất khử là chất nhường electron.

  – Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

  – Nguyên tử Fe nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của Fe được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

  – Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

  * Bài 6 trang 83 sgk hóa 10: Thế nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ba thí dụ.

  * Lời giải bài 6 trang 83 sgk hóa 10:

  – Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

  – Các ví dụ minh họa:

  * Bài 7 trang 83 sgk hóa 10: Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

  * Lời giải bài 7 trang 83 sgk hóa 10:

  a) Ta có PTHH:

  – Thực hiện các bước cân bằng PTHH bằng phương pháp thăng bằng electron.

  b) Ta có PTHH:

  – Thực hiện cân bằng bằng phương pháp electron.

  c) Ta có PTHH:

  – Phương trình hoá học sau khi cân bằng như sau:

  * Lời giải bài 8 trang 83 sgk hóa 10:

  – Theo bài ra ta có: V AgNO3 = 85/1000 = 0,085 (lít)

  ⇒ n AgNO3 = V.C M = 0,085.0,15 = 0,01275 (mol).

  – Phương trình hóa học của phản ứng:

  – Theo PTPƯ: n Cu =(1/2).n AgNO3 = 0,01275/2 = 0,006375 (mol).

  ⇒ Khối lượng đồng tham gia phản ứng là: m Cu = n.M = 0,006375.64 = 0,408 (g).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Phương Trình Oxi Hóa
 • Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Phương Trình Oxi Hóa
 • Nâng Cao Toán Lớp 8
 • Giải Phương Trình Bậc 2 Số Phức
 • Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn (Nâng Cao)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100