Giải Sbt Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 21, 22, 23 Trang 106 : Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song
 • Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song
 • Bài 6 Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Bài 14, 15 Iii.1, Iii.2 Trang 12 : Bài Ôn Tập Chương 3 Thống Kê
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 10: Làm Tròn Số
 • Giải SBT Toán 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

  Bài 21 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Thế nào là hai đường thẳng song song

  Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu trả lời đùng:

  a. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chùng

  b. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

  c. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

  d. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau không trùng nhau

  Lời giải:

  Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

  a. Đúng

  b. sai (vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau)

  c. Đúng

  d. Đúng

  Bài 22 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Thế nào là hai đoại thẳng song song?

  Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu đúng:

  a. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau

  b. Hai đoạ thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song

  Lời giải:

  a. Sai

  b. Đúng

  Bài 23 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Làm thế nào để nhận biết a // b?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

  a. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc so le bằng nhau thì a // b

  b. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b

  c. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

  Lời giải:

  Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

  a. Đúng

  b. Đúng

  c. Đúng

  Lời giải:

  Hình a: AB // CD

  Hình b: EG // FH

  Hình c: AB //CD// A’B’ //C’D’

  AD //BC // A’D’ //B’C’

  AA’ // BB’ //CC’ //DD

  Bài 25 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho các điểm C nằm ngoài đường thẳng d. vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a // b (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

  Lời giải:

  Bài 26 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ hai đương thẳng a và b sao cho a//b

  Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b

  Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b

  Chú ý: có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí điểm M được chọn

  Lời giải:

  Có các trường hợp sau:

  Bài 4.1 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chọn trong số các từ hay cụm từ: có điểm chung (1); không trùng nhau và không cắt nhau (2); so le trong (3); đồng vị (4) điền vào chỗ trống (…) trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về hai đường thẳng song song.

  a) Hai đường thẳng không ….. thì song song.

  b) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc…….bằng nhau thì song song

  Lời giải:

  Bài này không yêu cầu học sinh phải điền duy nhất một phương án.

  a) Có thể điền: (1) có điểm chung hoặc (2) không trùng nhau và không cắt nhau.

  b) Có thể điền: (3) so le trong hoặc (4) đồng vị.

  Bài 4.2 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc: ∠(D 1 ) ; ∠(D 2 ) ; ∠(D 3 ) ; ∠(D 3 và giải thích cách tìm.

  Lời giải:

  ∠D 2 = 39° vì là góc đồng vị với ∠E = 39°.

  ∠D 4 = 39° vì là góc đối đỉnh với ∠D 2.

  ∠D 3 = 141° vì bù với góc ∠D 4.

  ∠D 1 = 141° vì là góc đối đỉnh với ∠D 3.

  Bài 4.3 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 5.

  a) Hai đường thẳng Mz và Ny có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

  b) Hai đường thẳng Ny và Ox có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

  Lời giải:

  a) Vẽ Ny’ là tia đối của tia Ny, Mz’ là tia đối của tia Mz. Khi đó, góc MNy’ bề bù với góc Mny, do đó ∠MNy’ = 30°. Từ đó, z’Mz song song với yNy’ vì có một cặp góc đồng vị bằng nhau (cùng bằng 30°).

  b) Vì ∠MNO = 90° và ∠MNy’ = 30° suy ra ∠ONy’ = 60°. Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Khi đó, góc NOx’ kề bù với góc Nox, do đó ∠NOx’ = 60°. Từ đó, x’Ox song song với yNy’ vì có một cặp góc đồng vị bằng nhau (cùng bằng 60°).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 8: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 6: Tam Giác Cân
 • Giải Sbt Toán 7 Hai Góc Đối Đỉnh.
 • Bài 1, 2, 3, 4 Trang 99, 100 : Bài 1 Hai Góc Đối Đỉnh
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 3: Biểu Đồ
 • Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song.

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hai Đường Thẳng Song Song
 • Đề Cương Ôn Tập Thi Học Kì 2 Toán 7 Khá Hay Năm 2022
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 7, 8 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 7, 8 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số
 • Giải bài 24 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

  Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

  a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

  a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a // b

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a và b song song với nhau.

  Giải bài 25 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

  Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

  – Trong mặt phẳng lấy hai điểm phân biệt A, B bất kì, vẽ đường thẳng AB

  – Đặt cạnh huyền của êke trùng với đường thẳng AB sao cho một đỉnh của êke trùng với điểm A. Vẽ đường thẳng a đi qua điểm A

  – Đến đây, ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau

  Khi đó ta được a // b

  Giải bài 26 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

  Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng $120^0$. Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? Vì sao?

  Hai đường thẳng Ax, By bị cắt bởi đường thẳng AB, nên

  $left.begin{matrix} widehat{xAB}, và, widehat{yBA}, so, le, trong\ widehat{xAB} = widehat{yBA} = 120^0end{matrix}right}$

  Theo dấu hiệu hai đường thẳng song song suy ra Ax//By

  Giải bài 27 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

  Cho tam giác ABC, Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

  – Dùng thước đo độ đo góc C

  – Vẽ góc $widehat{CAx}$ = $widehat{C}$

  – Đo độ dài đoạn thẳng BC

  – Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD có độ dài bằng BC, ta được đoạn AD cần vẽ. Tiếp tục vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax, ta được xx’ là đường thẳng cần vẽ.

  Giải bài 28 trang 91 sgk hình học 7 tập 1

  Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

  – Vẽ đường thẳng xx’ tùy ý

  – Lấy điểm A nằm ngoài đường thẳng xx’

  – Qua A vẽ đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’

  Giải bài 29 trang 92 sgk hình học 7 tập 1

  Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’O’y’ có O’x’ //Ox và O’y’ //Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’O’y’ có bằng nhau không?

  – Qua O’ vẽ O’y’ // Oy sao cho $widehat{x’O’y’}$ là góc nhọn, có thể có các trường hợp như sau:

  Khi $widehat{xOy}$ là góc nhọn, ta vẽ như thế nào thì $widehat{x’O’y’}$ = $widehat{xOy}$. Ta nói $widehat{x’O’y’}$ và $widehat{xOy}$ là cặp góc có cạnh tương ứng song song.

  Giải bài 30 trang 92 sgk hình học 7 tập 1

  Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q ở hình 20b, có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

  Với hình 20b, có thể kiểm tra như sau:

  Vẽ một đường thẳng bất kì cắt hai đường thẳng p và q. Đo các cặp góc so le trong hoặc các cặp góc đồng vị xem có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì hai đường thẳng p, q song song và ngược lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán 7 Bài 4. Hai Đường Thẳng Song Song
 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau Đầy Đủ Nhất
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Toán 7 Bài 4. Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song.
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hai Đường Thẳng Song Song
 • Đề Cương Ôn Tập Thi Học Kì 2 Toán 7 Khá Hay Năm 2022
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 7, 8 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 7, 8 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • §4. HAI ĐƯỜNG THANG song song A. Tóm tắt kiến thức Định nghĩa Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành: Có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a song song với b. Có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a song song với b. B. Ví dụ giải toán Ví dụ. Cho hình vẽ bên với A]=108°, Có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a song song với b. Giải. Ta có B] + B2 = 180° (hai góc kề bù). B2 = 72°. Chứng minh a // b. Do đó Aj = B[ (= 108°), mà hai góc ở vị trí đồng vị suy ra a // b. 97 Nhận xét. Khi chứng minh hai đường thẳng song song, chúng ta cần xác định hai góc ở vị trí so le trong (hoặc đồng vị) sau đó chứng minh chúng bằng nhau. Cũng có thể chứng minh hai góc ở vị trí trong cùng phía bù nhau. 7 ĐHTT7/1-A c. Hưống dẫn giải bài tạp trong sách giáo khoa Bài 24. a) a // b. b) a song song với b. Chú ý: Câu b có thể thay "một cặp góc so le trong" bằng "một cặp góc đồng vị". Bài 25. Kẻ đường thẳng AB rồi dùng êke vẽ hai góc ở vị trí so le trong (hoặc đồng vị) bằng nhau. A Bài 26. Hai đường thẳng Ax; By tạo với AB cặp góc so le trong xAB và yBA bằng nhau (bằng 120°) nên Ax // By. y B Nhận xét. Cung cách làm như vậy ta có thể lấy được điểm D nữa trên tia đối của tia Ax. Bài 28. Bạn đọc tự vẽ theo các bước hình 18 hoặc hình 19 (SGK). Bài 29. Hướng dẫn. Dùng thước đo góc, ta kiểm tra thấy xOy = X' o' y'. Chú ỷ. Giải thích xOy = x'O'y' như sau: Gọi s là giao điểm của hai tia Ox và O'y'. Ta có Oy // o1 y' tức là Oy // Sy', suy ra xOy = xSy' (hai góc đồng vị). Tương tự: X' o' y' = xSy' (hai góc đổng vị). Do đó : xOy = x'O'y' (=xSy'). Bài 30. Kẻ một đường thẳng thứ ba cắt m và n. Đo hai góc đồng vị, ta thấy chúng bằng nhau, chứng tỏ m // n. Cũng kiểm tra bằng cách làm như trên, ta kết luận p // q. Chú ý. Do có nhiều đường kẻ cắt p và q không theo cùng một chiều nên bằng mắt nhìn, ta có cảm giác rằng p không song song với q. Đó là một sai lầm của thị giác. Cho xOy = 120°. Trên tia Ox lấy điểm A (A O). Qua A kẻ tia Az nằm trong góc xOy sao cho OAz= 60°. Chứng minh Az // Oy. Gọi Oa và Ab lần lượt là tia phân giác của xOy và xAz. Chứng minh rằng Oa // Ab. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ tia Ax và By trong đó xAB =a; ABy =4cc Tim số đo a để Ax // By. Lời giải - Hướng dần - Đáp số Ta có B2 + B3 - 180° (hai góc kể bù) hay Do đó Ai = B3 (= 50° j, mà hai góc ở vị trí so le trong, suy ra a // b. Kẻ tia At là tia đối của tia Ax Ta có Nị + = 180° nên ẨỊ = 80°. Ta có Aị + A2 = 120° nên A2 = 40° Suy ra Bị + A2 = 180°, mà hai góc ớ vị trí trong cùng phía nên xt // By hay Ax // By. Nhận xét. Để chứng minh Ax và By song song với nhau, trên hình vẽ chưa có cặp góc so le trong nào bằng nhau hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, cũng chưa xuất hiện cặp góc trong cùng phía. Việc kẻ thêm tia At nhằm xuất hiện một trong các điều kiện trên. Bài toán còn cách khác là tính góc BAx rồi suy ra góc BAx và góc ABy bằng nhau. Suy ra B3 = Cị , mà hai góc ở vị trí so le trong nên Bz // Ct. a) Ta có : OAz +xOy = 60° +120° = 180° , mà OAz và xOy là cặp góc trong cùng phía nên suy ra Az // Oy. b) Az // Oy nên xAz = xOy = 120° (vì chúng ở vị trí đồng vị). Ab là tia phàn giác của xAz nên xAb =4xAz = 6O°. 2 Oa là tia phân giác của xOy nên xòa = I xôy = 60°. Suy ra xAb = xOa, mà hai góc ở vị trí đồng vị nên suy ra Oa // Ab. xAB và ABy là hai góc ở vị trí trong cùng phía, nên để Ax H By thì xÃB + ẤBy = 180° hay a + 4a = 180° B

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau Đầy Đủ Nhất
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc
 • Giải Toán 7 Bài 1. Hai Góc Đối Đỉnh
 • Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 6 Từ Vuông Góc Đến Song Song
 • Bài 14, 15 Iii.1, Iii.2 Trang 12 : Bài Ôn Tập Chương 3 Thống Kê
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 10: Làm Tròn Số
 • Giải Bài 93, 94, 95, 96 Trang 25 Sách Bài Tập Toán 7 Tập 1
 • Bài 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Trang 25 Sbt Toán 7 Tập 1
 • Bài 4 hai đường thẳng song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

  Câu 21 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

  Thế nào là hai đường thẳng song song?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng?

  a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

  b) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

  c) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

  d) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau, không trùng nhau.

  Giải

  Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

  a) Đúng.

  b) Sai (Vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau).

  c) Đúng.

  d) Đúng.

  Câu 22 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

  Thế nào là hai đoạn thẳng song song?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

  a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

  b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.

  Giải

  a) Sai.

  b) Đúng.

  Câu 23 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

  Làm thế nào để nhận biết a // b?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu trả lời đúng?

  a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b.

  b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b.

  c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b.

  Giải

  Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

  a) Đúng b) Đúng c) Đúng

  Câu 24 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

  Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau

  Hình b: EG // FH

  Hình c: AB // CD // A’B’// C’D’

  AD // BC // A’D’ // B’C’

  AA’ // BB’ //CC’ // DD’

  Câu 25 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

  Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a //b (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

  Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b.

  Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b.

  Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm M được chọn.

  Giải

  Có các trường hợp sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 21, 22, 23 Trang 106 : Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Sbt Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 8: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 6: Tam Giác Cân
 • Giải Sbt Toán 7 Hai Góc Đối Đỉnh.
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 Trang 118, 119, 120 Toán 7 Tập 1(Cạnh Góc Cạnh)
 • Bài 24,25,26, 27,28,29,30 Trang 91,92 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Bài Tập 4: Trang 91 Sgk Toán Học Lớp 7
 • Bài Tập 4 Trang 91 Sgk Toán 7 Tập 2: Cho Góc Vuông Xoy, Điểm A Thuộc Tia Ox, Điểm B Thuộc Tia Oy..
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 7 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 4 Tập 1
 • Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

  Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

  Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

  a) Hai đường thẳng a,b song song với nhau được kí hiệu là…

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì

  Lời giải:

  a)…a//b.

  b)…a song song với b.

  Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

  Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

  Lời giải:

  Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

  Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120 o. Hỏi hai đường thẳng Ax,By có song song với nhau không? Vì sao?

  Lời giải:

  Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120 o)

  Vậy Ax// By.

  Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

  Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

  Lời giải:

  Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

  Vẽ hai đường thẳng xx’,yy’ sao cho xx’ //yy’.

  Lời giải:

  Cách vẽ:

  – Vẽ một đường thẳng tùy y, chẳng hạn đường thẳng xx’

  – Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’

  – Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ //xx’

  Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

  Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’//Ox, O’y’//Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không?

  Lời giải:

  Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1):

  Đố.Nhìn xem hai đường thẳng m,n ở hình 20a hai đường thẳng p,q ở hình 20b có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

  Lời giải:

  Theo hình vẽ thì m//n, p//q

  Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song,còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Trang 55, 56 Sgk Toán 7 Tập 2 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Giải Bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 Trang 66,67 Sgk Toán 7 Tập 2: Tính Chất Ba Đường Trung Tuyến Của Tam Giác
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 Trang 118, 119, 120 Toán 7 Tập 1(Cạnh Góc Cạnh)
 • Bài 24,25,26, 27,28,29,30 Trang 91,92 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Bài Tập 4: Trang 91 Sgk Toán Học Lớp 7
 • Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Bài 21 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Thế nào là hai đường thẳng song song

  Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu trả lời đùng:

  a. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chùng

  b. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

  c. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

  d. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau không trùng nhau

  Lời giải:

  Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

  a. Đúng

  b. sai (vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau)

  c. Đúng

  d. Đúng

  Bài 22 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Thế nào là hai đoại thẳng song song?

  Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu đúng:

  a. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau

  b. Hai đoạ thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song

  Lời giải:

  a. Sai

  b. Đúng

  Bài 23 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Làm thế nào để nhận biết a // b?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

  a. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc so le bằng nhau thì a // b

  b. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b

  c. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

  Lời giải:

  Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

  a. Đúng

  b. Đúng

  c. Đúng

  Hình b: EG // FH

  Hình c: AB //CD// A’B’ //C’D’

  AD //BC // A’D’ //B’C’

  AA’ // BB’ //CC’ //DD

  Bài 25 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho các điểm C nằm ngoài đường thẳng d. vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a // b (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

  Bài 26 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ hai đương thẳng a và b sao cho a//b

  Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b

  Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b

  Chú ý: có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí điểm M được chọn

  Lời giải:

  Có các trường hợp sau:

  Bài 4.1 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chọn trong số các từ hay cụm từ: có điểm chung (1); không trùng nhau và không cắt nhau (2); so le trong (3); đồng vị (4) điền vào chỗ trống (…) trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về hai đường thẳng song song.

  a) Hai đường thẳng không ….. thì song song.

  b) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc…….bằng nhau thì song song

  Lời giải:

  Bài này không yêu cầu học sinh phải điền duy nhất một phương án.

  a) Có thể điền: (1) có điểm chung hoặc (2) không trùng nhau và không cắt nhau.

  b) Có thể điền: (3) so le trong hoặc (4) đồng vị.

  Bài 4.2 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc: ∠(D1 ) ; ∠(D2 ) ; ∠(D3 ) ; ∠(D3và giải thích cách tìm.

  Lời giải:

  ∠D 2 = 39° vì là góc đồng vị với ∠E = 39°.

  ∠D 4 = 39° vì là góc đối đỉnh với ∠D 2.

  ∠D 3 = 141° vì bù với góc ∠D 4.

  ∠D 1 = 141° vì là góc đối đỉnh với ∠D 3.

  Bài 4.3 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 5.

  a) Hai đường thẳng Mz và Ny có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

  b) Hai đường thẳng Ny và Ox có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

  a) Vẽ Ny’ là tia đối của tia Ny, Mz’ là tia đối của tia Mz. Khi đó, góc MNy’ bề bù với góc Mny, do đó ∠MNy’ = 30°. Từ đó, z’Mz song song với yNy’ vì có một cặp góc đồng vị bằng nhau (cùng bằng 30°).

  b) Vì ∠MNO = 90° và ∠MNy’ = 30° suy ra ∠ONy’ = 60°. Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Khi đó, góc NOx’ kề bù với góc Nox, do đó ∠NOx’ = 60°. Từ đó, x’Ox song song với yNy’ vì có một cặp góc đồng vị bằng nhau (cùng bằng 60°).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Trang 55, 56 Sgk Toán 7 Tập 2 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Giải Bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 Trang 66,67 Sgk Toán 7 Tập 2: Tính Chất Ba Đường Trung Tuyến Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Đơn Thức Đồng Dạng
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 4: Đơn Thức Đồng Dạng
 • Giải Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán 4 Vnen Bài 106: Ôn Tập Về Đại Lượng (Tiếp Theo)
 • Toán Lớp 4 Trang 63, 64: Đề
 • Giải Bài Tập Trang 63, 64 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 54: Đề
 • Giải Bài 1, 2, 3 Trang 6 Sgk Toán 4
 • Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng song song Bài 1 (trang 53 SGK Toán 4): Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD Lời giải: – Vẽ đường thẳng MN đi qua M và vuông góc với CD – Vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với MN …

  Giải Toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng song song

  Bài 1 (trang 53 SGK Toán 4): Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD

  Lời giải:

  – Vẽ đường thẳng MN đi qua M và vuông góc với CD

  – Vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với MN

  Bài 2 (trang 53 SGK Toán 4): 2. Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB

  Lời giải:

  Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

  Trong tứ giác ADBC có:

  – Cặp cạnh AD và BC song song với nhau

  – Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

  Bài 3 (trang 54 SGK Toán 4): Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

  a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

  b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có góc vuông hay không?

  Lời giải:

  – Học sinh dùng ê – ke vẽ như hình dưới

  – Học sinh dùng ê – ke để kiểm tra sẽ thấy góc đỉnh E của tứ giá BEDA là góc vuông

  Nói thêm: Góc đỉnh B của tứ giác đó cũng là góc vuông. Tứ giác ABDA là hình chữ nhật

  Từ khóa tìm kiếm:

  • toán lớp 4 vẽ haiđường thẳng song song
  • giải bài tập toán vẽ hai đường thẳng song song
  • giải toán lớp 4 trang 53 bài vẽ hai đường thẳng song song
  • https://baitaphay com/giai-toan-lop-4-ve-hai-duong-thang-song-song-7482 html
  • Toan bai ve hai duong thang song song lop 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song Trang 53, 54.
 • Chữa Bài Tập Lớp 5 Tập 2 Trang 20 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 7 Sgk Toán 4
 • Hướng Dẫn Học Sinh Phân Biệt Hai Dạng Toán Rút Về Đơn Vị
 • Cách Giải Dạng Toán Rút Về Đơn Vị Lớp 3
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 Trang 118, 119, 120 Toán 7 Tập 1(Cạnh Góc Cạnh)
 • Bài 24,25,26, 27,28,29,30 Trang 91,92 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Sách giải toán 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90: Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

  Lời giải

  Các đường thẳng song song với nhau là a và b ; m và n

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

  Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

  a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

  Lời giải:

  Điền vào chỗ trống như sau:

  a) … a // b.

  b) … a song song với b.

  Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

  Lời giải:

  Vẽ đường thẳng a đi qua A bất kì.

  Dùng eke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại A.

  Vẽ đường thẳng b đi qua B và vuông góc với c.

  Khi đó ta được đường thẳng b đi qua B và song song với đường thẳng a.

  Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

  Ta có AB cắt hai đường thẳng Ax và By

  Có một cặp góc so le trong bằng nhau: góc xAB = góc yBA = 120º

  Vậy Ax // By (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

  Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

  Cách vẽ:

  – Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.

  – Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Khi đó ta có được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).

  – Trên đường thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (có 2 điểm D thỏa mãn).

  Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

  Cách vẽ:

  – Vẽ một đường thẳng xx’ bất kì.

  – Lấy điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.

  – Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ //xx’

  Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không ?

  – Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

  Ta được trường hợp hình vẽ trên

  Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

  Lời giải:

  – Theo hình vẽ thì m // n, p // q

  – Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 55, 56 Sgk Toán 7 Tập 2 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Giải Bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 Trang 66,67 Sgk Toán 7 Tập 2: Tính Chất Ba Đường Trung Tuyến Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Đơn Thức Đồng Dạng
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 4: Đơn Thức Đồng Dạng
 • Bài Tập 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 Trang 107,108, 109 Toán 7 Tập 1: Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 Trang 118, 119, 120 Toán 7 Tập 1(Cạnh Góc Cạnh)
 • Bài 24,25,26, 27,28,29,30 Trang 91,92 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Bài Tập 4: Trang 91 Sgk Toán Học Lớp 7
 • Bài Tập 4 Trang 91 Sgk Toán 7 Tập 2: Cho Góc Vuông Xoy, Điểm A Thuộc Tia Ox, Điểm B Thuộc Tia Oy..
 • Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4

  Giải bài tập Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

  Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 4: Hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90: Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

  Lời giải

  Các đường thẳng song song với nhau là a và b; m và n

  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 90: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

  Lời giải

  a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

  a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

  Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

  Lời giải:

  Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

  (Các bạn xem hình 19 sgk Toán 7 để hiểu rõ cách vẽ.)

  Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? Vì sao?

  Lời giải:

  Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120 o)

  Vậy Ax // By.

  Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

  Lời giải:

  Cách vẽ:

  – Đo độ dài của đoạn thẳng BC

  – Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ. Vẽ tia đối của tia Ax được tia Ax’ là đường thẳng cần vẽ.

  Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

  Lời giải:

  Cách vẽ:

  – Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx’

  – Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’

  – Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’

  Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không?

  Lời giải:

  Cách vẽ:

  – Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

  – Từ O’ vẽ O’y’ // Oy sao cho góc x’Oy’ là góc nhọn.

  Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

  Lời giải:

  – Theo hình vẽ thì m // n, p // q

  – Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song
 • Giải Bài Tập Trang 55, 56 Sgk Toán 7 Tập 2 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Giải Bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 Trang 66,67 Sgk Toán 7 Tập 2: Tính Chất Ba Đường Trung Tuyến Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Đơn Thức Đồng Dạng
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hai Đường Thẳng Song Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Thi Học Kì 2 Toán 7 Khá Hay Năm 2022
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7 Trang 7, 8 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2 Trang 7, 8 Bài 2.1, 2.2, 2.3
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số
 • Bài 1,2,3,4 Trang 53, 54 Sách Toán 7 Tập 1: Đại Lượng Tỷ Lệ Thuận
 • Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về hai đường thẳng song song. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học.

  LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I/ Lý thuyết 1. Nhắc lại kiến thức lớp 6

  +) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

  +) Hai đường thẳng phân biệt thì cắt nhau hoặc song song.

  2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

  +) Ta thừa nhận tính chất sau:

  Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì:

  a) a và b song song với nhau

  b) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

  c) Các góc đồng vị còn lại bằng nhau.

  +) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a // b.

  +) Khi a và b là hai đường thẳng song song ta còn nói: Đường thẳng a song song với đường thẳng b, hoặc đường thẳng b song song với đường thẳng a.

  VD1: Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

  Giải:

  Các đường thẳng song song với nhau là a và b ; m và n

  VD2: Thế nào là hai đoạn thẳng song song?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

  a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

  b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.

  Giải

  a) Sai.

  b) Đúng.

  3. Vẽ hai đường thẳng song song

  Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

  Một số cách được minh họa ở hình 18, 19:

  II/ Bài tập Bài 1:

  Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

  a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

  Giải:

  a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a // b.

  b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a song song với b.

  Bài 2:

  Làm thế nào để nhận biết a // b?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu trả lời đúng?

  a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b.

  b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b.

  c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b.

  Giải

  Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

  a) Đúng b) Đúng c) Đúng

  Bài 3:

  Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

  Giải:

  Qua A, dùng êke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

  Bài 4:

  Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau

  Giải

  Hình a: AB // CD

  Hình b: EG // FH

  Hình c: AB // CD // A’B’// C’D’

  AD // BC // A’D’ // B’C’

  AA’ // BB’ //CC’ // DD’

  Bài 5:

  Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA điều có số đo bằng 120 độ. Hỏi đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? vì sao?

  Giải:

  Ta có hình vẽ như sau:

  Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau. (left( {widehat {xAB} = widehat {yBA} = {{120}^0}} right))

  Vậy Ax // By (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

  Bài 6:

  Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

  Giải:

  Cách vẽ:

  – Đo góc (widehat C)

  – Vẽ góc (widehat {CAx} = widehat C)

  – Khi đó ta được đoạn thẳng BC, đo độ dài BC

  – Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn thẳng AD cần vẽ

  – Vẽ tia đối của tia Ax ta được tia Ax’. Đường thẳng xx’ là đường thẳng song song với BC.

  Bài 7:

  Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

  Giải:

  Cách vẽ:

  +) Vẽ một đường thẳng tùy ý (đường thẳng xx’)

  +) Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’

  +) Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’.

  Bài 8:

  Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox và O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’O’y’ có bằng nhau hay không?

  Giải:

  Cách vẽ:

  +) Từ O vẽ O’x’ // Ox

  +) Từ O’ vẽ O’y’ //Oy sao cho góc x’Oy’ là góc nhọn.

  Nhận xét: (widehat {xOy} = widehat {x’Oy’})

  Bài 9:

  Cho góc (widehat {xOy} = {120^0}.) Lấy điểm A trên tia Ox. Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ là Ox, vẽ tia At sao cho (widehat {OAt} = {60^0}.) Gọi At’ là tia đối của tia At.

  a) Chứng tỏ tt’ // Oy.

  b) Gọi Om, An theo thứ tự là các tia phân giác của các góc (widehat {xOy}) và (widehat {xAt}). Chứng tỏ Om // An.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hai Đường Thẳng Song Song.
 • Giải Toán 7 Bài 4. Hai Đường Thẳng Song Song
 • Khai Thác Một Bài Toán Hình Học Lớp 7
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác
 • Giải Toán Lớp 7 Bài 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau Đầy Đủ Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100